แบบทดสอบบทที่ 5 เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาแบบทดสอบบทที่  5  ราชาธิราช (ตอน  สมิงพระรามอาสา)
คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงข้อเดียว
1.     ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้อง
        ก.  สมิงพระรามไม่เลือกม้าที่เป็นม้าหลวง
        ข.  สมิงพระรามเลือกม้าของหญิงม่าย
        ค.  สมิงพระรามเลือกม้าตัวที่ใช้มือแตะหลังแล้วอ่อนหลังทรุดลง
        ง.  สมิงพระรามขอทดลองฝึกหัดม้าเพื่อให้เชื่องก่อน

2.  เมื่อได้ม้าสมใจแล้ว  สมิงพระรามได้ทูลขออะไรจากพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องอีก
        ก.  ผ้าโพกศีรษะ
        ข.  แหวนสอดก้อย
        ค.  ขอเหล็กกับตะกรวย
        ง.  เสื้อสีชมพูขลิบทองจีบเอว
3.  สมิงพระรามวางแผนในการเอาชนะกามะนีอย่างไร
        ก.  ชวนกามะนีขี่ม้าวิ่งประลองฝีเท้ากัน
        ข.  ชวนกามะนีร่ายรำเพลงดาบบนหลังม้าหน้าที่นั่ง
        ค.  ชวนกามะนีร่ายรำเพลงทวนบนหลังม้าหน้าที่นั่ง
        ง.  ชวนกามะนีขี่ม้าโจนข้ามฟากลำมาบกว้าง  5  วา
4.  เมื่อกามะนีเสียทีแก่สมิงพระรามแล้ว  พระเจ้ากรุงจีนทรงกระทำตามข้อใด
        ก.  เตรียมบุกเข้าตีกรุงอังวะ
        ข.  ส่งทูตมาขอตัวสมิงพระรามไปอยู่ยังกรุงจีน
        ค.  ส่งพระราชสาส์นมาท้ารบกับพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
        ง.  ให้เลิกทัพกลับไปยังกรุงจีนตามที่ได้ให้สัญญาไว้
5.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพระเจ้ากรุงจีนที่กล่าวไว้ในเรื่องราชาธิราช  ตอนสมิงพระรามอาสา
        ก.  รักษาคำสัตย์
        ข.  มีใจเป็นธรรม
        ค.  มีน้ำใจนักกีฬา
        ง.  รักลูกเมียประดุจชีวิต
6.  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสมิงพระราม
        ก.  รักศักดิ์ศรี
        ข.  รักษาคำสัตย์
        ค.  โหดเหี้ยม  เล่ห์เหลี่ยมมาก
        ง.  กล้าหาญ  เฉลียวฉลาด  รอบคอบ
7.  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง
        ก.  ทรงตรัส
        ข.  ทรงพระดำริ
        ค.  ทรงพระราชทาน
        ง.  ทรงทอดพระเนตร
8.  ความหมายคำศัพท์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
        ก.  อมรินทร์               หมายถึง            พระอินทร์
        ข.  พระราชสาส์น       หมายถึง            จดหมายของพระมหากษัตริย์
        ค.  เครื่องราชบรรณาการ    หมายถึง            เครื่องประดับเพื่อเป็นเกียรติยศ
        ง.  บาทบริจาริกา        หมายถึง            หญิงที่มีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน
9.  “ลูกนี้เป็นราชบุตรี  เกิดในวงศ์กษัตริย์มีชาติตระกูลสูง  ก็เปรียบเหมือนตัณฑุลา” คำว่า “ตัณฑุลา” มีความหมายตรงกับข้อใด
        ก.  เมล็ดงา
        ข.  เมล็ดถั่ว
        ค.  เมล็ดข้าวสาร
        ง.  เมล็ดข้าวเปลือก
10.  ข้อใดให้ความหมายของคำศัพท์ไม่ถูกต้อง

        ข.  พระวิสูตร             หมายถึง            ม่าน
        ค.  พานพระศรี           หมายถึง            พานหมาก
        ง. พระราชนัดดา                หมายถึง            หลาน

ไม่มีความคิดเห็น: