โครงงานอาชีพงานช่าง เรื่องที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์

โครงงานอาชีพงานช่าง
เรื่อง   ที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์

จัดทำโดย
1. นายรวิชญ์    วงค์จอม            เลขที่ 12
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีพลไกร                         เลขที่ 31
3. เด็กหญิงอรยา   ปรีบุญ            เลขที่ 41
4. เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ        เลขที่ 46

เสนอ
คุณครูเสรี   ทรัพย์เกิด

โรงเรียนอนุกูลนารี
อำเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์เขต 24

คำนำ
โครงงานอาชีพงานช่าง   เรื่อง   ที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์ เพื่อประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไว้ใช้เอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยได้รับคำปรึกษาจาก คุณครูเสรี   ทรัพย์เกิด ที่ได้ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานและการทำรูปเล่มโครงงาน
คณะผู้จัดทำ  ขอขอบคุณทุกท่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นและที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้   ณ   ที่นี้เป็นอย่างสูง

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ
เรื่อง                                                                                             หน้า
-โครงงานอาชีพงานช่าง                                                                      1
-โครงงานเรื่อง   ที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์                                           1
-รายชื่อผู้จัดทำ                                                                                 1
-ที่ปรึกษาโครงงาน                                                                            1
-วัตถุประสงค์                                                                                    1
-หลักการและเหตุผล                                                                          1
-เป้าหมาย                                                                                       1
-รูปแบบ                                                                                          2
-วิธีดำเนินการ                                                                                  3 – 4
- ระยะเวลา                                                                                     4
- สถานที่                                                                                        4
-งบประมาณ                                                                                    4
-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / แหล่งเรียนรู้                                                     4
-การประเมินผล                                                                                4 – 5
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                 5
-ภาคผนวก                                                                                      6 - 16


                                               
โครงงานอาชีพงานช่าง
1.โครงงานเรื่อง   ที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์
2.รายชื่อผู้จัดทำ
2.1  นายรวิชญ์     วงค์จอม                     เลขที่ 12
2.2  เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีพลไกร          เลขที่ 31
2.3  เด็กหญิงอรยาปรีบุญ                        เลขที่ 41
2.4  เด็กหญิงไอศวรรย์บุพศิริ                   เลขที่ 46
3.ที่ปรึกษาโครงงานคุณครูเสรี   ทรัพย์เกิด
4.วัตถุประสงค์
4.1เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกัน
4.2เพื่อปฏิบัติการผลิตชิ้นงานงานช่าง
5.หลักการและเหตุผล
การเก็บของโดยการเก็บเข้าตู้เก็บของ เช่น หมวก เสื้อผ้า สร้อยคอ กระเป๋า ทำให้เกิดความเป็นระเบียบก็จริงแต่เวลาจะนำมาใช้จะทำให้เกิดการเสียเวลา เพราะกว่าเราจะเปิดตู้เก็บของก็เสียเวลามากพอแล้วในการจะทำสิ่งต่างๆ ทางกลุ่มของเราก็เลยคิดประดิษฐ์ ที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์ นี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาพอเหมาะไม่แพง ก็คือท่อ PVC นั่นเอง หรือจะใช้เศษไม้ที่เหลือใช้ก็ได้เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานดังกล่าว
6.เป้าหมาย
6.1  เชิงปริมาณ
ได้ที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์ 1 ตัว
6.2  เชิงคุณภาพ
6.1.1ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
6.1.2ได้ปฏิบัติกระบวนการทำงานผลิตชิ้นงานงานช่าง
6.1.3ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีในการประกอบอาชีพ

7.    รูปแบบ
8. วิธีดำเนินการ
8.1 แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
17 – 23 ก.ค. 58
ขั้นวางแผน
1. ประชุมกำหนดรูปแบบชิ้นงานขั้นตอนการทำงานและมอบหมายงาน
2. ออกแบบและเขียนแบบชิ้นงานตามที่กลุ่มกำหนด
3. ประมาณราคา
4. เขียนรายงานและเสนอโครงงาน


ห้องเรียนงานช่างของโรงเรียนอนุกูลนารี

-ทั้งกลุ่ม


-รวิชญ์ / อรยา

- พัชราภรณ์ / ไอศวรรย์
- ไอศวรรย์
24 28 ก.ค. 58
ขั้นดำเนินการ
1.จัดซื้อวัสดุ –  อุปกรณ์
2. ปฏิบัติการผลิตที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์ตามรูปแบบที่กำหนด
   - การตัดท่อ PVC
   - การตะไบท่อ PVC
   - การประกอบ
   - การตกแต่ง


ร้านวัสดุก่อสร้าง
ห้องเรียนงานช่างของโรงเรียนอนุกูลนารี

- พัชราภรณ์ / อรยา
- ทั้งกลุ่ม
28 ก.ค. 58
ขั้นประเมินผล
- ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการปฏิบัติการผลิต
- ปรับปรุงแก้ไขเมื่อพบข้อบกพร่อง
- สรุปเขียนรายงานข้อบกพร่องปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา- ทั้งกลุ่ม
                                                                                                                                                                               
8.2  เครื่องมือ
                8.2.1  เลื่อยมือ
                8.2.2  ตะไบแบน
                8.2.3  ตลับเมตร
                8.2.4  ปากกาเมจิก
8.3  วัสดุอุปกรณ์
                8.3.1  ท่อPVC   6 หุน
9.   ระยะเวลา
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2558
         10. สถานที่
ห้องเรียนงานช่าง และ ห้องเรียน ม. 3/12
         11.   งบประมาณ
ที่
รายการวัสดุ – อุปกรณ์
จำนวน
ราคาต่อหน่วย
รวม
1.
ท่อ PVC
2 ท่อน
50
100
2.
ข้องอ 90 องศา
10 ตัว
5
50
3.
ข้อต่อสามทาง
11 ตัว
5
55
4.
จุกปิด
  5 ตัว
3
15

รวม


220

 12. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / แหล่งเรียนรู้
12.1 ห้องเรียนงานช่างของโรงเรียนอนุกูลนารี
12.2  ร้านวัสดุ– ก่อสร้าง
13. การประเมินผล
13.1  ก่อนดำเนินการ
    13.1.1  ความถูกต้องของรูปแบบ วัสดุ – อุปกรณ์ และงบประมาณ
    13.1.2  ขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์
                                                                                                                                                                            
13.2  ระหว่างดำเนินการ
                ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของทุกขั้นตอนในการปฏิบัติการผลิตที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์
13.3  สิ้นสุดโครงงาน
                ความสมบูรณ์ เรียบร้อยและสวยงามของที่แขวนสิ่งของอเนกประสงค์
         14.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
14.1  มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
14.2  ได้ชิ้นงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการแขวนสิ่งของต่างๆ

ลงชื่อ.................................................ที่ปรึกษา
       ( นายเสรี   ทรัพย์เกิด )
  14 / 8 / 58

ไม่มีความคิดเห็น: