ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ม. 3 ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ทัศนศิลป์ ม. 3    ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 


1.                            


 จากภาพ เป็นการจัด           
 นิทรรศการแบบใด


1 นิทรรศการถาวร
2 นิทรรศการชั่วคราว
3 นิทรรศการเคลื่อนที่
4 ไม่มีข้อใดถูก


2. นิทรรศการใดใช้ระยะเวลาในการจัดยาวนานที่สุด
1 นิทรรศการหุ่นขี้ผึ้ง
2 นิทรรศการวิชาการ
3 นิทรรศการของบริษัท       
4 นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 3–6
1 นิทรรศการถาวร
2 นิทรรศการชั่วคราว
3 นิทรรศการเคลื่อนที่
3. การจัดนิทรรศการเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี คือการจัด นิทรรศการรูปแบบใด ___
4. เป็นนิทรรศการที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดคล้ายกับ นิทรรศการชั่วคราว คือการจัดนิทรรศการรูปแบบใด  ___
5. การจัดแสดงผลงานศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคือการจัดนิทรรศการรูปแบบใด ___
6. การจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินในหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร คือการจัดนิทรรศการรูปแบบใด  ___
7. ผู้จัดนิทรรศการหมายถึงใคร
1 นักธุรกิจ
2 บุคคลทั่วไป
3 คณาอาจารย์
4 บุคคลฝ่ายคิดริเริ่มและดำเนินการ
8. ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดนิทรรศการ
1 การประชาสัมพันธ์
2 การเตรียมผลงานศิลปะ
3 การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
9. การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง มีข้อควรระวังอย่างไร
1 การสาธิต
2 การติดตั้ง   
3 งบประมาณ
4 สภาพอากาศ
10. การจัดโฆษณาประชาสัมพันธ์แสดงสินค้า มีจุดมุ่งหมายอะไรเป็นหลัก
1 เพื่อเผยแพร่ความรู้
2 เพื่อทดลองสิ่งใหม่ ๆ
3 เพื่อกระตุ้นให้คนใช้บริการ
4 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
11. นิทรรศการมีคนมาชมน้อย แสดงว่ามีข้อบกพร่องในสิ่งใด
1 การเตรียมสถานที่
2 การประชาสัมพันธ์
3 การเตรียมผลงานศิลปะ
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการ
12. การวิจารณ์งานศิลปะหมายถึงข้อใด
1 การแสดงออกทางความคิดเป็นงานศิลปะ
2 การพูดตามความรู้สึกไม่สนใจว่าดีหรือไม่
3 การแสดงออกทางความรู้สึกลงบนกระดาษ
4 การแสดงความคิดเห็นที่มีผลต่อผลงานศิลปะ
13. ข้อใดคือประโยชน์ของการวิจารณ์งานศิลปะ
1 เพื่อความชื่นชม
2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน
3 เพื่อประเมินผลหรือตัดสินการประกวดแข่งขัน
4 ถูกทุกข้อ
14. การแจกใบกรอกความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไร
1 เพื่อการวิจารณ์
2 ทราบประวัติผู้ชม       
3 เป็นข้อมูลเพิ่มเติม
4 ใช้ประเมินผลงานนิทรรศการ   
15. การจัดวางสิ่งของเพื่อจัดแสดงต้องคำนึงถึงเรื่องใด
1 ต้องวางชิดติดกัน
2 สามารถจับต้องได้       
3 สามารถมองด้านล่างได้
4 สามารถมองได้รอบด้าน   
16. ข้อใดคือการให้ความร่วมมือในการชมนิทรรศการ
1 ทำตัวตามสบาย       
2 ชมผลงานใกล้ ๆ       
3 กรอกแบบสอบถาม
4 วิจารณ์ผลงานในด้านลบ
17. ข้อใดคือการประเมินผลงานที่น่าเชื่อถือ
1 รสนิยมตนเอง
2 การสุ่มประเมิน
3 คำวิจารณ์ของเพื่อน
4 สมุดแสดงความคิดเห็น
18. การชมนิทรรศการช่วยฝึกด้านใด
1 การวิจารณ์   
2 การจดบันทึก
3 การรักษามารยาท    
4 ถูกทุกข้อ
19. การจัดวางภาพวาดควรจัดอย่างไร
1 จัดวางให้เต็มบอร์ด       
2 วางผลงานเรียงตามแนวนอนทั้งหมด
3 ติดสลับฟันปลาหรือติดจากเล็กไปหาใหญ่
4 จัดวางให้อยู่ระดับสายตาให้ผลงานมีช่องว่าง เหมาะสมกับบอร์ด   
20. งานแสดงสินค้า OTOP สนับสนุนจากหน่วยงานใดและแสดงสินค้าอะไร
1 หน่วยงานเอกชน แสดงสินค้าอาหาร
2 หน่วยงานรัฐบาล แสดงสินค้าท้องถิ่น
3 หน่วยงานรัฐบาล แสดงสินค้าในครัวเรือน
4 หน่วยงานเอกชน แสดงสินค้าของนักเรียน
21. การใส่กรอบงาน การติดการ์ด อยู่ในขั้นตอนใด
1 การวัดผล
2 การจัดงาน           
3 การเตรียมสถานที่
4 การเตรียมผลงานศิลปะ       
22. การวิจารณ์และชื่นชมงานศิลปะในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร
1 ทำให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูดอย่างมีเหตุผล
2 ทำให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน
3 ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน และรู้จุดบกพร่องของตนเอง
4 ถูกทุกข้อ
23. ข้อใดคือศิลปะการตกแต่ง
1 การตกแต่งสถานที่
2 การตกแต่งเครื่องใช้
3 การตกแต่งเครื่องแต่งกาย
4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 24–27
1 ส่วนบริการ
2 ส่วนที่อยู่คนเดียว
3 ส่วนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น
24. ห้องพักผ่อนสัมพันธ์กับข้อใด ___
25. ห้องน้ำสัมพันธ์กับข้อใด ___
26. ห้องรับแขกสัมพันธ์กับข้อใด ___
27. ที่จอดรถสัมพันธ์กับข้อใด ___
28. การจัดตกแต่งบ้านหรือที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นกี่ประเภท
1 2 ประเภท   
2 3 ประเภท   
3 4 ประเภท
4 5 ประเภท
29. ข้อใดคือสิ่งประดับตกแต่งประเภท 2 มิติ
1 โมบาย       
2 โคมไฟ
3 ดอกไม้
4 ภาพวาด
30. ภาพใดไม่ควรนำมาตกแต่งห้องครัว
1 ภาพผลไม้   
2 ภาพอาหาร
3 ภาพเครื่องดื่ม
4 ภาพคนเหมือน
31. ข้อใดคือสิ่งประดับตกแต่งประเภท 3 มิติ
1 รูปปั้น       
2 โคมไฟ   
3 ตุ๊กตาดินเผา   
4 ถูกทุกข้อ
32. ศิลปะการตกแต่งเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไร
1 ทำให้เกิดความหรูหรา
2 ทำให้เกิดความทันสมัย
3 ทำให้เกิดความสวยงาม
4 ถูกทุกข้อ
33. การประดับตกแต่งห้องนอนควรใช้อะไรตกแต่ง
1 โคมไฟ               
2 หมอนอิง
3 ภาพจิตรกรรม
4 ถูกทุกข้อ
34. นักตกแต่งภายใน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
1 ศิลปิน       
2 สถาปนิก       
3 มัณฑนากร
4 ช่างก่อสร้าง
35. บ้านที่มีการจัดประดับตกแต่งที่ดี จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมี
ความรู้สึกอย่างไร
1 สุภาพจิตดี   
2 สะดวกสบาย   
3 มีความสุขสบาย
4 ถูกทุกข้อ
36. ข้อใดเป็นการตกแต่งภายนอกห้องเรียน
1 การจัดป้ายนิเทศ
2 การจัดมุมหนังสือ
3 การจัดสวนหย่อม
4 การจัดมุมนิทรรศการศิลปะ
37. ข้อใดคือของที่ระลึกเฉพาะงาน
1 ยาหม่องจากงานศพ
2 หนังสือประวัติผู้ตาย
3 ตุ๊กตาเซรามิคจากงานแต่งงาน
4 ถูกทุกข้อ
38. ข้อใดหมายถึงของที่ระลึก
1 สิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่เพื่อนเป็นของขวัญวันเกิด
2 สิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่ญาติผู้ใหญ่เวลา ไปเยี่ยม
3 สิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้คนที่มาร่วมงาน ในวาระหรือเทศกาลต่าง ๆ
4 ไม่มีข้อใดถูก
39. ข้อใดสัมพันธ์กัน
1 ของที่ระลึกพื้นเมือง/ผ้าเช็ดหน้า
2 ของที่ระลึกเฉพาะงาน/หมวกสาน
3 ของที่ระลึกพื้นเมือง/ตัวหนังตะลุง
4 ไม่มีข้อใดถูก
40. สิ่งสำคัญในการประดิษฐ์ของที่ระลึก คือข้อใด
1 มีราคาแพง
2 วิธีการปฏิบัติยุ่งยาก
3 รู้วัตถุประสงค์ของงาน
4 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่หายาก
41. หนังสืออัตชีวประวัติควรใช้เป็นของที่ระลึกในงานใด
1 งานศพ       
2 งานบวช       
3 งานแต่งงาน
4 งานขึ้นบ้านใหม่
42. หนังสือธรรมะเหมาะเป็นของที่ระลึกในงานใด
1 งานศพ       
2 งานวันเกิด   
3 งานแต่งงาน   
4 งานพิธีต่าง ๆ
43. ข้อใดเป็นของที่ระลึกที่เป็นของใช้
1 หมวก
2 สร้อยคอ
3 ดอกไม้ประดิษฐ์
4 ปลาหมึกตากแห้ง
44. ของที่ระลึกที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร
1 มีราคาแพง
2 เป็นของที่หายาก
3 เหมาะกับงานและโอกาส
4 ตรงตามความชอบส่วนตัว
45. การตกแต่งใดที่ต้องใช้หลักความสมดุล
1 การวางแจกันบนโต๊ะ
2 การวางรูปปั้นภายในห้อง
3 การแขวนภาพในห้องครัว
4 ถูกทุกข้อ
46. วิชาศิลปะการตกแต่งมีประโยชน์อย่างไร
1 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2 ทำให้เกิดสะดวกสบายมากขึ้น
3 ทำให้มีสุขภาพกายและใจดีขึ้น
4 ถูกทุกข้อ
47. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของศิลปะพื้นบ้าน
1 ใช้วัสดุภายในท้องถิ่น
2 แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
3 มุ่งประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
4 ถูกทุกข้อ
48. ข้อใดกล่าวถึงงานศิลปะพื้นบ้านได้ถูกต้อง
1 มีความเป็นธรรมชาติ
2 เป็นผลงานที่มีรูปแบบที่เรียบง่าย
3 เป็นผลงานที่ทำขึ้นด้วยมือเป็นส่วนมาก
4 ถูกทุกข้อ
49. งานศิลปะพื้นบ้านต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
1 คุณค่าการใช้สอย
2 ทำขึ้นด้วยมือเป็นส่วนมาก
3 แสดงลักษณะพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 50–54
1 Carving
2 Metal works
3 Architectures
4 Sculpture
5 Paper mache
50. การแกะสลักหนังตะลุงของภาคใต้ สัมพันธ์กับข้อใด___
51. การทำมีดอรัญญิกสัมพันธ์กับข้อใด ___
52. การทำหัวโขนและหน้ากากต่าง ๆสัมพันธ์กับข้อใด ___
53. เรือนแบบกาแลของภาคเหนือสัมพันธ์กับข้อใด ___
54. การปั้นลวดลายต่าง ๆ เพื่อประดับอาคารทางพระ
พุทธศาสนาสัมพันธ์กับข้อใด ___
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 55–57
1 เกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิต
2 เกิดจากสภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศ
3 เกิดจากสภาพของภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
4 เกิดจากสภาพของขนบธรรมเนียม ประเพณีความเชื่อ และศาสนา
55. การทำเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการล่าสัตว์ การประกอบอาชีพ สัมพันธ์กับข้อใด ___
56. การทำธงหรือตุงของภาคเหนือและภาคอีสานสัมพันธ์กับข้อใด ___
57. การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สัมพันธ์กับข้อใด ___
58. การทำตุงของภาคอีสานเกี่ยวข้องกับข้อใด
1 ประโยชน์ใช้สอย
2 สภาพทางภูมิศาสตร์
3 ความจำเป็นในการดำรงชีวิต
4 ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา
59. ข้อใดถูกต้อง
1 การสร้างศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นจะ ผสมกับความเชื่อทางด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้น ๆ
2 การสร้างศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น โดยส่วนมากแล้วจะเลือกใช้วิธีการ วัสดุ ให้สะดวก กับการใช้สอย
3 การสร้างศิลปะพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นจะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการดำรงชีวิตของท้องถิ่นวัฒนธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์
4 ถูกทุกข้อ
60. โอ่งมังกรเป็นศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดใด
1 ราชบุรี       
2 สกลนคร
3 นครราชสีมา
4 กรุงเทพมหานคร
61. ข้อใดเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคกลาง
1 แอบข้าว       
2 ผ้าตีนจก       
3 มีดอรัญญิก
4 ผ้าทอพุมเรียง
62. ข้อใดคือผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของภาคอีสาน
1 ผ้าขิด
2 ผ้ายกเมืองนคร
3 ผ้าทอบ้านนาหมื่นศรี
4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
63. ข้อใดเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของอำเภอบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
1 ผ้าทอ       
2 เครื่องถม   
3 เครื่องจักสาน
4 ร่มกระดาษสา
64. หนังตะลุงทำมาจากวัสดุในข้อใด
1 หนังวัว       
2 หนังแพะ   
3 หนังกวาง
4 ถูกทุกข้อ
65. ข้อใดคือศิลปะพื้นบ้านของภาคกลาง
1 การทำมีดอรัญญิก
2 การสานปลาตะเพียนใบลาน   
3 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
66. งานปูนปั้นที่มีชื่อเสียง อยู่ในจังหวัดใด
1 ราชบุรี       
2 สระบุรี   
3 เพชรบุรี   
4 กาญจนบุรี
67. ข้อใดสัมพันธ์กัน
1 ผ้าตีนจก/นครศรีธรรมราช
2 ผ้าพุมเรียง/กรุงเทพมหานคร
3 เครื่องจักสานย่านลิเภา/เชียงใหม่
4 การทำมีดอรัญญิก/พระนครศรีอยุธยา
68. ข้อใดเป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่จัดเป็นเครื่องมือกสิกรรม
1 ตุง       
2 คราด       
3 กระด้ง
4 กระติบข้าว
69. เหล็กขูดเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้ ซึ่งใช้ประโยชน์ตามข้อใด
1 ใช้ขุดดิน       
2 ใช้แกะสลัก
3 ใช้เป็นอาวุธ   
4 ใช้ขูดมะพร้าว
70. ถ้านักเรียนต้องการเขียนภาพที่ให้คุณค่าในการช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต้องเขียนภาพตามข้อใด
1 ภาพชาดก
2 ภาพยุทธหัตถี
3 ภาพวันสงกรานต์
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
71. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม คือ ประติมากร
2 คุณค่าในเบื้องต้นของงานจิตรกรรม คือ คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย
3 งานจิตรกรรมเป็นศิลปะที่สามารถสื่อความงาม และความรู้สึกไปสู่ผู้ดูหรือผู้ชื่นชมได้ง่าย
4 ไม่มีข้อใดถูก
72. ข้อใดคือคุณค่าของงานทัศนศิลป์
1 คุณค่าทางจิตใจ
2 การแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก
3 รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
4 ถูกทุกข้อ
73.

                 จากภาพงานประติมากรรมในสวนให้คุณค่าในข้อใดมากที่สุด
1 ช่วยให้สวนสวยงามยิ่งขึ้น
2 ความคิดสร้างสรรค์ของประติมากร
3 ช่วยให้งานประติมากรรมสวยงามยิ่งขึ้น
4 ช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ห่วงแหนศิลปะ วัฒนธรรมคู่กับธรรมชาติ74. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าทางความงามของประติมากรรม
1 พื้นผิว
2 แสงเงา
3 ราคาผลงาน
4 ความละเอียดอ่อนของเส้น
75. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 งานประติมากรรมมีคุณค่าต่อผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวม
2 งานประติมากรรมมีคุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม
3 งานประติมากรรมมีคุณค่าในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา  และประวัติศาสตร์
4 ถูกทุกข้อ
76. การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมต้องคำนึงถึงสิ่งใด
เป็นอันดับแรก
1 มิติ แสงเงา
2 พื้นผิวของอาคาร       
3 ความงามของรูปทรง
4 ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร   
77. ข้อใดคือสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจ
1 วัด
2 โรงเรียน
3 พระบรมมหาราชวัง
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
78. นักเรียนสามารถช่วยตกแต่งโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ได้ตามข้อใด
1 ช่วยทาสีอาคาร
2 ช่วยก่อสร้างอาคาร
3 ช่วยบริจาคเงินสร้างอาคาร
4 ช่วยปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
79. จุดประสงค์สำคัญของงานหัตถกรรมคือข้อใด
1 ประกอบอาชีพ
2 อนุรักษ์ของเก่า
3 คุณค่าทางจิตใจ
4 ความจำเป็นด้านประโยชน์ใช้สอย
80. การอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพหัตถกรรมไทยสามารถทำได้ตามข้อใด
1 การจัดตั้งศูนย์ศิลปหัตถกรรม
2 การส่งเสริมการตลาดด้านหัตถกรรม
3 การพัฒนาทักษะฝีมือด้านหัตถกรรม
4 ถูกทุกข้อ

ตอนที่ 2
คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. บ้านหรือที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปจะแบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

2. งานจิตรกรรมให้คุณค่าต่อผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวมอย่างไร
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
เฉลยข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ฉบับที่ 2    (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1

1. 1    2. 1    3. 2    4. 3    5. 1    6. 2    7. 4    8. 3    9. 4    10. 3
11. 2    12. 4    13. 4    14. 4    15. 4    16. 3    17. 4    18. 4    19. 4    20. 2
21. 4     22. 4    23. 4    24. 3    25. 2    26. 3    27. 1    28. 1    29. 4    30. 4
31. 4    32. 3    33. 4    34. 3    35. 4    36. 3    37. 4    38. 3    39. 3    40. 3
41. 1    42. 1    43. 1    44. 3    45. 4    46. 4    47. 4    48. 4    49. 4    50. 1
51. 2    52. 5    53. 3    54. 4    55. 1    56. 4    57. 3    58. 4    59. 4    60. 1
61. 3    62. 1    63. 4    64. 1    65. 4    66. 3    67. 4    68. 2    69. 4    70. 4
71. 3    72. 4    73. 4    74. 3    75. 4    76. 4    77. 4    78. 4    79. 4    80. 4

ตอนที่ 2
1.  3 ส่วน ได้แก่
    1. ส่วนบริการ เช่น ห้องครัว ห้องเก็บของ ที่จอดรถ เป็นต้น
    2. ส่วนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ห้องอาหาร ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน เป็นต้น
    3. ส่วนที่อยู่คนเดียว เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ เป็นต้น
2.งานจิตรกรรม เป็นศิลปะที่สามารถสื่อความงามและความรู้สึกไปสู่ผู้ดูหรือผู้ชื่นชมได้โดยง่าย ให้คุณค่าด้านจิตใจในการชื่นชมความงาม ความละเอียดอ่อนของเส้น สี แสง เงา และองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ รวมทั้งช่วยผ่อนคลายอารมณ์จิตใจ และให้คติธรรม หรือแนวความคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น: