ข้อสอบปลายภาคเเรียนที่ 1 ทัศนศิลป์ ม. 3 ฉบับที่ 1

                            ข้อสอบปลายภาค ทัศนศิลป์ ม. 3    ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การจัดนิทรรศการมีความหมายตรงกับข้อใด
    1 การประชุมทางศิลปศึกษา
    2 การทำงานศิลปะนอกสถานที่
    3 การจัดแสดงในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็น
    4 การแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมได้ความรู้วามเข้าใจ
2. “จัดแสดงเป็นเวลายาวนาน ติดตั้งผลงานไว้อย่าง มั่นคง” จากข้อความเป็นการจัดนิทรรศการรูปแบบใด
    1 นิทรรศการถาวร
    2 นิทรรศการชั่วคราว
    3 นิทรรศการเคลื่อนที่
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
3.
 

          
    จากภาพ เป็นการจัดนิทรรศการแบบใด
    1 นิทรรศการถาวร
    2 นิทรรศการชั่วคราว
    3 นิทรรศการเคลื่อนที่
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก 4. วันพ่อแห่งชาติควรจัดนิทรรศการในรูปแบบใด
    1 นิทรรศการถาวร       
    2 นิทรรศการวันหยุด
    3 นิทรรศการชั่วคราว
    4 นิทรรศการเคลื่อนที่
5. สถานที่ใดสามารถใช้จัดนิทรรศการได้
    1 ลานวัด       
    2 สนามหญ้า   
    3 ระเบียงทางเดิน
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6–10
    1 การประชาสัมพันธ์
    2 การเตรียมผลงานศิลปะ
    3 การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
    4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
    5 การประเมินผล
6. การติดการ์ด หรือใส่กรอบผลงาน คือขั้นตอนใด __
7. การเขียนโครงการจัดนิทรรศการ คือขั้นตอนใด __
8. การเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไปร่วมชมนิทรรศการ คือขั้นตอนใด __
9. การแต่งตั้งฝ่ายสถานที่ พิธีการ ต้อนรับ การเงินประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ คือขั้นตอนใด __
10. ขั้นสุดท้ายในการจัดนิทรรศการ คือขั้นตอนใด __
11. ข้อใดคือหลักในการประเมินผลงานนิทรรศการ
    1 สังเกตจากผู้เข้าชม
    2 ฟังคำวิจารณ์ของผู้มีความรู้
    3 แจกใบกรอกความคิดเห็นเป็นรายบุคคล
    4 ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดควรกระทำในการชมนิทรรศการ
    1 จดบันทึกข้อความเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
    2 ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผลงานไปในทางเสียหาย
    3 รู้สึกสนุกสนานพูดคุยกับเพื่อนอย่างกันเองตลอดเวลา
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
13. ข้อใดเป็นการวิจารณ์โดยใช้ทัศนคติส่วนตัว
    1 ผลงานชิ้นนี้มีการเน้นจุดเด่นด้วยขนาดที่แตกต่างกัน
    2 ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำสีตรงข้ามกันมาใช้ในการระบายสี
    3 ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดความงามของดอกไม้ได้อย่างงดงาม
    4 ผลงานชิ้นนี้มีการใช้พื้นผิวลักษณะต่าง ๆ  ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
14. การนำกระถางต้นไม้มาวางตามบอร์ดแสดงผลงานจัดอยู่ในขั้นตอนใดของการจัดนิทรรศการ
    1 การต้อนรับ
    2 การวัดประเมินผล
    3 การเตรียมสถานที่       
    4 การประชาสัมพันธ์
15. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเพื่อจุดประสงค์อะไร
    1 การสาธิต
    2 เผยแพร่ความรู้       
    3 การจัดการแสดงผลงาน   
    4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
16. ข้อใดคือการตั้งวางสิ่งของเพื่อจัดแสดงอย่างเหมาะสม
    1 งานจิตรกรรมจัดวางไว้บนโต๊ะ
    2 งานประติมากรรมจัดวางไว้บนโต๊ะ
    3 งานประดิษฐ์แขวนไว้สูงกว่าระดับสายตา
    4 ไม่มีข้อใดถูก
17. การวิพากษ์วิจารณ์ช่วยส่งเสริมด้านใด
    1 รู้ข้อบกพร่อง   
    2 ความมีเหตุผล   
    3 กล้าแสดงออก
    4 ถูกทุกข้อ
18. การจัดนิทรรศการชั่วคราวควรใช้ระยะเวลาเท่าใด
    1 2–3 วัน       
    2 2–3 สัปดาห์   
    3 2–3 เดือน   
    4 ถูกทุกข้อ
19. การวิจารณ์เพื่อประเมินตัดสินการประกวดแข่งขันยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
    1 ความสวยงามมีระเบียบ
    2 หลักองค์ประกอบศิลป์และทัศนคติส่วนตัว
    3 พิจารณาจากข้อมูลทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
    4 ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ ยุติธรรม
20. ข้อใดคือการสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างผลงาน
    1 วิจารณ์ผลงานในด้านบวก       
    2 วิจารณ์ผลงานตามความรู้สึก
    3 แสดงความรู้สึกด้วยการวิจารณ์ชมเสียงดัง ๆ
    4 เขียนคำชมเยอะ ๆ ในสมุดแสดงความคิดเห็น
21. การวิจารณ์มีประโยชน์อย่างไร
    1 ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
    2 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน
    3 ทำให้เห็นข้อบกพร่อง เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาผลงาน
    4 ถูกทุกข้อ   
22. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นไม่ดีมาก ๆ
    1 โต้เถียงทันที
    2 พยายามหลีกหนี
    3 พิจารณาด้วยเหตุผล
    4 นำผลงานไปเก็บทันที
23. ในกรณีที่เป็นเจ้าของผลงาน เมื่อถูกวิจารณ์ไม่ควรปฏิบัติข้อใด
    1 นิ่งเฉย ไม่สนใจคำวิจารณ์
    2 โต้เถียงทันทีด้วยถ้อยคำหยาบคาย
    3 วิเคราะห์คำวิจารณ์ด้วยเหตุผล เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
    4 ไม่มีข้อใดถูก
24. การจัดตกแต่งที่อยู่อาศัย ส่วนใดคือส่วนที่อยู่คนเดียว
    1 ห้องครัว       
    2 ที่จอดรถ   
    3 ห้องนอน
    4 ห้องเก็บของ
25. การจัดตกแต่งภายในบ้านต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
    1 สีสันที่สุดตา
    2 รสนิยมของผู้ใช้
    3 ประโยชน์ใช้สอย
    4 เครื่องใช้จะต้องมีราคาแพง
26. ภาพประเภทใดนิยมนำมาตกแต่งห้องนอน
    1 ภาพทิวทัศน์
    2 ภาพคนเหมือน
    3 ภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
    4 ไม่มีข้อใดถูก
27. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 2 มิติ/ภาพถ่าย
    2 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 3 มิติ/ภาพเขียน
    3 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 3 มิติ/ภาพพิมพ์แกะไม้
    4 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 2 มิติ/ผลงานไม้แกะสลัก
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28–30
    1 Unity
    2 Balance
    3 Point of Interest
28. การจัดวางเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดับตกแต่งต่าง ๆ ในลักษณะซ้ายขวาไม่เหมือนกัน สัมพันธ์กับข้อใด ___
29. การจัดวางเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กับข้อใด ___
30. การจัดวางเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้เกิดความสะดุดตา ไม่น่าเบื่อสัมพันธ์กับข้อใด ___
31. ข้อใดคือศิลปะการตกแต่ง
    1 ถ้วยกาแฟ   
    2 ร่มกระดาษ
    3 แจกันดอกไม้   
    4 ภาพจิตรกรรม
32. ภายในห้องเรียนควรจัดแต่งด้วยอะไร
    1 มุมศิลปะ   
    2 ป้ายนิเทศ
    3 มุมเกร็ดความรู้   
    4 ถูกทุกข้อ
33. การจัดตกแต่งสวนน้ำให้มีเอกภาพควรตกแต่งอย่างไร
    1 ปลูกบัว       
    2 เลี้ยงปลา   
    3 ติดตั้งน้ำพุ
    4 ถูกทุกข้อ
34. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดตกแต่งบ้าน
    1 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    2 มีความสะดวกและปลอดภัย
    3 มีระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
    4 ถูกทุกข้อ
35. การจัดตกแต่งห้องเรียนและบริเวณมีข้อดีอย่างไร
    1 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
    2 ส่งเสริมให้เกิดความรักโรงเรียน
    3 สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียน
    4 ถูกทุกข้อ
36. ของที่ระลึกมีกี่ประเภท
    1 2 ประเภท   
    2 3 ประเภท   
    3 4 ประเภท
    4 5 ประเภท
37. ข้อใดเป็นของที่ระลึกพื้นเมือง
    1 ยาหม่อง
    2 ผ้าเช็ดหน้า
    3 ผ้าไหมมัดหมี่
    4 ดอกไม้ที่ทำจากแป้งขนมปัง
38. ข้อใดคือของที่ระลึกพื้นเมืองทั้งหมด
    1 ยาหม่อง เข็มกลัด ว่าว   
    2 ร่ม หมวก ตัวหนังตะลุง
    3 หนังสือธรรมะ ตะกร้า ร่ม
    4 ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดคือคุณค่าของที่ระลึก
    1 คุณค่าทางความงาม
    2 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    3 ให้ความหมายแก่ผู้ให้และผู้รับ
    4 ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดเป็นเครื่องประดับ
    1 พัด       
    2 ตุ๊กตา       
    3 ตะกร้า
    4 ดอกไม้กลัดเสื้อ
41. ผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคใด
    1 ภาคใต้       
    2 ภาคกลาง   
    3 ภาคเหนือ
    4 ภาคตะวันตก
42. การทำของที่ระลึกด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร
    1 ประหยัดรายจ่าย
    2 ตรงตามประโยชน์ใช้สอย
    3 เป็นงานต้นแบบที่ไม่เหมือนใคร
    4 ถูกทุกข้อ
43. บ้านถวายมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โด่งดัง
    1 เครื่องถม
    2 ร่มกระดาษ   
    3 ไม้แกะสลัก
    4 เครื่องปั้นดินเผา
44. ผลงานโมบายจัดเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทใด
    1 1 มิติ       
    2 2 มิติ   
    3 3 มิติ   
    4 4 มิติ
45. ศิลปะพื้นบ้านหมายถึงข้อใด
    1 ศิลปะที่มีความงามเป็นสากล
    2 ศิลปะที่มีความงามสร้างขึ้นเพื่อการค้า
    3 ศิลปะที่มีความงามผลิตด้วยเครื่องจักร
    4 ศิลปะที่มีความงามเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้าน
46. ข้อใดคือเสน่ห์ของงานศิลปะพื้นบ้าน
    1 ผลิตจำนวนมาก
    2 ผลิตขึ้นด้วยวัสดุราคาแพง
    3 มีความสวยงามเพียงอย่างเดียว
    4 ความเรียบง่าย สวยงาม และมีประโยชน์ใช้สอย
47. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงใช้ในงานศิลปะพื้นบ้าน
    1 นำหวายมาสานเป็นตะกร้า
    2 นำดินเหนียวมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผา
    3 นำไม้มาแกะสลักเป็นหน้าบันพระอุโบสถ
    4 ถูกทุกข้อ
48. พื้นฐานของสังคมไทยสมัยก่อน มีลักษณะอย่างไร
    1 สังคมเกษตรกรรม
    2 สังคมอุตสาหกรรม
    3 สังคมกึ่งอุตสาหกรรม
    4 ไม่มีข้อใดถูก
49. สาเหตุของการเกิดศิลปะพื้นบ้าน มีกี่ประการ
    1 2 ประการ   
    2 3 ประการ   
    3 4 ประการ
    4 5 ประการ
50. ข้อใดคือคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน
    1 คุณค่าทางความงาม
    2 คุณค่าทางการใช้สอย
    3 คุณค่าทางด้านการแสดงออกของศิลปะและทางอารมณ์
    4 ถูกทุกข้อ
51. การทำเครื่องเขิน เป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใด
    1 ภาคใต้       
    2 ภาคเหนือ   
    3 ภาคกลาง
    4 ภาคอีสาน
52. หนังตะลุงเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใด
    1 ภาคใต้       
    2 ภาคกลาง
    3 ภาคเหนือ
    4 ภาคอีสาน
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 53–57
    1 Carving
    2 Ceramics
    3 Sculpture
    4 Metal works
    5 Basketry mat
    6 Paper Mache
53. การปั้นพระพุทธรูป สัมพันธ์กับข้อใด ___
54. การทำเครื่องเงิน เครื่องทอง ที่จังหวัดเชียงใหม่สัมพันธ์กับข้อใด ___
55. เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่จังหวัดนครราชสีมาสัมพันธ์กับข้อใด ___
56. การทำธงหรือตุงของภาคเหนือและการทำหัวโขนสัมพันธ์กับข้อใด ___
57. ตัวหนังตะลุง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สัมพันธ์กับข้อใด ___
58. ข้อใดคือเครื่องจักสานของภาคอีสาน
    1 น้ำถุ้ง
    2 เสื่อกระจูด
    3 กระติบข้าว
    4 กระเป๋าย่านลิเภา
59. กระจูดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ทำเครื่องจักสานในภาคใด
    1 ภาคใต้       
    2 ภาคกลาง   
    3 ภาคเหนือ
    4 ภาคอีสาน
60. ลายขัดหมายถึงข้อใด
    1 ลายพื้นฐานในการทอผ้า
    2 ลายพื้นฐานในการจักสาน
    3 ลายพื้นฐานในการวาดภาพ
    4 ลายพื้นฐานในการแกะสลัก
61. ข้อใดเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
    1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในคุณค่าความงามของศิลปะพื้นบ้าน
    2 ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาผลิตงานศิลปะพื้นบ้านไว้ใช้เองในบ้าน
    3 ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันซื้องานศิลปะพื้นบ้านไปไว้ประดับบ้านมาก ๆ
    4 ถูกทุกข้อ
62. ข้อใดคือศิลปะพื้นบ้านของภาคเหนือ
    1 โอ่งมังกร   
    2 การสานงอบ
    3 การแกะสลักไม้   
    4 ไม่มีข้อใดถูก
63. ข้อใดเป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อ
    1 คนโท       
    2 เสื่อกระจูด
    3 เครื่องบายศรี   
    4 ถูกทุกข้อ
64. ข้อใดคือศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้
    1 โคล่   
    2 ผ้าขิด
    3 กระด้ง
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    1 หนังตะลุงเป็นมหรสพพื้นบ้านของภาคใต้มีมานับร้อย ๆ ปี
    2 หนังตะลุงเป็นมหรสพพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากการละเล่นโขน
    3 หนังที่ใช้ในการทำหนังตะลุง แบ่งออกเป็น 2  แบบ คือ หนังธรรมดาและหนังแก้ว
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
66. จิตรกรสร้างสรรค์ความงามโดยการแสดงออกทางด้านใด
    1 อารมณ์       
    2 ความรู้สึก   
    3 ความคิด   
    4 ถูกทุกข้อ
67. ข้อใดคือคุณค่าของงานจิตรกรรมต่อผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวม
    1 การชื่นชมความงาม
    2 ช่วยผ่อนคลายความเครียด
    3 ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต
    4 ถูกทุกข้อ
68. งานศิลปะสาขาจิตรกรรมสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพใด
    1 ศิลปินอิสระ   
    2 รับราชการทหาร
    3 รับราชการครูอาจารย์
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
69. ข้อใดถือเป็นอาหารทางใจของมนุษย์
    1 ศิลปะ       
    2 ยารักษาโรค
    3 ความร่ำรวย       
    4 เครื่องนุ่งห่ม
70. ผลงานที่ประติมากรสร้างสรรค์ แสดงคุณค่าทางความงามตามข้อใด
    1 พื้นผิว       
    2 รูปร่าง   
    3 รูปทรง   
    4 ถูกทุกข้อ
71. งานประติมากรรมมีคุณค่าในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึงข้อใด
    1 พระพุทธรูป
    2 ต้นเทียนพรรษา
    3 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
    4 พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5
72. อาชีพใดเหมาะกับผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม
    1 ศิลปินอิสระ
    2 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    3 รับราชการครูอาจารย์
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
73. ผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมคือข้อใด
    1 จิตรกร       
    2 ช่างศิลป์   
    3 สถาปนิก   
    4 ประติมากร
74. ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนอกจากต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของอาคารให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เป็นสุขแล้ว จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดอีก
    1 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
    2 ความงามของตัวอาคาร
    3 ความหรูหราของผู้อาศัย
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 75–77
    1 งานจิตรกรรม
    2 งานประติมากรรม
    3 งานสถาปัตยกรรม
75. พระบรมมหาราชวัง ตำหนัก วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์สถูป คือข้อใด ___
76. ให้คุณค่าด้านจิตใจในการชื่นชมความงาม ความละเอียดอ่อนของเส้น สี แสง เงา และองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ คือข้อใด ___
77. ให้คุณค่าด้านจิตใจในการชื่นชมความงาม ความละเอียดอ่อนของเส้น สี แสง เงา และองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ คือข้อใด ___
78. หัตถกรรมหมายถึงข้อใด
    1 เป็นผลงานของชาวบ้านในท้องถิ่น
    2 ศิลปะที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยมือ
    3 ศิลปะที่ผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
    4 ถูกทุกข้อ
79. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ว่าว/งานกระดาษ
    2 สุ่มปลา/งานถักทอย้อม
    3 ลวดลายประดับภาชนะ/งานจักสาน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
80. การสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมเกิดจากความจำเป็นในข้อใด
    1 ต้องการนำไปขาย
    2 ต้องการเครื่องใช้สอยในครัวเรือน
    3 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    4 ต้องการสร้างงานศิลปะที่มีความประณีต สวยงาม


ตอนที่ 2
คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. นิทรรศการที่นิยมจัดกันโดยทั่วไป แบ่งรูปแบบการจัดเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________
2. ศิลปะพื้นบ้าน (Folk) หมายถึงอะไร
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________   


เฉลยข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ฉบับที่ 1    (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1

1. 4    2. 1    3. 2    4. 3    5. 4    6. 2    7. 3    8. 1    9. 4    10. 5
11. 4     12. 4    13. 3    14. 3    15. 4    16. 2    17. 4    18. 2    19. 4    20. 1
21. 4     22. 3    23. 3    24. 3    25. 3    26. 1    27. 1    28. 2    29. 1    30. 3
31. 3     32. 4    33. 4    34. 4    35. 4    36. 1    37. 3    38. 2    39. 4    40. 4
41. 1     42. 4    43. 3    44. 2    45. 4    46. 4    47. 4    48. 1    49. 2    50. 4
51. 2     52. 1    53. 3    54. 4    55. 2    56. 6    57. 1    58. 3    59. 1    60. 2
61. 1     62. 3    63. 3    64. 4    65. 4    66. 4    67. 4    68. 4    69. 1    70. 4
71. 2     72. 4    73. 3    74. 1    75. 3    76. 2    77. 1    78. 4    79. 1    80. 2

ตอนที่ 2
1.   3 แบบ ได้แก่
    1 นิทรรศการถาวร
    2 นิทรรศการชั่วคราว
    3 นิทรรศการเคลื่อนที่
2.ศิลปะที่มีความงาม ความเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้านทั่ว ๆ ไปสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น: