ข้อสอบ วอลเลย์บอล พร้อมเฉลย

ข้อสอบกีฬาวอลเลย์บอลนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทานกับคุณครูผู้สอนพลศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้กับผู้ที่ให้ความสนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอล  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

คำชี้แจง   1. ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
                2. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย x ลงในกระดาษคำตอบ
 
1.  กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเริ่มได้รับการสนับสนุนและเป็นที่นิยมเมื่อใด
       ก.  พ.ศ. 2502
       ข.  พ.ศ. 2501
       ค.  พ.ศ. 2500
       ง.   พ.ศ. 2499
2.  ผู้คิดค้นกีฬาวอลเลย์บอลคือใคร
       ก.   หลุยเอสเตอร์บราว์
       ข.   วิลเลียม จี มอร์แกน
       ค.   วิลเลียม จี มอร์แกน
       ง.    ดร. จอร์ซ เจ ฟิชเชอร์
3.  จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการคิดค้นกีฬาวอลเลย์บอลนี้ขึ้นมาคืออะไร
       ก.   เพื่อการแข่งขันทั่วไป
       ข.   เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
       ค.   เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ
       ง.   เพื่อการออกกำลังกายและความสนุกสนาน
4.  เดิมกีฬาวอลเลย์บอลมีชื่อว่าอะไร
       ก.   เน็ตบอล
       ข.   มินโตเน็ต
       ค.  แฮนด์บอล
       ง.   อินดอร์บอล
5.  ใครเป็นผู้เปลี่ยนชื่อกีฬานี้ใหม่ว่า "วอลเลย์บอล"
       ก.  หลุยเอสเตอร์บราว์
       ข.  วิลเลียม จี มอร์แกน
       ค.  อัลเฟรด ที ฮาล์สเตด
       ง.  ดร. จอร์ซ เจ ฟิชเชอร์
6.  กีฬาวอลเลย์บอลได้ถูกนำมาจัดขึ้นในทวีปเอเชียครั้งแรกที่ใด
       ก.  ฟิลิปปินส์
       ข.  ญี่ปุ่น
       ค.  ไทย
       ง.  อินเดีย
7.  ใครเป็นผู้นำกีฬาวอลเลย์บอลมาเผยแพร่ในทวีปเอเชียเป็นคนแรก
       ก.  อี เอส บราวน์
       ข.  เจ. วาย. คาเมรอน
       ค.  วิลเลียม จี มอร์แกน
       ง.  อัลเฟรด ที ฮาล์สเตด
8.  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลถูกบรรจุให้เป็นกีฬาเพื่อแข่งขันกันอย่างเป็นทางการในภูมิภาคเอเชียเมื่อใด
       ก.  การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ครั้งที่ 2
       ข.  การแข่งขันกีฬาเอเซียนเกมส์ครั้งที่ 3
       ค.  การแข่งขันกีฬาตะวันออกไกลครั้งที่ 7
       ง.  การแข่งขันกีฬาตะวันออกไกลครั้งที่ 8
9.  ในระยะแรกกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเป็นการแข่งขันเฉพาะของคนกลุ่มใด
      ก.   ผู้หญิง
      ข.   ผู้ชาย
      ค.   คนสูงอายุ
      ง.   คนพิการ
10.  กีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเริ่มได้รับการสนับสนุนและเป็นที่นิยมเมื่อใด
       ก.   พ.ศ. 2502
       ข.   พ.ศ. 2501
       ค.   พ.ศ. 2500
       ง.   พ.ศ. 2499
11.  ลักษณะเฉพาะของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลข้อใดผิด
       ก.   มีผู้เล่นทีมละ 9 คน
       ข.   การเล่นจะเริ่มเมื่อผู้เล่นเสิร์ฟลูก
       ค.   เล่นโดยการส่งลูกบอลให้ข้ามตาข่าย
       ง.   เมื่อฝ่ายใดรับบอลที่ข้ามตาข่ายมาไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งจะได้คะแนน
12.  ข้อใดไม่ทำให้เกิดการได้คะแนนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
       ก.  ถูกลูกบอลเกิน 3 ครั้ง
       ข.  เสิร์ฟลูกบอลออกนอกเขต
       ค.  รับลูกบอลที่ข้ามตาข่ายมาไม่ได้
       ง.  เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิ์ขอเวลานอก
13.  การได้คะแนนในข้อใดถือว่ายังไม่ชนะในเซต
       ก.  25 : 27
       ข.  24 : 26
       ค.  24 : 25
       ง.  23 : 25
14.  ข้อใดกล่าวถึงการถูกบอลผิด
      ก.   แต่ละทีมมีสิทธิถูกบอลได้ 3 ครั้ง
      ข.   ตัวรับอิสระสามารถถูกบอลที่ติดต่อกันกี่ครั้งก็ได้
      ค.   การสกัดกั้นไม่ถือเป็นการถูกบอลครั้งที่ 1
      ง.   ผู้เล่นแต่ละคนจะถูกบอลเกิน 2 ครั้งติดต่อกันไม่ได้
15.  การตรวจร่างกายก่อนเล่นกีฬาวอลเลย์บอลช่วยให้เกิดความปลอดภัยอย่างไร
       ก.  ช่วยให้รู้ว่าตนเองเหมาะสมจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในตำแหน่งใด
       ข.  ช่วยให้ทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬาหรือไม่
       ค.  ช่วยให้รู้ว่าตนเองมีกล้ามเนื้อแข็งแรงพอสำหรับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือไม่
       ง.  ช่วยให้รู้ว่าตนเองมีความสามารถสำหรับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลหรือไม่
16.  การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้ปลอดภัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
       ก.  ห้ามเล่นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ
       ข.  ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬา
       ค.  ตรวจดูพื้นสนามให้เรียบก่อนว่ามีน้ำขังหรือวัตถุที่จะเป็นอันตรายต่อการเล่นหรือไม่
       ง.  ทุกข้อที่กล่าวมา
17.  ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านร่างกาย
       ก.   ทำให้รู้จักเสียสละ
       ข.   ช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้
       ค.   ทำให้รู้จักแพ้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
       ง.    ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงรูปร่างสมส่วน
18.  ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านอารมณ์
       ก.   ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้น
       ข.   ทำให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
       ค.   เพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง
       ง.   ช่วยพัฒนาจิตใจไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ
19.  ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านจิตใจ
       ก.   ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค
       ข.   ช่วยให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา
       ค.   ช่วยให้มีเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
       ง.   ช่วยให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
20.  ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านสังคม
       ก.   ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
       ข.   ช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ
       ค.   ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานดีขึ้น
       ง.   ช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการเรียนและการทำงานหนัก
21.   ข้อใดคือมารยาทที่ดีของผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
       ก.   แต่งกายให้เหมาะสมตามกติกาการแข่งขัน
       ข.   ไม่โต้เถียงหรือแสดงอาการไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสิน
       ค.   เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันควรเข้าไปสัมผัสมือกับฝ่ายตรงข้าม
       ง.   ถูกทุกข้อ
22.  ข้อใดคือมารยาทที่ดีของผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
       ก.   มีความสุภาพอ่อนโยน
       ข.   แสดงความยินดีกับคู่แข่งขัน
       ค.   แสดงมิตรภาพอันดีด้วยการจับมือ
       ง.   ถูกทุกข้อ
23. เมื่อฝ่ายตรงข้ามรับลูกบอลที่ข้ามตาข่ายไปไม่ได้ ข้อใดไม่ควรปฏิบัติ
       ก.   ทำท่าทางล้อเลียน เยาะเย้ยฝ่ายตรงข้าม
       ข.   ปรบมือแสดงความยินดีให้กับทีมของตน
       ค.   กล่าวชมและให้กำลังใจเพื่อนในทีมว่าทำได้ดี
       ง.   เข้าไปแสดงความยินดีกับเพื่อนที่ทำคะแนนได้
24. ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
       ก.  โยนสิ่งของต่างๆ ลงในสนามเพื่อเตือนสติ
       ข.  ไม่กล่าวถ้อยคำที่แสดงการเสียดสีหรือดูหมิ่นผู้เล่นทีมอื่น
       ค.  ส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อแสดงความดีใจ
       ง.  ต้องยืนดูทุกครั้งเพื่อความใกล้ชิด
25. การแสดงมารยาทโดยการปรบมือในสถานการณ์ใดไม่ควรปฏิบัติ
       ก.  เมื่อนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม
       ข.  เมื่อนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามถูกตักเตือน
       ค.  เมื่อนักกีฬายอมรับคำตัดสินจากผู้ตัดสิน
       ง.  เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงและมีผู้ชนะการแข่งขัน
26. เมื่อทีมของตนเป็นฝ่ายแพ้ การปฏิบัติเช่นใดเป็นการแสดงมารยาทของผู้ดูที่ดี
       ก.  แสดงอาการให้เห็นว่าไม่พอใจคำตัดสิน
       ข.  ตำหนิตัวผู้เล่นที่ทำให้ทีมต้องแพ้การแข่งขัน
       ค.  ปรบมือแสดงความยินดีให้กับทีมที่ชนะและเป็นกำลังใจให้กับทีมที่แพ้
       ง.  ชี้แจงให้คณะกรรมการเห็นว่าการตัดสินเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม
27. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์การเล่นวอลเลย์บอลไม่ถูกต้อง
       ก.  ควรขึงตาข่ายให้ตึงตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ตาข่ายเสียรูป
       ข.  สูบลมและปล่อยลมออกด้วยเข็มที่ใช้กับลูกวอลเลย์บอลโดยเฉพาะ
       ค.  หมั่นเช็ดถูและกวาดพื้นสนามให้สะอาดอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้มีน้ำขัง
       ง.  ไม่ควรเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ในตู้เก็บอุปกรณ์ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
28. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกบอลชำรุดได้ง่ายที่สุด
       ก.   เตะลูกบอล
       ข.   นั่งทับลูกบอล
       ค.   ตบลูกบอลกระทบพื้น
       ง.   ไม่มีข้อถูก
29. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรทิ้งตาข่ายไว้กลางแจ้งให้ถูกแดดและฝนเป็นเวลานาน ๆ
       ก.   จะทำให้ตาข่ายขาดง่าย
       ข.   จะทำให้เสาตาข่ายถูกตึงเข้าหากันตลอดเวลา
       ค.   ตาข่ายที่ถูกน้ำฝนจะมีน้ำหนักมากทำให้เสาตาข่ายต้องรับน้ำหนักมากขึ้น
       ง.   ข้อ ก ข และ ค ถูก
30. การดูแลชุดกีฬาในข้อใดถูกต้อง
       ก.   พับเก็บไว้ในชั้นที่จัดไว้เฉพาะ
       ข.   เก็บรวม ๆ กันไว้ในตะกร้าที่ถ่ายเทอากาศได้ดี
       ค.   ซักทำความสะอาดและแขวนไว้ในตู้ให้เรียบร้อย
       ง.   เก็บแยกจากอุปกรณ์อื่น ๆ ในตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: