ข้อสอบปลายภาคที่1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียน 1 ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. ข้อใดเป็นลักษณะของงานบ้าน
1การประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นรูปบ้าน
2 การปลูกไม้ประดับในบริเวณบ้าน
3 การจัดการเกี่ยวกับที่ดินในบริเวณบ้าน
4  การดูแลรักษาบ้านและบริการสมาชิกในบ้าน

2. ผลการวิเคราะห์งานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ข้อใด
1  การวางแผนในการทำงาน
2 การประเมินผลการทำงาน
3 การปรับปรุงผลงานที่ทำแล้ว
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนการทำงาน
1 สามารถควบคุมการทำงานได้
2 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาได้
4  เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะดำเนินงานต่อไป

4. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการทำงานกลุ่ม
1 สมาชิกช่วยกันทำงานให้สำเร็จ
2 มีคนทำงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
3 สมาชิกทำงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย
4 ผู้ที่ทำงานเสร็จก่อนควรรอส่งงานพร้อมกับสมาชิกในกลุ่ม

5. ข้อใดไม่ใช่หลักการของกระบวนการกลุ่ม
1 หัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่บริหารงาน
2 สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบงาน
3  เลขานุการกลุ่มทำหน้าที่มอบหมายงาน
4 สมาชิกกลุ่มช่วยกันปรับปรุงแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง

6. คุณสมบัติข้อใดของหัวหน้ากลุ่มที่จะส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จ
1 ความคิดริเริ่ม
2 ความรู้ความสามารถ
3 ความกล้าหาญและเด็ดขาด
4 ความประหยัดและซื่อสัตย์สุจริต

7. ถ้าต้องการทำความสะอาดบ้านให้เสร็จเร็ว ควรเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือคู่ใด
1 เครื่องดูดฝุ่นกับไม้ถูพื้น
2 ไม้กวาดขนไก่กับผ้าถูพื้น
3 ไม้กวาดดอกหญ้ากับไม้ถูพื้น
4 ไม้กวาดดอกหญ้ากับเครื่องขัดพื้น

8. ถ้าต้องการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปลูกในกระถางควรเลือกใช้ เครื่องมือใด
1 มีดตัดแต่ง
2 เลื่อยตัดกิ่ง
3  กรรไกรตัดกิ่ง
4 กรรไกรตัดหญ้า

9. ข้อใดกล่าวผิด
1 เครื่องดูดฝุ่นมีประสิทธิภาพในการกำจัดเศษผง
2  แผ่นขัดใช้ขัดถูคราบสกปรกในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ดี
3 ส้อมพรวนเหมาะสำหรับใช้พรวนดินในกระถางเท่านั้น
4 เตารีดไฟฟ้าชนิดมีไอน้ำช่วยประหยัดเวลาในการ รีดผ้า

10. ใครเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม
1 มีนาใช้มีดบางหั่นผัก
2 เมษาใช้ช้อนปลูกตักดิน
3 กรกฎใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร
4  กันยาใช้แปรงลวดขัดอ่างล้างชาม

11. การใช้เตาแก๊สควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุด
1 การเปิด–ปิดเตา
2 การปิดวาล์วที่ถังแก๊ส
3 การหมุนปุ่มปรับเปลวไฟ
4 การเลือกใช้ภาชนะให้เหมาะกับหัวเตา

12. การใช้ตู้เย็นลักษณะใดทำให้เปลืองไฟ
1 ใช้ตู้เย็นที่มีประตูเดียว
2 เลือกใช้ตู้เย็นขนาดเล็ก
3 เปิดประตูตู้เย็นนาน ๆ ครั้ง
4  เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ครั้งละ 2–3 นาที

13. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน
1 ทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่
2  ทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่
3 ทำให้บ้านมีความร่มเย็นมากขึ้น
4 ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี

14. การนำของเหลือใช้ที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นมาทำงานประดิษฐ์จะเกิดผลดีข้อใดมากที่สุด
1  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
2 ช่วยเสริมชิ้นงานให้สวยงาม
3 ช่วยให้ผู้ประดิษฐ์มีความรู้เพิ่มขึ้น
4 ถูกทุกข้อ

15. การแขวนปลาตะเพียนใบลานไว้บนเปลเพื่อให้เด็กดูแสดงถึงคุณค่าด้านใด
1 ความสวยงาม
2  ประโยชน์ใช้สอย
3 การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
4 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

16. การจัดเตรียมใบลานเพื่อประดิษฐ์โมไบล์ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
1 การวิเคราะห์งาน
2  การวางแผนในการทำงาน
3 การประเมินผลการทำงาน
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

17. ใครควรเลือกใช้เชลแล็กมากที่สุด
1 โก้ต้องการทาผิวไม้
2 กิ่งต้องการทากระป๋องนม
3 กิจต้องการทากล่องพลาสติก
4 ก้องต้องการทาหุ่นปูนพลาสเตอร์

18. การประดิษฐ์ดอกไม้นิยมใช้ฟลอร่าเทปทำอะไร
1 ทำกลีบดอก
2 พันก้านดอก
3 ทำกลีบเลี้ยงโคนดอก
4 พันเกสรติดกับก้านดอก

19. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของดอกบัวประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด
1 เป็นงานที่ลงทุนน้อย
2 ช่วยเพิ่มคุณค่าของวัสดุในท้องถิ่น
3 มีริ้วลายสวยงามเนื่องจากคุณสมบัติของเปลือกข้าวโพด
4  กลีบดอกที่ทำจากเปลือกข้าวโพดพลิ้วไหวเหมือนดอกไม้จริง


20. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม
ก คนให้ทั่วนาน 10 นาที
ข ผสมสีย้อมกับน้ำอุ่น
ค ใส่รังไหมในถังน้ำให้น้ำท่วมรังไหม
ง แช่รังไหมทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการย้อมสีรังไหมได้ถูกต้อง
1 ค–ก–ข–ง
2 ค–ข–ง–ก
3 ข–ก–ค–ง
4 ข–ค–ก–ง

21. ข้อใดควรจัดเป็นรายการอาหารมื้อเย็น
1 โจ๊ก ยำรวมมิตร
2 ข้าวต้ม แกงจืดวุ้นเส้น
3 ก๋วยเตี๋ยวเป็ด น้ำผลไม้
4 ข้าวสวย แกงส้ม ปลาทอด

22. การจัดอาหารสำหรับครอบครัว ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุด
1 คุณค่าทางโภชนาการ
2 ค่าใช้จ่ายในการทำอาหาร
3 การจัดตกแต่งอาหารให้สวยงาม
4 จำนวนสมาชิกที่จะรับประทานอาหาร

23. ข้อใดจัดเป็นอาหารภาคเหนือทั้งหมด
1 ไส้อั่ว แกงฮังเล
2 แกงแค ผัดสะตอ
3 น้ำพริกหนุ่ม แกงไตปลา
4 แกงเผ็ดเป็ดย่าง แกงจืดวุ้นเส้น


24. การกำหนดรายการอาหารควรคำนึงถึง  สิ่งใดเป็นสำคัญ
1 ความสะอาดเรียบร้อย
2 ภาชนะสำหรับใส่อาหาร
3 ค่าใช้จ่ายของครอบครัว
4 สถานที่ที่ใช้ประกอบอาหาร

25. รายการอาหารมื้อใดควรปรับปรุงมากที่สุด
1 มื้อเช้า         ข้าวต้มกุ้ง นม
2 มื้อเช้า       ข้าวสวย ต้มยำ
3 มื้อกลางวัน         ขนมจีนน้ำยา
4 มื้อเย็น        ข้าวสวย แกงไก่ ผลไม้

26. ข้อใดเป็นผลดีของการเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล
1 มีราคาถูก
2 มีรสชาติหอมหวาน
3 มีขนาดของผลผลิตใหญ่
4 มีผลผลิตที่หลากหลาย

27. ถ้าต้องการประกอบอาหารประเภทปลาจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไร
1 ตาใส มีเหงือกสีแดงสด
2 ตาใสลึกโบ๋ มีเหงือกแข็ง
3 ตาขาวใส กดลงมีรอยบุ๋ม
4 ตาขาว เนื้อแน่น ครีบปิดสนิท

28. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการวางแผนซื้ออาหาร
1 สำรวจอาหารที่มีอยู่แล้ว
2 ทำรายการจัดซื้ออาหารที่มีเครื่องปรุง
3 จำแนกอาหารจากรายการอาหารที่กำหนดไว้
4 คำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารโดยประมาณ

29. ข้อใดเป็นวิธีการซื้ออาหารที่ไม่คำนึงถึงการประหยัดเวลา
1 ซื้อร้านที่ขายถูกที่สุด
2 ซื้ออาหารจากร้านเดียวกัน
3 ซื้ออาหารจากร้านหรือตลาดใกล้บ้าน
4 เขียนรายการอาหารที่ต้องการซื้อก่อนไปตลาด

30. การสับไก่เพื่อเตรียมไว้ทำผัดกะเพรา ตรงกับขั้นตอน
     ใดของกระบวนการทำงาน
1 การวางแผนในการทำงาน
2 การประเมินผลการทำงาน
3 การปรับปรุงผลงานที่ทำแล้ว
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

31. อาหารแห้งข้อใดไม่ควรเลือกซื้อมารับประทาน
1 กระเทียมกลีบเล็ก
2 ลูกผักชีมีสีเหลืองปนเล็กน้อย
3 ข้าวขัดสีมีสีเหลืองปนเล็กน้อย
4 พริกแห้งแห้งสนิทสีแดงสม่ำเสมอทั่วเมล็ด

32. เครื่องปรุงรสชนิดใดไม่ควรเลือกซื้อมารับประทาน
1 น้ำตาลทรายสีเหลืองอ่อน
2 น้ำปลาขุ่นมีกลิ่นคาวปลา
3 เต้าเจี้ยวสีน้ำตาลเม็ดถั่วจม
4 น้ำส้มสายชูมีเครื่องหมายรับรองจากองค์การอาหารและยา

33. ใครปฏิบัติไม่ถูกต้องในการเตรียมวัตถุดิบก่อนประกอบอาหาร
1 ปิ๊กล้างผักด้วยน้ำสะอาด
2 แป้งหั่นผักให้มีขนาดใหญ่
3 เป้แช่เนื้อวัวในน้ำเกลืออุ่น ๆ
4 โป้งบั้งปลาก่อนประกอบอาหาร

34. อาหารชนิดใดใช้วิธีการประกอบอาหารด้วยวิธีการต้ม
1 ลาบไก่
2 แกงส้ม
3 ไข่เจียว
4 หมูกระเทียม

35. การประกอบอาหารให้สุกด้วยไอน้ำเดือด จัดเป็นวิธีการประกอบอาหารวิธีใด
1 การนึ่ง
2 การตุ๋น
3 การต้ม
4 การลวก

36. การประกอบอาหารวิธีใดช่วยสงวนคุณค่าของอาหารได้มากที่สุด
1 การต้ม
2 การตุ๋น
3 การย่าง
4 การทอด

37. ข้อใดไม่จัดเป็นอนามัยในการประกอบอาหาร
 1 ภาชนะและเครื่องใช้ควรล้างด้วยน้ำยาล้างจาน
 2 ผู้ประกอบอาหารควรสวมผ้าหรือหมวกคลุมผม
3 สถานที่ประกอบอาหารควรปิดทึบเพื่อเพื่อป้องกันแสง
4 ถูกทุกข้อ

38. ในการทำงานกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบหมายให้นิดเป็นผู้ปรุงอาหารและสมาชิกคนอื่น ๆ ช่วยกันเตรียม
     อาหารสด ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
1 การวิเคราะห์งาน
2 การวางแผนในการทำงาน
3 การประเมินผลการทำงาน
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

39. ข้อใดเป็นวิธีการประกอบอาหารโดยคำนึงถึงคุณค่า ทางโภชนาการ
1  ล้างผักคะน้าก่อนหั่นแล้วผัด
2 หั่นเนื้อไก่ก่อนล้างแล้วทำแกงเผ็ด
3 ปอกเปลือกฟักทอง ล้างน้ำ แล้วนำมานึ่ง
4 บั้งปลา ล้างน้ำสะอาด ทาเกลือ แล้วนำไปทอด

40. การประกอบอาหารวิธีใดทำให้อาหารสุกโดยใช้ความร้อนจากเตาไฟโดยตรง
1 การต้ม การผัด
2  การปิ้ง การย่าง
3 การลวก การกวน
4 การทอด การเชื่อม

41. ปอจัดเตรียมภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหารให้พร้อมก่อนปรุงอาหาร ตรงกับขั้นตอนใดของ
      กระบวนการทำงาน
1 การวิเคราะห์งาน
2  การวางแผนในการทำงาน
3 การประเมินผลการทำงาน
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

42. การประกอบอาหารโดยวิธีการตุ๋นมีข้อดีมากกว่าวิธีการอบอย่างไร
1 ใช้เวลาในการทำน้อยกว่า
2 รักษาคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า
3  อาหารที่ปรุงแล้วจะสุกนุ่มไม่ต้องเคี้ยว
4 เหมาะสำหรับประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์

43. แอมชิมอาหารที่ปรุงแล้วพบว่า รสชาติเค็มเกินไปจึง เติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อย ตรงกับขั้นตอนใดของ
       กระบวนการทำงาน
1 การวิเคราะห์งาน
2 การวางแผนในการทำงาน
3  การประเมินผลการทำงาน
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

44. ถ้านักเรียนชิมต้มยำกุ้งที่ปรุงแล้วพบว่า รสชาติจืด และไม่เผ็ด นักเรียนมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
1 เติมน้ำปลาและน้ำตาล
2 เติมน้ำปลาและน้ำมะนาว
3  เติมน้ำปลา น้ำมะนาว และน้ำพริกเผา
4 เติมน้ำปลา น้ำส้มสายชู และพริกขี้หนู

45. เมื่อมาลีทำน้ำฝรั่งแล้วปรากฏว่าไม่หวานมาลีจึงเติมน้ำตาล มาลีปฏิบัติตามขั้นตอนใด
1 ปรับปรุงงาน
2 วิเคราะห์ผลงาน
3 ประเมินผลการทำงาน
4 ปฏิบัติตามเป้าหมายในการทำงาน

46. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการแปรรูปอาหาร
1 ต้องการเพิ่มมูลค่า
2 มีปัญหาในการเก็บผลผลิต
3 ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
4 ต้องสร้างความหลากหลายของสินค้าเกษตร

47. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีประโยชน์อย่างไร
1 ผลผลิตมีสีสันสะดุดตา
2 มีอาหารไว้บริโภคตลอดเวลา
3 ผู้ขายกำหนดราคาอาหารได้เอง
4 ลดการใช้วัตถุดิบในการแปรรูป

48. ผลผลิตทางการเกษตรลักษณะใดที่เหมาะสมกับการ แปรรูป
1 ผลผลิตที่มีราคาสูง
2 ผลผลิตที่มีขนาดใหญ่
3 ผลผลิตที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
4  ถูกทุกข้อ

49. ชาวบ้านตำบลต้นธงคิดค้นวิธีการทำทอฟฟี่ลำไย จาก ข้อความดังกล่าวแสดงถึงความ สำคัญของการแปรรูป    
      อาหารข้อใด
1  ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
2 ทำให้เก็บอาหารไว้บริโภคได้นาน
3 ทำให้มีอาหารตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
4 ทำให้อาหารปลอดภัยและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

50. ถ้าต้องการให้การแปรรูปผลผลิตสามารถจำหน่ายได้
      ควรทำอย่างไรมากที่สุด
1 ใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่สด
2   ศึกษาวิธีการทำอาหารให้มีรสชาติดี
3 ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคและตลาด
4 ศึกษาวิธีการยืดอายุของผลผลิตให้นานที่สุด

51. ผลผลิตข้อใดแปรรูปจากข้าวทั้งหมด
1 บะหมี่ วุ้นเส้น
2 เต้าหู้ แป้งข้าวเจ้า
3 ขนมจีน เส้นก๋วยเตี๋ยว
4 แป้งข้าวเหนียว น้ำเต้าหู้

52. การถนอมอาหารหมายถึงข้อใด
1 การควบคุมคุณภาพของอาหาร
2 การเก็บรักษาอาหารให้มีความปลอดภัย
3  การรักษาคุณภาพของอาหารให้อยู่ได้นาน
4 การยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร

53. ถ้าต้องการให้อาหารคงสภาพสดและมีคุณค่า ควร
      ถนอมอาหารโดยวิธีใด
1 การใช้รังสี
2 การทำให้แห้ง
3 การใช้ความร้อน
4  การใช้ความเย็น

54. การถนอมอาหารโดยใช้รังสีมีประโยชน์อย่างไร
1 ช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร
2ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์
3 ช่วยชะลอการสุกของผลไม้
4  ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถนอมอาหาร

55. ถ้าต้องการถนอมอาหารโดยใช้น้ำตาลกับกล้วยหรือ
       เผือก ควรถนอมด้วยวิธีใด
1  การฉาบ การเชื่อม
2 การกวน การแช่อิ่ม
3 การเชื่อม การทำแยม
4 การแช่อิ่ม การทำแยม

56. การนำเกลือ น้ำตาล และน้ำส้มสายชูมาผสมกันเพื่อใช้ในการดองเปรี้ยว ตรงกับขั้นตอนกระบวนการ
      ทำงานข้อใด
1 การวิเคราะห์งาน
2 การวางแผนในการทำงาน
3 การประเมินผลการทำงาน
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

57. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากการถนอมอาหารโดยใช้รังสี
1 ทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น
2 ควบคุมการงอกของพืช
3 ทำลายแมลงในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
4 ควบคุมการทำงานของจุลินทรีย์ในอาหาร

58. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการทำนมถั่วเหลือง
1 ประหยัดรายจ่าย
2 ฝึกทักษะการประกอบอาหาร
3 ส่งเสริมการผลิตในครอบครัว
4 แปรรูปอาหารและถนอมอาหารไว้รับประทาน

59. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทำนมถั่วเหลือง
1 ปั่นถั่วเหลืองให้ละเอียด
2  แช่ถั่วเหลืองในน้ำนาน 2 ชั่วโมง
3 ต้มถั่วเหลืองในน้ำเดือด 1 ชั่วโมง
4 คั้นแยกกากถั่วเหลืองออกแล้วเติมน้ำ

60. ญานิสาศึกษาลักษณะของงานที่จะทำพริกแห้ง ตรง กับขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
1 การปฏิบัติงาน
2 การวิเคราะห์งาน
3 การประเมินผล
4  การวางแผนในการทำงาน

61. เมื่อนำพริกไปตากแล้วพบว่าพริกแห้งไม่สนิท ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
1 เปลี่ยนภาชนะใส่พริกตาก
2  นำพริกออกตากหรืออบในตู้อบ
3 นำพริกใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงให้แน่น
4 นำพริกไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อน ๆ จนแห้ง

62. ธาดาดองไข่ได้ 15 วัน จึงนำออกมาต้มและชิมรสชาติปรากฏว่าไข่ขาวจืดจึงเติมเกลือและดองไข่ที่เหลือต่อ
     ไปอีก 5 วัน  ตรงกับขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน
1 การวิเคราะห์งาน
2 การวางแผนในการทำงาน
3  การประเมินผลการทำงาน
4 การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

63. แก้วประกอบอาชีพอย่างมีความสุข แก้วเลือกประกอบอาชีพโดยสำรวจความพร้อมของตนเองด้านใด
1 ความรู้
2 ความชอบ
3 ความสามารถ
4 ความเจริญก้าวหน้า

64. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นการสำรวจตนเองในด้านใด
1 ความรู้
2 ความต้องการ
3  ลักษณะนิสัย
4 ความเจริญก้าวหน้า

65. ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบจริงจัง นิยมความจริง ควรเลือกประกอบอาชีพใด
1 แพทย์
2 มัคคุเทศก์
3 ช่างเสริมสวย
4  ผู้ประกอบอาหาร

66. แอนพบว่าตนเองมีบุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำแอนควรเลือกประกอบอาชีพใด
1 ทนายความ
2 พนักงานต้อนรับ
3 นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
4 ผู้จัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

67. อาชีพใดได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร
1  อาชีพอิสระ
2 อาชีพรับจ้าง
3 อาชีพรับจ้างที่ใช้ทักษะ
4 อาชีพรับจ้างที่ไม่ใช้ทักษะ

68. การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพควรใช้ข้อมูลใดเป็น อันดับแรก
1 เงินรายได้
2 ความมั่นคงของงาน
3 ความรู้ ความสามารถ และความถนัด
4 ความชอบและความต้องการในการทำงาน

69. เพราะเหตุใดผู้ประกอบอาหารจึงต้องเป็นคนที่มีใจกว้าง
1 ต้องปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
2  ต้องยอมรับคำติชมของลูกค้าได้
3 ต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงรสชาติอาหาร
4 ต้องกล้าตัดสินใจใช้เครื่องปรุงราคาแพง

70. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของอาชีพผู้ประกอบอาหาร
1 สุขภาพร่างกายแข็งแรง
2 มีใจรักความสะอาดและขยัน
3  สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาส่วนตัว
4 ศึกษาค้นคว้าวิธีการปรุงอาหารชนิดต่าง ๆ

71. แอ๋วเป็นคนรักอิสระ รักความสวยงาม ชอบศึกษาลาย ผ้าและมีความคิดสร้างสรรค์ แอ๋วควรประกอบอาชีพ
     ใด
1 เลขานุการ
2 ค้าขายเครื่องเขียน
3  นักออกแบบแฟชั่น
4 ช่างตกแต่งภายในบ้าน

72. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเลขานุการ
1 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
2 ทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายของบริษัท
3 จัดทำตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร
4 คัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในบริษัท

73. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับอาชีพได้ถูกต้อง
1  นักธุรกิจเป็นอาชีพอิสระ
2 นายธนาคารเป็นอาชีพอิสระ
3 ผู้จำหน่ายสินค้าเป็นอาชีพรับจ้าง
4 ผู้ประดิษฐ์ดอกไม้เป็นอาชีพรับจ้างที่ใช้ทักษะ

74. ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีข้อดีที่ดีกว่าการประกอบอาชีพรับจ้างอย่างไร
1 ไม่ต้องรับผิดชอบภาระหนี้สิน
2   มีอิสระในการตัดสินใจอย่างเต็มที่
3 ได้รับเงินเดือนเป็นผลตอบแทนตายตัว
4 มีชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนดไว้

75. อาชีพอิสระแตกต่างจากอาชีพรับจ้างในข้อใด
1 ความคาดหวังในอนาคต
2 มูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ
3  ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
4 ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ

76. ใครมีจุดมุ่งหมายในการนำเงินรายได้จากการประกอบอาชีพไปใช้ต่างจากผู้อื่น
1 ไก่นำไปซื้ออาหาร
2 กรนำไปซื้อโทรศัพท์
3 กิ๊กนำไปซื้อสร้อยคอทองคำ
4  กุ๊กนำไปซื้อของทำบุญเลี้ยงพระ

77. ใครประกอบอาชีพด้านการบริการ
1 มุกเปิดร้านเสื้อผ้า
2  มลเปิดร้านซักรีด
3 มิ่งเปิดร้านจำหน่ายเครื่องเขียน
4 มดเปิดร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง

78. ใครแสวงหาช่องทางการประกอบอาชีพโดยวิเคราะห์ข้อบกพร่องของสินค้าและบริการ
1 ยุ้ยประกอบอาชีพตามที่ตนชอบ
2 ระย้าเลียนแบบสินค้าจากชุมชนอื่น
3 นิยมคิดค้นวิธีการทำทอฟฟี่ลำไยขาย
4  พายัพปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามสะดุดตามากขึ้น

79. ถ้านักเรียนชอบเจรจา ค้าขาย ขยัน และอดทน ควรเลือกประกอบอาชีพใด
1 ช่างเสริมสวย
2 รับจ้างสอนพิเศษ
3  ขายของชำหรือสินค้าทั่วไป
4 ช่างประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

80. การประกอบอาชีพใดต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นพิเศษ
1 ขายน้ำผลไม้ปั่น
2 ขายไม้ดอกไม้ประดับ
3 ขายเสื้อผ้าและเครื่องสำอาง
4 ขายเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์ทำความสะอาด

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้
1. ถ้าให้ประดิษฐ์ของตกแต่งนักเรียนจะนำหลักการใดบ้างมาใช้ เพราะเหตุใด 
                                                                                                                                                                                                               
2. นักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแสวงหาช่องทางในการประกอบอาชีพด้วยวิธีใดบ้าง
                                                                                                                                                           
เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียน 1  ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1

1.   4    2.  1    3.  4      4.  1     5.   3    6.    2      7.  1     8.    3    9.    2    10.    4
11.  2  12. 4   13.  2    14.  1    15.  2    16.   2    17.  1    18.   2    19.  4    20.    4
21.  4  22.  3  23.  1    24.  3    25.  3    26.   1    27.  1    28.   2    29.  1    30.    4
31.  3  32.  2  33.  3    34.  2    35.  1    36.   3    37.  3    38.   1    39.  1    40.    2
41.  2  42.  3  43.  3    44.  3    45.  3    46.   1    47.  2    48.   4    49.  3    50.    3
51.  3  52.  3  53.  4    54.  3    55.  1    56.   4    57.  1    58.   4    59.  2    60.    3
61.  2  62.  3  63.  2    64.  2    65.  4    66.   1    67.  1    68.   3    69.  2    70.    3
71.  3  72.  3  73.  1    74.  2    75.  3    76.   4    77.  2    78.   4    79.  3    80.    1

ตอนที่ 2
1. หลักการออกแบบโดยคำนึงถึงความสวยงามเป็นสำคัญ ประโยชน์ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การอนุรักษ์พลังงานและ
 สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน                                                                        
 2. ศึกษาจากงานอดิเรกที่ชอบทำ วิเคราะห์ข้อบกพร่องของสินค้าและบริการที่ใช้หรือพบเห็นในชีวิตประจำวัน  สัมภาษณ์ผู้รู้หรือผู้ที่
ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ  สำรวจจากงานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการสินค้าชนิดต่าง ๆ  และศึกษาค้นคว้าจาก
อินเทอร์เน็ตหรือวารสารต่าง ๆ                                   


ไม่มีความคิดเห็น: