ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 ชั้นม. 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

      ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 80 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
 1. ข้อใดถือเป็นสิ่งที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
    1 โรคเลือดจาง
    2 โรคธาลัสซีเมีย
    3 พัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ
    4 ถูกทุกข้อ
2. ถ้าเด็กวัยเรียนถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวที่อบอุ่นคอยให้กำลังใจเสมอ จะมีนิสัยเป็นเช่นไร
    1 เป็นคนอดทน
    2 เป็นคนพอใจในตนเอง
    3 เป็นคนรักความยุติธรรม
    4 เป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศควรปฏิบัติตนอย่างไร
    1 รีบปรึกษาเพื่อน
    2 รีบปรึกษาแพทย์
    3 ปล่อยให้หายเอง
    4 รีบหายามารักษาให้หาย
4. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อใดที่บ่งบอกว่าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเพศหญิงได้ดีที่สุด
    1 มีประจำเดือน
    2 ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
    3 รูปร่างผอมบาง ผมยาวสลวย
    4 น้ำเสียงและท่าทางอ่อนหวาน
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่นตอนต้น
    1 เพศหญิงให้ความสำคัญต่อสมาชิกของกลุ่มมากกว่าเพศชาย
    2 เพศหญิงชอบอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าเพศชาย
    3 เพศชายชอบอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าเพศหญิง
    4 ทั้งเพศหญิงและเพศชายไม่ชอบอยู่ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในครอบครัว
6. บุคคลใดถือว่ามีการปฏิบัติตนในการปรับตัวได้ ถูกต้อง
    1 ภาณีพยายามหลีกเลี่ยงไม่คบกับเพศตรงข้าม
    2 สุธี เปิดโอกาสให้เพื่อนผู้หญิงขึ้นรถหมดทุกคนก่อนจึงขึ้นตาม
    3 สมาพร ใจสั่นประหม่าและอายจนหน้าแดงเมื่อเพื่อนชายชวนคุย
    4 ภราดร แต่งตัวให้แตกต่างจากกลุ่มเพื่อนเพื่อให้สะดุดตาเพศตรงข้าม
7. เหตุใดวัยรุ่นจึงควรศึกษาทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
    1 เพราะเป็นการช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น   
    2 เพราะเป็นการช่วยให้วัยรุ่นมีความมั่นใจในการคบหาเพศตรงข้ามมากขึ้น
    3 เพราะเป็นการช่วยให้รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเผชิญกับภัยทางเพศ
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
8. ข้อใดคือสิ่งเร้าในการรับรู้ที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ทางเพศมากที่สุด
    1 การรู้รส
    2 การได้ยิน
    3 การสัมผัส
    4 การได้กลิ่น
9. ข้อใดคือวิธีการระบายอารมณ์ทางเพศที่ดีที่สุดสำหรับวัยรุ่น
    1 การชมภาพยนตร์
    2 การเล่นและฟังดนตรี
    3 การพักผ่อนในสถานบันเทิง
    4 การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา
10. สิ่งใดที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวัยรุ่น
    1 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
    2 นอนเล่นเมื่อมีเวลาว่าง
    3 พยายามตัดความกังวลในเรื่องเพศ
    4 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
11. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน
    1 ยาธาตุน้ำแดง
    2 ยาเม็ดแอสไพริน
    3 ยาแก้โรคหอบหืด
    4 ยาเม็ดพาราเซตามอล
12. ข้อใดหมายถึงวิธีรักษาพยาบาลเบื้องต้น
    1 ป้อง ดมยาแก้วิงเวียนศีรษะ
    2 สุดา ปวดตาจึงไปพบแพทย์
    3 โสภิตา ฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
    4 สุรีย์ ขังสุนัขไว้เพื่อดูอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
13. ขณะที่กำลังเล่นเตะฟุตบอลอยู่ในเวลาพักกลางวันชาคริตเห็นเพื่อนล้มลงไปนอนกับพื้นหัวใจหยุดเต้นชาคริตควรปฏิบัติอย่างไร
    1 นวดหัวใจทันที
    3 ให้ดมแอมโมเนีย
    2 รีบผายปอดทันที
    4 รีบส่งโรงพยาบาล
14. หากถูกแมลงกัดต่อยแล้วมีอาการอักเสบและปวดมาก แต่ไม่สามารถหายาแก้ปวดได้ควรปฏิบัติอย่างไร
    1 ใช้น้ำอุ่นประคบ
    2 ใช้น้ำแข็งก้อนประคบ
    3 ใช้ยาหม่องนวดเบา ๆ
    4 ใช้สายยางรัดเหนือแผล
15. ข้อใดจัดเป็นสถานที่ที่ ให้บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและตำบล
    1 สถานีอนามัย
    2 โรงพยาบาลศูนย์
    3 โรงพยาบาลชุมชน
    4 โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ์
16. การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารอย่างไรจัดว่าถูกต้อง
    1 พ่อแม่ปล่อยให้น้องเกรพอายุ4 ปี มีอิสระในการเลือกรับประทานอาหารเอง
    2 พ่อแม่คอยดูแลจัดอาหารให้น้องกอล์ฟอายุ 6 ปีรับประทานโดยคำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสม
    3 พ่อแม่คอยดูแลจัดอาหารให้น้องกิ๊ฟอายุ5 ปี รับประทานโดยเน้นสีสันที่สวยงามเพียงอย่างเดียว
    4 ไม่มีข้อใดถูก
17. อาหารในข้อใดที่ไม่ควรจัดให้เด็กวัยทารก
    1 ข้าวสุกบด ตับสุกบด
    2 ข้าวสุกบด ไข่ลวกบด
    3 ข้าวสุกบด ปลาต้มสุกบด
    4 ข้าวสุกบด ไข่แดงต้มสุกบด
18. ปัจจัยในข้อใดไม่จัดอยู่ในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคขาดสารอาหาร
    1 การขาดความรู้ด้านโภชนาการ
    2 การมีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี
    3 การมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
    4 การกินอาหารในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกาย
19. หน่วยงานใดของประเทศไทยที่ได้ริเริ่มจัดทำมาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการขึ้นเป็นครั้งแรก
    1 กระทรวงสาธารณสุข
    2 องค์การอาหารและการเกษตร
    3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
    4 สำนักงานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์และอาหาร
20. เราควรคำนึงถึงสิ่งใดในการเลือกซื้ออาหาร
    1 สะอาดและปลอดภัย
    2 บริการที่รวดเร็วทันใจ
    3 มีรสชาติที่อร่อยถูกปาก
    4 มีสถานที่จำหน่ายที่ซื้อได้สะดวก
21. สุขภาพจิตที่ดี หมายถึงข้อใด
    1 การอดทนต่อสิ่งแวดล้อม
    2 การปรับตัวให้มีความสุขในสังคม
    3 การทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
    4 การรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
22. อารมณ์เป็นปฏิกิริยาของสภาพจิตใจที่ตอบสนองต่อสิ่งใด
    1 สิ่งเร้า
    2 ประสบการณ์
    3 ความต้องการของตนเอง
    4 ไม่มีข้อใดถูก
23. ภาวะของสุขภาพจิตเริ่มต้นจากสิ่งใด
    1 เมื่อเริ่มพูดได้
    2 การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว
    3 เมื่อเข้าใจความหมายของสุขภาพจิต
    4 สุขภาพกายและสุขภาพจิตของมารดาขณะตั้งครรภ์
24. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ผิดปกติทางจิต
    1 มีอาการหวาดระแวง
    2 มีอารมณ์แปรปรวนง่าย
    3 ไม่รู้สึกว่าถูกคนอื่นใส่ร้าย
    4 ชอบกลั่นแกล้งและทะเลาะกับคนอื่น
25. ข้อใดคือสิ่งสำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคม
    1 ความเข้าใจ
    2 ความอดทน
    3 ความมัธยัสถ์
    4 ความซื่อสัตย์
26. การกระทำใดแสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพดี
    1 ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
    2 ตื่นเช้าไปโรงเรียนได้ทุกวัน
    3 รู้จักหลบหลีกปัญหาต่าง ๆ
    4 รู้จักควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้ง
27. ถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีเราควรปฏิบัติตัวตามข้อใด
    1 ดื่มกาแฟเมื่อรู้สึกง่วง
    2 ดื่มน้ำร้อนเมื่อเป็นไข้หวัด
    3 กินยาแก้ปวดเมื่อรู้สึกปวดเมื่อย
    4 เมื่อรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง
28. กากกัมมันตรังสีเป็นปัญหาที่ทำให้สุขภาพกายไม่ดีด้านใด
    1 ชีวภาพ
    2 กายภาพ
    3 สัมพันธภาพ
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
29. เราควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละเท่าใด
    1 5–10 นาที
    2 5–15 นาที
    3 1–2 ชั่วโมง
    4 30 นาที–1 ชั่วโมง
30. ข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพกายที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพจิตที่ดี
    1 “ดื่มนมวันละนิด จิตไม่แปรปรวน”
    2 “ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส”
    3 “จิตใจที่เบิกบาน ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”
    4 “รับประทานอาหารครบส่วน สุขภาพสมบูรณ์”
31. ผลของการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างทรวดทรงคือข้อใด
    1 ทำให้รูปร่างผอมแห้ง
    2 ทำให้รูปร่างใหญ่โตผิดปกติ
    3 ทำให้กระดูกสันหลังเข้ารูปปกติ
    4 ไม่มีข้อใดถูก
32. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
    1 สร้างภูมิต้านทานโรค
    2 ช่วยให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
    3 เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยมักจะหายเร็ว
    4 ช่วยให้ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนได้ไม่บกพร่อง
33. ใครมีสมรรถภาพทางกายที่ดีที่สุด
    1 ตั๊ก นั่งสมาธิได้นานที่สุด
    2 ตุ๊ก วิ่งได้เร็วที่สุดในชั้นเรียน
    3 ต้อง ทำงานหนัก ๆ ได้เป็นเวลานาน
    4 แตน ยกของหนัก ๆ ได้หลายกิโลกรัม
34. ข้อใดคือความสำคัญของสมรรถภาพ
    1 ลดความดันโลหิตสูง
    2 ลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ
    3 ทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    4 ถูกทุกข้อ
35. ความสามารถทางด้านใดที่ไม่จัดว่าเป็นสมรรถภาพทางกาย
    1 ความเร็ว
    2 ความตื่นตัว
    3 ความอ่อนตัว
    4 ความทนทานของกล้ามเนื้อ
36. ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายคือข้อใด
    1 เป็นแนวทางในการตัดสินความสามารถของ    ร่างกาย
    2 เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกาย
    3 เป็นสื่อในการกระตุ้นให้ผู้ที่ออกกำลังกายพัฒนาความสามารถ
    4 ถูกทุกข้อ
37. หากเกิดอาการใจสั่น เวียนศีรษะ หน้ามืดมือเท้าเย็นหลังจากการออกกำลังกายแสดงว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบใดของร่างกาย
    1 ระบบหายใจ
    2 ระบบประสาท
    3 ระบบต่อมไร้ท่อ
    4 ระบบไหลเวียนเลือด
38. คำว่า “วิ่งทุกวัน”  ในการวิ่งเพื่อสุขภาพหมายถึงการปฏิบัติในลักษณะใด
    1 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง
    2 วิ่งทุกวันในเวลาที่ตรงกัน
    3 วิ่ง 6 วันในเวลาหนึ่งสัปดาห์
    4 วิ่งตลอด 7 วันในเวลาใดก็ได้
39. ควรหยุดออกกำลังกายทันที ถ้าเกิดอาการตามข้อใด
    1 เริ่มเหนื่อย
    2 หายใจเร็ว
    3 มีเหงื่อออกมาก
    4 รู้สึกหายใจติดขัด
40. อัตราชีพจรปกติของเพศหญิงในวัยผู้ใหญ่มีค่าเท่าใด
    1 60–80 ครั้ง/นาที
    2 70–90 ครั้ง/นาที
    3 85–90 ครั้ง/นาที
    4 90–110 ครั้ง/นาที
41. ปัจจัยที่สำคัญที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมีกี่ประการ
    1 2 ประการ
    2 3 ประการ
    3 4 ประการ
    4 5 ประการ
42. หากภายในครอบครัวมีสมาชิกที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจัดได้ว่าเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
    1 ไม่ได้ เพราะไม่ได้สืบทอดมาจากพันธุกรรม
    2 ไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเด็กเอง
    3 ได้ เพราะจัดอยู่ในกลุ่มของปัจจัยที่มาจากสภาพแวดล้อม
    4 ได้ เพราะจัดอยู่ในกลุ่มของปัจจัยที่มาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัว
43. กระบวนการประชาสังคมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ส่วน
    1 2 ส่วน
    2 3 ส่วน
    3 4 ส่วน
    4 5 ส่วน
44. แหล่งชุมชนควรมีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีใดดีที่สุด
    1 ใส่สารเคมี
    2 ใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย
    3 สร้างเครื่องกรองน้ำ
    4 การทำบ่อพักตะกอน
45. ข้อใดเป็นสาเหตุของอุบัติภัยที่เกิดจากบุคคล
    1 พื้นที่ลื่น
    2 สุขภาพไม่แข็งแรง
    3 วางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ
    4 บริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
46. สาเหตุไฟไหม้ในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากความประมาท
    1 การจุดดอกไม้ไฟ
    2 การจุดธูปบูชาพระ
    3 การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง
    4 การติดต่อลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง
47. การกระทำใดสามารถทำให้เกิดน้ำร้อนลวกได้
    1 ใส่น้ำเต็มกา
    2 ใช้ผ้าจับขณะยกกา
    3 หันพวยกาเข้าหาตัว
    4 หันพวยกาไปด้านนอก
48. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสื่อโฆษณา
    1 เป็นสื่อที่ใช้การพิมพ์เป็นหลัก
    2 เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้การเขียนเป็นหลัก
    3 เครื่องมือทางการตลาดใช้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
    4 ไม่มีข้อใดถูก
49. ข้อใดไม่ใช่อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
    1 การเกิดอัคคีภัย
    2 การเกิดโรคภัยต่าง ๆ
    3 การเสียชีวิตเมื่อถูกไฟดูด
    4 การเกิดความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจร
50. ข้อใดไม่จัดเป็นสิ่งพิมพ์
    1 ใบปลิว
    2 หนังสือ
    3 นิตยสาร
    4 ข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
51. นักเรียนควรใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
    1 หาแฟน    
    2 คลายเครียด
    3 หาเพื่อนใหม่ ๆ
    4 ศึกษาหาความรู้
52. การรับข่าวสารในข้อใดทำให้เกิดความเครียดทางอารมณ์มากที่สุด
    1 การฆาตกรรมโหดชำแหละศพ
    2 การติดสารเสพติดของเด็กวัยรุ่น
    3 การถูกทอดทิ้งของเด็กและคนชรา
    4 ความอดอยากหิวโหยในเอธิโอเปีย
53. สิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนำให้รู้จักกันเป็นความหมายของคำในข้อใด
    1 สื่อ
    2 อีเมล
    3 อินเทอร์เน็ต
    4 โทรคมนาคม
54. หากนักเรียนพบสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาที่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อตนเองหรือผู้ใกล้ชิดควรปฏิบัติเช่นไร
    1 นำไปให้เพื่อน ๆ อ่านต่อ
    2 นำไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังต่อ
    3 รีบนำสื่อไปแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครอง
    4 ควรเก็บปกปิดไว้ เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นสิ่งไม่ดี
55. หน่วยงานใดมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามทางหลวง
    1 มูลนิธิร่วมกตัญญู
    2 หน่วยกู้ชีพนเรนทร
    3 กองตำรวจทางหลวง
    4 กองตำรวจท่องเที่ยว
56. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของกองตำรวจทางหลวง
    1 วิจัยค้นคว้าหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
    2 ควบคุมรักษาทางหลวงไม่ให้เกิดการชำรุด
    3 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามทางหลวง
    4 เรียกค่าปรับจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรตามทางหลวง
57. หากนักเรียนพบว่าในแหนมที่ซื้อมามีนิ้วมือคนอยู่ข้างในควรโทรแจ้งหมายเลขใด
    1 1155
    2 1556
    3 1677
    4 1669
58. ข้อใดเป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทั่วประเทศ
    1 195
    2 197
    3 191
    4 199
59. การตรวจพิสูจน์อุปกรณ์และสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุจราจรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
    1 กองตำรวจจราจร
    2 มูลนิธิร่วมกตัญญู
    3 กองตำรวจทางหลวง
    4 บริษัทประกันอุบัติเหตุ
60. การรวบรวมสถิติเกี่ยวกับจราจร จัดว่าเป็นภารกิจของหน่วยงานใด
    1 กองตำรวจจราจร
    2 โรงพยาบาลทุกแห่ง
    3 กองตำรวจทางหลวง
    4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61. การซ่อมสร้างและติดตั้งอุปกรณ์สัญญาไฟจราจรเป็นภารกิจของหน่วยงานใด
    1 กองซ่อมบำรุง
    2 กรมโยธาธิการ
    3 กองตำรวจจราจร
    4 กองตำรวจทางหลวง
62. ข้อใดกล่าวถึงมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ถูกต้อง
    1 มูลนิธิให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ยากไร้
    2 มูลนิธิให้การสนับสนุนกิจการของกรมตำรวจเสมอ
    3 มูลนิธิให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยคิดค่าตอบแทน
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
63. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
    1 ความปลอดภัยในชุมชนเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยในชุมชน
    2 ความปลอดภัยในชุมชนเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานจำนวนเงินที่สนับสนุนภายในชุมชน
    3 ความปลอดภัยในชุมชนเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานการดูแลเอาใจใส่ของรัฐบาลที่มีต่อชุมชน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
64. เมื่อเราเดินไปพบกับเพื่อนที่กำลังเสพยาเสพติดหลังโรงเรียนเราควรปฏิบัติเช่นไร
    1 ไม่สนใจ เดินหนี
    2 รีบแจ้งครูที่โรงเรียน
    3 เข้าไปห้าม แล้วแย่งยาเสพติดไปทิ้ง
    4 เข้าไปชกต่อยเพื่อน เพราะทำสิ่งที่ไม่ดี
65. การรับข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเป็นการรับข่าวสารที่ไม่มีภัยถูกหรือไม่ อย่างไร
    1 ถูก เพราะถูกกลั่นกรองข่าวสารจากหน่วยงานเนคเทค
    2 ไม่ถูก ผู้ที่ใช้บริการต้องรู้จักวิธีใช้ศิลปะป้องกันตัว 7 ประการด้วย
    3 ถูก เพราะได้ถูกควบคุมดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหน้าเว็บไซต์
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
66. ความปลอดภัยในชุมชนจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลใด
    1 รัฐบาล
    2 หัวหน้าชุมชน
    3 ทุกคนในชุมชน
    4 เจ้าของบริษัทเอกชนที่สนับสนุนเงิน
67. เราสามารถให้ความรู้กับเด็ก ๆ ในชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดการพลัดตกหกล้มอย่างง่ายได้อย่างไร
    1 ดูแลสถานที่ให้สะอาด
    2 จัดสถานที่ให้เหมาะสม
    3 ระมัดระวังตนเองในการเล่น
    4 ถูกทุกข้อ
68. การร่วมมือในการจัดเวรยามในชุมชนสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้หรือไม่ อย่างไร
    1 ได้เพราะเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาคมที่ดี
    2 ไม่ได้ เพราะมีตำรวจคอยดูแลบ้านเมืองอยู่แล้ว
    3 ไม่ได้ เพราะเสียเวลาหารายได้ของคนในชุมชน
    4 ได้ เพราะคนในชุมชนว่างงานอยู่แล้วควรหาอะไรทำเพื่อไม่ให้เสียเวลาเปล่า
69. การกระทำในข้อใดเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชุมชน
    1 การช่วยกันทำอาหารเลี้ยงพระในชุมชน
    2 การร่วมมือในการจัดเวรยามให้กับชุมชน
    3 มีการประชุมภายในชุมชนทุกครั้งเมื่อใกล้ถึงสำคัญต่าง ๆ
    4 ไม่มีข้อใดถูก
70. นักเรียนมีวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนได้อย่างไร
    1 ใช้แล้วถอดปลั๊กทุกครั้ง
    2 ดึงปลั๊กโดยกระตุกที่สายไฟ
    3 พันสายไฟฟ้าที่ชำรุดด้วยปลาสเตอร์
    4 ใช้เต้าเสียบตัวเดียวกับปลั๊กหลาย ๆ ตัว
71. ลุงชาญ เป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนท่ากายบริหารท่าใดที่ลุงชาญควรงดโดยเด็ดขาด
    1 ท่านอนพับขา
    2 ท่ากอดพับเข่าชิดอก
    3 ท่ายืนก้มตัวมือแตะพื้น
    4 ถูกทุกข้อ
72. ชุมชนใดมีความปลอดภัยในชุมชน
    1 ชุมชนบ้านน้องขวัญ มีการจัดอบรมเรื่องการ    ป้องกันภัยจากสิ่งเสพติดทุก ๆ 1 เดือน
    2 ชุมชนบ้านน้องแพร มีการสับเปลี่ยนแต่ละครอบครัวเข้าเวรเป็นเวรยามในแต่ละวัน
    3 ชุมชนบ้านน้องผึ้ง มีการสับเปลี่ยนแต่ละครอบครัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเลี้ยงรื่นเริงภายในชุมชน
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
73. ข้อใดคือหลักสำคัญของการฝึกกายบริหารแบบยกน้ำหนักที่ถูกต้อง
    1 ควรฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป
    2 น้ำหนักที่ใช้ยกควรมีน้ำหนัก 1 ใน 4 ของน้ำหนักตัว
    3 ควรฝึกในห้องปรับอากาศเพื่อจะได้เพิ่มจำนวนเที่ยวในการฝึก
    4 ควรใช้เครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบวงจร (สถานี)   เพื่อให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าปกติ
74. ชูเกียรติต้องการเพิ่มความแข็งแรงของแขนและหัวไหล่เพื่อใช้ในการเล่นบาสเกตบอล ชูเกียรติควรฝึกกายบริหารท่าใด
    1 ท่าดันข้อ
    2 ท่าผลักขา
    3 ท่าคันไถแบบโยคะ
    4 ท่านอนคว่ำ แอ่นหลัง และแหงนคอ
75. ข้อใดอธิบายการปฏิบัติท่านอนยืดกล้ามเนื้อขาหนีบไม่ถูกต้อง
    1 ฝ่าเท้าประกบกันทั้งสองข้าง เข่าแยกจากกัน
    2 ผู้ปฏิบัติจะอยู่ในท่านอนหงายปล่อยตัวตามสบาย
    3 วางฝ่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งราบกับพื้นให้เข่างอตั้งฉาก
    4 ขณะแยกเข่าทั้งสองข้างออกไม่ต้องขยับแยกเข่าเข้าออก
76. เราสามารถใช้ท่ากายบริหารใดแทนท่าก้มตัวมือแตะพื้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
    1 ท่าพับเข่ายกขา
    2 ท่าคันไถแบบโยคะ
    3 ท่านอนคว่ำงอ–เหยียดเข่า
    4 ท่านั่งเหยียดขาก้มตัวไปข้างหน้า
77. ท่ากายบริหารท่าใดที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ส่งผลต่อการเกิดความเสUJยงในการเกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังและต้นคอ
    1 ท่าคันธนู
    2 ท่าคันไถแบบโยคะ
    3 ท่าถีบจักรยานอากาศ
    4 ท่าลุกนั่งโดยใช้มือประสานท้ายทอย
78. ข้อใดอธิบายท่านอนยืดกล้ามเนื้อลำตัวไม่ถูกต้อง
    1 ปฏิบัติต่อเนื่องจากท่านอนยืดกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบ
    2 ผู้ปฏิบัติจะอยู่ในท่านอนหงายเหยียดแขนทั้งสองข้างไว้เหนือศีรษะ
    3 ผู้ปฏิบัติยกแขน ขา ทั้งสองข้างให้ปลายแขนและปลายเท้าแตะกันในอากาศ
    4 ขณะปฏิบัติในแต่ละครั้งให้เกิดความรู้สึกว่ามีการยืดกล้ามเนื้อแขน ไหล่ซี่โครง เท้า และข้อเท้าเกิดขึ้น
79. ท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องด้วยการเหยียดขาลุกนั่งเป็นท่าที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในส่วนใดของร่างกาย
    1 ส่วนขา
    2 ส่วนเอว
    3 ส่วนแขน
    4 ส่วนหน้าอก
80. ท่าใดที่เหมาะจะนำมาใช้แทนท่ากายบริหารในท่าถีบจักรยานอากาศ
    1 ท่าพับเข่ายกขา
    2 ท่าลุกนั่งมือประสานท้ายทอย
    3 ท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องด้วยการเหยียดขาลุก–นั่ง
    4 ท่าบริหารกล้ามเนื้อท้องด้วยการยกขาในท่าเหยียดตรง


ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. หากสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนมีบุคลิกภาพ ในลักษณะก้าวร้าวเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนคิดว่าจะส่งผลเสียต่อกลุ่มของนักเรียนหรือไม่
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

2. นักเรียนจะมีแนวทางในการป้องกันจากการรับข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาได้อย่างไรบ้าง
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
เฉลยแแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1
1. 4        2. 4        3. 2         4. 1           5. 4         6. 2       7. 4         8. 3       9. 4          10. 2
11.3      12.1      13. 2       14. 3       15. 1        16. 2     17. 2      18. 4      19. 3       20. 1   
21. 2     22. 1     23. 4       24. 3       25. 1        26. 1     27. 2      28. 4      29. 4       30. 3   
31. 3     32. 2     33. 3       34. 4       35. 2       36. 4      37. 4      38. 3      39. 4       40. 1   
41. 2     42. 4     43. 2       44. 4      45. 3        46. 4     47. 3       48. 3       49. 2      50. 4   
51. 4     52. 1     53. 1       54. 3      55. 3        56. 4     57. 2       58. 3       59. 1      60. 1   
61. 3     62. 4     63. 1      64. 2       65. 2        66. 3     67. 4       68. 1       69. 2      70. 1   
71. 3    72. 4      73. 1      74. 1       75. 3       76. 4       77. 1       78. 3      79. 2      80. 1


ตอนที่ 2
1.  แนวคำตอบ
    บุคลิกภาพดังกล่าวอาจส่งผลเสียได้หลายลักษณะเป็นต้นว่า สังคมภายนอกอาจมองหรือตัดสินภาพลักษณ์
    ของกลุ่มว่าเป็นกลุ่มที่อาจสร้างปัญหาให้กับสังคม ซึ่งส่งผลให้สังคมภายนอกมีทัศนคติในด้านลบต่อกลุ่ม q   
                     นอกจากนี้บุคลิกภาพดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกันเอง ซึ่งอาจมีความ   
                    รุนแรงถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้ง ทั้งในด้านคำพูดและการใช้กำลังระหว่างกัน
2. แนวคำตอบ    
       แนวทางปฏิบัติที่สำคัญมีหลากหลายแนวทาง เป็นต้นว่า เมื่ออ่านแล้วต้องรู้จักที่จะคิดหรือวิเคราะห์อย่างมี
    เหตุมีผล ไม่รีบด่วนตัดสินใจหรือคล้อยตามข้อความที่ปรากฏในสื่อรู้จักที่จะหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่สะเทือน
    ขวัญรุนแรง หรือข่าวสารที่ไม่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนรู้จักที่จะตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลข่าวสาร

ไม่มีความคิดเห็น: