แบบทดสอบบทที่ 4 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยาแบบทดสอบ  บทที่  4 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
คำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด  หรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.     “ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย  ไม้เรียวเจียวเหวย
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว
    หันหวดปวดแสบแปลบเสียว   หยิกซ้ำช้ำเขียว
อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำ”
คำประพันธ์ข้างต้น  ผู้แต่งมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
        ก.  ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  มิฉะนั้นจะถูกครูลงโทษ
        ข.  ให้กลัวครูอย่าได้ไปล้อเลียน  มิฉะนั้นจะถูกครูลงโทษ
        ค.  ให้กลัวไม้เรียว  เพราะถ้าถูกลงโทษจะเจ็บปวดมาก
        ง.  ให้ระวังตัวไว้  เพราะอาจถูกครูหยิกจนช้ำเขียวได้ถ้าครูโกรธ

2.     “เบียนเบียดเสียดส่อฉ้อฉล บาปกรรมนำตน
       ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์
              เมตตากรุณาสามัญ          จะได้ไปสวรรค์
       เป็นสุขทุกวันหรรษา”
       ข้อใดสรุปใจความของคำประพันธ์ข้างต้นได้ดีที่สุด
        ก.  ฉ้อฉลคนเกลียด    เมตตาคนรัก
        ข.  ทำดีอัปรีย์กินหัว    ทำชั่วได้สุขสดใส
        ค.  ทำดีได้ดีมีที่ไหน    ทำชั่วได้ดีมีถมไป
        ง.  สร้างบาปได้รับทุกข์       สร้างบุญเป็นสุข
3.    “โยโสโผผาถาไป     พอพระสุริใส
       จะใกล้โพล้เพล้เวลา”
       คำว่า  “โพล้เพล้”  มีความหมายตรงกับคำในข้อใด
        ก.  รุ่งอรุณ
        ข.  รุ่งทิวา
        ค.  สนธยา
        ง.  ราตรีกาล
4.    “ปลาว่าข้าเจ้าเยาวภา       มิได้ไปมา
       อาศัยอยู่ต่อธรณี”
       คำว่า “ธรณี” มีความหมายต่างกับคำในข้อใด
        ก.  ปถพี
        ข.  มรคา
        ค.  พสุธา
        ง.  ธรณิน
5.    “ไกรกร่างยางยูงสูงระหง         ตะลิงปลิงปริงประยงค์
       คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง”
       คำประพันธ์นี้มีพรรณไม้กี่ชนิด
        ก.  7  ชนิด
        ข.  8  ชนิด
        ค.  9  ชนิด
        ง.  10  ชนิด
6.    “กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง        พญาลอคลอเตียง
       แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง”
       ข้อใดเป็นชื่อนกทั้ง  2  คำ
        ก.  กะลิง – กะลาง
        ข.  นางนวล – นอนเรียง
        ค.  พญาลอ – คลอเคียง
        ง.  อีโก้ง – โทงเทง
7.    “บรรดาสามัญสัตว์    เกิดวิบัติปัตติปาปัง
       ไตรยุคทุกขตรัง             สังวัจฉระอวสาน”
       ข้อใดให้ความหมายของคำศัพท์ไม่ถูกต้อง
        ก.  วิบัติ  หมายถึง  ความหายนะ
        ข.  ปัตติปาปัง  หมายถึง  หลีกหนีไปไม่พ้น
        ค.  ทุกขตรัง  หมายถึง  มีทุกข์มากขึ้น
        ง.  สังวัจฉระ  หมายถึง  ปี  ในที่นี้หมายถึงเวลา
8.    “จะร่ำคำต่อไป        พอล่อใจกุมารา
       ธรณีมีราชา            เจ้าพาราสาวะถี”
       ข้อใดให้ความหมายต่างกับคำว่า “พารา”
        ก.  คีรี
        ข.  บุรี
        ค.  ธานี
        ง.  นคร
9.  ข้อใดอธิบายคำศัพท์ไม่ถูกต้อง
        ก.  “ค่ำเช้าเฝ้าสีซอ      เข้าแต่หอล่อกามา”  คำว่า  “ล่อกามา”  หมายถึง  “เสพกาม”
        ข.  “คดีที่มีคู่               คือไก่หมูเจ้าสุภา”  คำว่า  “เจ้าสุภา”  หมายถึง  “เจ้าผู้ครองเมือง”
        ค.  “ภิกษุสมณะ          เล่าก็ละพระสธรรม” คำว่า “พระสธรรม” หมายถึง “ธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม”
        ง.  “ไม่จำคำพระเจ้า    เหไปเข้าภาษาไสย” คำว่า “ภาษาไสย” หมายถึง “ลัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนตร์คาถา”
10.  ข้อใดแปลความไม่ถูกต้อง
        ก.  “ไม่จำกัดผู้ใหญ่  ศีรษะไม้ใจโยโส” หมายความว่า “ไม่เชื่อฟังคำสอนผู้ใหญ่ ทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้อวดดี”
        ค.  “หาได้ใครหาเอา  ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา” หมายความว่า “ต่างคนต่างหาประโยชน์เพื่อตนเอง  ประชาชนจึงมีแต่ความทุกข์ใจ”
        ง.  “ผู้ที่มีอาญา  ไล่ตีด่าไม่ปราณี”  หมายความว่า “นักโทษถูกไล่ตีและถูกด่าอย่างไม่มีความเอ็นดูสงสาร”

ไม่มีความคิดเห็น: