ข้อสอบแฮนด์บอล

 แบบทดสอบวิชาแฮนด์บอล
คำชี้แจง  1.ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ
             2.ให้เลือคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ
 ...............................................................................
1. เมื่อกรรมการผู้ตัดสินเป่านกหวีดฟาวล์ผู้เล่นควรปฏิบัติอย่างไร
     ก.เข้าไปสอบถามการฟาวล์ต่อกรรมการผู้ตัดสินทันที
     ข.รีบเดินออกจากบริเวณที่เกิดการฟาวล์โดยเร็ว
     ค.ควรคำนับหรือไหว้และกล่าวคำขอโทษ
     ง.แสดงสีหน้าและอาการทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
2.ผู้ที่นำกีฬาแฮนด์บอลมาเล่นทั้งประเภท 7 คน และ 11 คน คือใคร
     ก.นายธนิต  คงมนต์
     ข.นายวิจิตร   เกตุแก้ว
     ค.นายนาค เทพหัสดินณ อยุธยา
     ง.นางสาวเฉลียวศรี  อิสระภักดี
3.ผู้ที่นำกีฬาแฮนด์บอลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยครั้งแรกคือใคร
     ก.นายธนิต  คงมนต์
     ข.นายกอง  วิสุทธารมณ์
     ค.นายสำอางค์  พ่วงบุตร
     ง.นายนพคุณ  พงษ์สุวรรณ
4.ข้อใดเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจของการเล่นแฮรด์บอลเด่นที่สุด
     ก.ความสนุกสนาน
     ข.ความมีระเบียบวินัย
     ค.ความแข็งแรงทนทาน
     ง.ความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5.การดูแลรักษาลูกแฮนด์บอล ควรปฏิบัติอย่างไร
     ก.เก็บในที่ที่อากาศไม่ร้อนจัดหรือชื้นแฉะ
     ข.เมื่อเลิกใช้ล้างน้ำทำความสะอาดก่อนเก็บ
     ค.เมื่อเลิกใช้แล้วควรสูบลมเพิ่มเติมเล็กน้อย
     ง.ก่อนนำไปใช้ควรทาน้ำยากันซึมก่อนทุกครั้ง
6.การส่งลูกเมื่อต้องการให้บอลข้ามศีรษะของคู่ต่อสู้ไป ควรส่งอย่างไร
     ก.ลูกกระดอน
     ข.สองมือระดับอก
     ค.มือเดียวด้านข้าง
     ง.สองมือเหนือศีรษะ
7.กีฬาแฮนด์บอลแข่งขันข้างละกี่คน
     ก.5 คน
     ข.7 คน
     ค.9 คน
     ง.11 คน
8.การฝึกการยิงประตูควรจะเริ่มจากการยิงแบบใดก่อน
     ก.การล้มตัวยิงประตู
     ข.การเดินมายิงประตู
     ค.การวิ่งเหยาะๆแล้วยิงประตู
     ง.การยืนอยู่กับที่แล้วยิงประตู
9.เส้นเขตโทษอยู่ห่างจากเส้นเขตประตูกี่เมตร
     ก.6 เมตร
     ข.7 เมตร
     ค.8 เมตร
     ง.9 เมตร
10.ข้อใดคือลักษณะของผู้ดูที่ดี
     ก.ปรบมือทุกครั้งที่มีการยิงประตู
     ข.คุยยกย่องผู้เล่นฝ่ายตนเองตลอดเวลา
     ค.แสดงความเสียใจกับผู้ดูที่เชียร์ฝ่ายตรงข้าม
     ง.แสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาต่อผู้ดูด้วยกัน

เฉลย  1.ค     2.ก     3.ข     4.ง     5.ก     6.ง     7.ข     8.ง     9.ข     10.ง

ท่านใดสนใจข้อสอบเพิ่มเติม comment มานะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: