ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ชุดที่ 2 ชั้นม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 80 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 90 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดของวัยทองคือข้อใด
1  มีอารมณ์ที่มั่นคง
2  การผลิตฮอร์โมนเพศลดลง
3  ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
4  กล้ามเนื้อมีพลังและมีความแข็งแรง
2.  สิ่งใดที่ทำให้การดำเนินชีวิตของวัยผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจากวัยรุ่น
1  การแต่งงาน
2  การประกอบอาชีพ
3  ความอิสระในการใช้ชีวิต
4  ถูกทุกข้อ
3.  พัฒนาการทางร่างกายของวัยผู้ใหญ่เป็นอย่างไร
1  แขนขายาวเก้งก้าง
2  มีรูปร่างที่ได้สัดส่วน
3  อวัยะต่าง ๆ ทำงานได้เต็มที่
4  ข้อต่อเคลื่อนไหวได้สะดวก
4.  ข้อใดกล่าวถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของ วัยผู้ใหญ่
1  มีการคิดวิเคราะห์
2  มีความคิดที่มีเหตุผล
3  มีประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ สูง
4  ถูกทุกข้อ
5.  สภาพจิตใจลักษณะใดมักไม่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัยเกษียณอายุการทำงาน
1  ท้อแท้
2  ฉุนเฉียว
3  วิตกกังวล
4  ร่าเริงแจ่มใส
6. อาหารชนิดใดที่ผู้สุงอายุควรเลือกรับประทาน
1  ปลานึ่ง
2  ไก่ทอด
3  ผัดซีอิ๋ว
4  แกงกะทิ
7.  เพราะเหตุใดผู้สูงอายุบางคนเข้าสังคมน้อยลง
1  เจ็บป่วย
2  ป่วยด้วยโรคประจำตัว
3  ร่างกายเสื่อมสภาพ
4  ถูกทุกข้อ
8.  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับของผู้สูงอายุมีลักษณะอย่างไร
1  นอนหลับได้นานขึ้น
2  นอนหลับสนิทได้ช่วงสั้น ๆ
3  ฝันร้ายบ่อย ๆ ขณะนอนหลับ
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
9. menopause หมายถึงอะไร
1  ช่วงวัยแรกสาว
2  ช่วงวัยเจริญพันธุ์
3  ช่วงวัยพัฒนาสูงสุด
4  ช่วงวัยหมดประจำเดือน
10. ข้อใดคือลักษณะบ่งชี้ที่สำคัญในการแสดงว่าบุคคลนั้นเข้าสู่วัยสูงอายุ
1  ผิวหนังมีลักษณะเหี่ยวย่น
2  เคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง
3  มีความจำสั้นและหลงลืมง่าย
4  ถูกทุกข้อ
11.  ต่อมไร้ท่อใดที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นชาย
1  ต่อมไทมัส
2  ต่อมพิทูอิทารี
3  ต่อมไทรอยด์
4  ต่อมพาราไทรอยด์
12. ต่อมเพศหญิงที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศคือข้อใด
1  รังไข่
2  มดลูก
3  ปีกมดลูก
4  ช่องคลอด
13. สื่อลามกอนาจารทำให้เกิดปัญหาในข้อใด
1  เสียการเรียน
2  มีเพศสัมพันธ์
3  จิตใจหมกหมุ่นเรื่องเพศ
4  ถูกทุกข้อ
14. ฮอร์โมนใดที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศในวัยรุ่นชายโดยตรง
1  เอสตราดิโอล
2  โกรทฮอร์โมน
3  เทสทอสเทอโรน
4  ลูติไนซิงฮอร์โมน
15. ข้อใดคือผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อเพศชายมีอารมณ์ทางเพศ
1  อัณฑะหดตัว
2  องคชาตแข็งตัว
3  ท่อพักอสุจิหดตัว
4  เกิดการหลั่งน้ำอสุจิ
16.  บุคคลที่แสดงอารมณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะเกิดผลเสียอย่างไร
1  เกิดความเครียด
2  เกิดปัญหาทางเพศ
3  สูญเสียความมั่นใจ
4  ถูกทุกข้อ
17.  ข้อใดไม่จัดเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
1  เว็บไซต์
2  ภาพโป๊
3  ฮอร์โมน
4  ภาพยนตร์รัก
18. สิ่งเร้าใดไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
1  ใส่เสื้อผ้ารัดรูป
2  การดูภาพลามก
3  การศึกษาเรื่องเพศศึกษา
4  การโอบกอดของชายหญิง
19.  สื่อลามกสร้างปัญหาในวัยรุ่นอย่างไร
1  ทำให้เสียการเรียน
2  ทำให้พลั้งเผลอมีเพศสัมพันธ์
3  ทำใหจิ้ตใจหมกมุน่ ในเรอื่ งเพศ
4  ถูกทุกข้อ
20. หลักการผ่อนคลายความต้องการทางเพศคือข้อใด
1  ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ
2  หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
3  เบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ
4  ดูภาพที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ
21.บริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคลอย่างไร
1  ส่งเสริมการป้องกันโรค
2  ส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพที่ดี
3  ส่งเสริมการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพ
4  ถูกทุกข้อ
22.  ข้อใดแสดงถึงปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคคล
1  เป้ ป่วยเป็นโรคพยาธิ
2  ติ๊ก ป่วยเป็นโรควัณโรค
3  โอ๋ ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
4  โจ้ ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมีย
23. พฤติกรรมใดส่งผลเสียต่อสุขภาพ
1  ดื่มนมทุกวัน
2  ตรวจสุขภาพทุกปี
3  ดื่มสุราเมื่อมีเวลาว่าง
4  ออกกำลังกายวันเว้นวัน
24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1  พฤติกรรมเสี่ยง ทำให้บุคคลที่อ่อนแอเสียชีวิต
2  พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี สุขภาพอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้
3  พฤติกรรมสุขภาพใช้เป็นตัวทำนายภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
4  พฤติกรรมสุขภาพเป็นตัวกำหนดภาวะสุขภาพของบุคคล
25.  โรคใดต่อไปนี้เป็นปัญหาสำคัญของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ชายไทยที่สูบบุหรี่
1  โรคเครียด
2  โรคเบาหวาน
3  โรคมะเร็งปอด
4  โรคอัลซไฮเมอร์
26.  โรคไม่ติดต่อในข้อใดเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
1  โรคภูมิแพ้
2  โรคฮีโมฟีเลีย
3  โรคพิษสุราเรื้อรัง
4  โรคกระเพาะอาหาร
27.  พฤติกรรมสุขภาพใดป้องกันโรคอ้วนได้
1  นอนหลับพักผ่อนมาก ๆ
2  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3  รับประทานอาหารแต่พออิ่ม
4  ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
28. หลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อใดป้องกันโรคเหงือกและฟันได้
1  ข้อ 1
2  ข้อ 2
3  ข้อ 3
4  ข้อ 4
29.  ผู้หญิงไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคใดต่อไปนี้มากที่สุด
1  โรคตาบอดสี
2  โรคไส้ติ่งอักเสบ
3  โรคมะเร็งเม็ดเลือด
4  โรคมะเร็งปากมดลูก
30. โรคใดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
1  โรคอ้วน
2  โรคพยาธิ
3  โรคกระเพาะ
4  ถูกทุกข้อ
31. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  บ้านเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2  นักเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3  โรงเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4  คนกวาดขยะเป็นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
32. ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ
1  นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดี
2  นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
3  นักเรียนมีน้ำใจต่อกัน
4  อุบัติเหตุในโรงเรียนลดลง
33. หากสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ได้รับการจัดการดูแลที่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร
1  เกิดโรคระบาดในชุมชน
2  คนในชุมชนเกิดความเครียด
3  คนในชุมชนมีความเกียจคร้าน
4  ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
34.  คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง
1  บ้านเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชน
2  สิ่งแวดล้อมสกปรกมีผลกระทบต่อความเครียดของบุคคล
3  โรคระบาดมักเกิดในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
4  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่มีผลต่อความอยากเรียนรู้ของนักเรียน
35.  ใครได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ดี
1  สาว ถูกคัตเตอร์บาดมือขณะทำงานฝีมือ
2  แป๋ม หกล้มเพราะเล่นวิ่งไล่จับกับเพื่อน
3  ออม ตกบันไดเพราะเดินไม่ระมัดระวัง
4  ต้อม สะดุดหกล้มขณะวิ่งลงบันไดเพราะมีของวางที่พื้น
36. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
1  ความสุขสบาย
2  ความปลอดภัย
3  การจัดการขยะมูลฝอย
4  ถูกทุกข้อ
37. ห้องพยาบาลที่ดีในโรงเรียนควรมีลักษณะอย่างไร
1  มียาครบ
2  ติดเครื่องปรับอากาศ
3  มีเครื่องมือแพทย์ครบ
4  มีอากาศถ่ายเทสะดวก
38.  พื้นที่สร้างโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะควรเป็นอย่างไร
1  อยู่ในเมืองหลวง
2  ใกล้กับห้างสรรพสินค้า
3  ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม
4  ถูกทุกข้อ
39. เกณฑ์บ่งชี้ใดบ่งบอกถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนน้อยที่สุด
1  ระบบการกำจัดขยะ
2  ความสะอาดของบ้านเรือน
3  ศูนย์สุขภาพและความงาม
4  การกำจัดสัตว์และแมลงนำโรค
40. บันไดขึ้นลงอาคารเรียนที่ปลอดภัยควรมีลักษณะอย่างไร
1  ต้องมีราวบันได
2  ต้องมีบันไดไม้
3  ต้องมีขั้นบันไดสูง
4  ถูกทุกข้อ
41. โปรตีนพบได้มากในอาหารข้อใด
1 ตับ เนย
2 ไข่  เนื้อสัตว์
3  แตงโม  ผักคะน้า
4   ทุเรียน น้อยหน่า
42. ข้อใดมีความหมายเกี่ยวข้องกับโภชนาการ    มากที่สุด
1  อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
2  การรับประทานอาหารมนุษย์
3  เนื้อสัตว์ มีสารอาหารประเภทโปรตีน
4  ทุกคนควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
43. พฤติกรรมโภชนาการที่ไม่ดีมีลักษณะ อย่างไร
1  รับประทานอาหารที่ชอบ
2  รับประทานเฉพาะอาหารที่ราคาถูก
3  รับประทานอาหารปริมาณมาก ๆ
4  ถูกทุกข้อ
44. ปัจจัยใดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโภชนาการของบุคคล
1  อายุ
2  การศึกษา
3  สื่อสุขภาพ
4  สิ่งแวดล้อม
45. ข้อใดแสดงถึงความหมายของภาวะทุพโภชนาการ
1  ออย เล่นเกมจนดึก
2  นุช แขนขาไม่มีแรง
3  จอย มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกปี
4  เต็ม  มีน้ำหนักน้อยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน
46. ปัจจัยใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาทุพโภชนาการ
1  ความรู้
2  วิถีชีวิต
3  ฐานะร่ำรวย
4  ความยากจน
47. โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดแร่ธาตุชนิดใด
1  เหล็ก
2  ไอโอดีน
3  แคลเซียม
4  ฟอสฟอรัส
48. ค่านิยมในข้อใด ส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของวัยรุ่นหญิง
1  การทำสีผิวให้เป็นสีแทน
2  การแต่งกายตามสมัยนิยม
3  การทำศัลยกรรมความงาม
4  การทำรูปร่างให้ผอมเพรียว
49. พฤติกรรมใดต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการ
1  เอก ทดลองเสพสารเสพติด
2   บี อดอาหารเพราะต้องการผอม
3  ต้อย ชอบทานอาหารปราศจากไขมัน
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
50. ความรู้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
1  เด็กเล็กควรดื่มนมทุกวัน
2  เป็นแผลไม่ควรรับประทานไข่
3  ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานเป็ด ไก่
4  เพศหญิงควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง
51. โฆษณาในข้อใดแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรรู้
1  ยาหมดอายุปี 2555
2  อาหารเสริมสุขภาพ
3  โลชั่นช่วยปรับสภาพผิวขาว
4  ลดน้ำหนักได้ 10 กก. ภายใน 10 วัน
52. ข้อใดจัดเป็นสื่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
1  ใช้คำพูดที่รุนแรง
2  ใช้ภาษาสองแง่สองง่าม
3  ใช้ข้อความโฆษณาที่เกินจริง
4  ถูกทุกข้อ
53. ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อใดไม่ควรรีบตัดสินใจซื้อ
1  สินค้าดีมีมาตรฐาน มอก.
2  ซื้อสินค้าชิ้นแรกชิ้นที่สองลด 80%
3  ลดกระหน่ำ 80% จากราคาป้าย
4  ข้อ 2  และ 3
54. ข้อใดจัดว่าเป็นสื่อโฆษณาที่ดี
1  บอกรายละเอียดครบถ้วน
2  นำเสนอข้อมูลตรงกับคุณภาพ
3  ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
4  ถูกทุกข้อ
55. ข้อใดคือหลักในการพิจารณาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
1  ต้องไม่มีข้อความที่เป็นเท็จ
2  ต้องไม่มีข้อความที่เกินจริง
3  มีการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ
4  ถูกทั้งข้อ 1  และ 2
56. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
1  โฆษณาต้องมีความเป็นธรรม
2  โฆษณาต้องไม่เสื่อมเสียต่อสังคม
3  โฆษณาต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
4  โฆษณาต้องแสดงข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้อง
57. ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อใดเกินความเป็นจริง
1  ขนมปัง ฟูนุ่มอร่อย
2  น้ำนมโคช่วยบำรุงร่างกาย
3  แยมรสไม้ทำมาจากผลไม้แท้
4  โลชั่นปรับผิวให้ขาวใสเหมือนดารา
58. ข้อใดคือข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี
1  นมผึ้งแท้จากฟาร์ม
2 ยาดี รักษาโรคเอดส์
3  สมุนไพร รักษาโรคมะเร็ง
4  รับประทานแล้วหุ่นดีไม่มีไขมัน
59. เมื่อพบว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เราควรปฏิบัติอย่างไร
1  นำสินค้าไปเปลี่ยน
2  คืนสินค้าและฟ้องร้องผู้ผลิตสินค้า
3  ซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นที่มีราคาไกล้เคียงกัน
4  ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
60. ข้อใดแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค
1  คืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
2  ซื้อสินค้าที่ได้รับของแถม
3  ซื้อสินค้าที่เพื่อนแนะนำ
4  ขอใบรับประกันสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง
61. ข้อใดคือแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
1  มีอารมณ์ขัน
2  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3  รู้จักการยอมรับตัวเอง
4  ถูกทุกข้อ
62. ใครปฏิบัติตนตามแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1  ดาว ดูละครจนดึก
2  หนึ่ง ชอบเผาขยะหลังบ้านเป็นประจำ
3 ทอง รับประทานแต่ผลไม้
4  วิทย์ วิ่งออกกำลังกายหน้าหมู่บ้านทุกเช้า
63. ใครปฏิบัติตนตามแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิตที่ถูกต้อง
1  พล ไม่เคยให้อภัยคนผิด
2  ต้น ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา
3  ตูน คลายเครียดด้วยการนั่งสมาธิ
4  ถูกทุกข้อ
64. ข้อใดคือแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1  หลีกเลี่ยงควันบุหรี่
2  ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
3  ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
4  ถูกทุกข้อ
65. ข้อใดเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
1  ทำจิตใจให้มีความสุข
2  ดื่มสุรางานวันเลี้ยงรุ่น
3  พยายามล้อข้อด้อยของเพื่อน
4  ออกกำลังกายเพื่อคลายความเครียด
66. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี
1  มีส่วนสูงมาก
2  มีน้ำหนักมาก
3  มีความแข็งแรง
4  ถูกทุกข้อ
67. ใครมีสมรรถภาพทางจิตที่ดี
1  วิว เครียดเรื่องเรียน
2  บุ้ง มองโลกในแง่ร้าย
3  นุ่ม ชอบเข้าวัดฟังธรรม
4  นวล ชอบล้อจุดด้วยของเพื่อน ๆ
68.  ข้อใดคือแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
1  อ่านหนังสือเรียน
2  ทำงานอย่างตั้งใจ
3  เดินทางท่องเที่ยว
4  ดูภาพยนตร์สยองขวัญ
69. ข้อใดคือส่วนช่วยในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1  อากาศบริสุทธิ์
2  อาหารที่สะอาด
3  นอนหลับอย่างเพียงพอ
4  ถูกทุกข้อ
70. ใครไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
1  จุ๊บ ไม่ดื่มสุราและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2  ตุ๊บ ไม่สูบบุหรี่และชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
3  ตาม ดื่มน้ำผลไม้ทุกวันและมองโลกในแง่ดีเสมอ
4  รี ไม่ชอบออกกำลังกายและชอบนินทาคนอื่น
71. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  ทุกคนสามารถเกิดความเครียดได้
2  ความเครียดมีผลดีมากกว่าผลเสีย
3  เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
4  ความเครียดเป็นภาวะของจิตใจที่เป็นทุกข์
72. อารมณ์ในข้อใดต่างจากพวก
1  ริษยา
2  สุขสงบ
3  โศกเศร้า
4  แค้นเคือง
73. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  การอยู่ภายใต้อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดความกดดัน
2  ความกดดันที่มีมากถึงจุดหนึ่งจะก่อให้เกิดความเครียด
3  ความกดดันไม่เ กี่ยวข้องกับความเครียดและภาวะทางอารมณ์
4  ความเครียดส่งผลกระทบต่อคนเราในหลาย ๆ ด้าน
74. ข้อใดคือความหมายของการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และความเครียด
1  การทดสอบสมรรถภาพทางจิตใจ
2  วิธีการกำจัดสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจ
3  การทดสอบสภาวะทางจิตใจและร่างกาย
4  แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมอารมณ์และความเครียด
75. ข้อใดถูกต้อง
1  ความเครียดสูงทำให้มีอารมณ์เย็น
2  อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดความเครียด
3  อารมณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
4  ถูกทุกข้อ
76. ใครมีปัญหาทางอารมณ์และความเครียด
มากที่สุด
1  กบ ชอบเล่านิทานให้น้องฟัง
2  ไก่ ทะเลาะกับเพื่อนบ้านแล้วพาลใส่น้อง
3  กุ้ง เขียนระบายความให้เพื่อนที่สนิทฟัง
4  หมึก แบ่งเวลาในการเรียนและพักผ่อน  เท่า ๆ  กัน
77. ข้อใดจัดเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด
1  ทุกข์ใจ  ดีใจ
2  เครียด โล่งใจ
3  โกรธเคือง อิจฉา
4  ปลอดโปร่งใจ สบายใจ
78. ข้อใดคืออาการของความเครียด
1  ขาดสมาธิ
2  คิดฟุ้งซ่าน
3  นอนไม่หลับ
4  ถูกทุกข้อ
79. ถ้าบุคคลขาดการจัดการกับอารมณ์และ ความเครียดจะส่งผลเสียอย่างไร
1  เกิดเป็นโรคติดต่อ
2 ป่วยเป็นมะเร็งปอด
3 สุขภาพจิตทรุดโทรม
4  ถูกทุกข้อ
80. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1  อารมณ์ไม่ดีควบคุมไม่ได้
2  ความเครียดเป็นโรคทางจิตชนิดหนุ่ง
3  อารมณ์รุนแรงเป็นภาวะปกติของทุกคน
4  ความเครียดเป็นภาวะของจิตใจที่เป็นทุกข์

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. นักเรียนมีแนวทางในการป้องกันอุบัติภัยในเคหสถานอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________

2. สมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________


เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1
1.2    11.2    21.4    31.4    41.2    51.1    61.4    71.2
2.4    12.1    22.4    32.3    42.3    52.4    62.4    72.2
3.2    13.4    23.3    33.4    43.4    53.4    63.2    73.3
4.4    14.3    24.4    34.4    44.1    54.4    64.3    74.4
5.4    15.1    25.3    35.4    45.4    55.4    65.1    75.2
6.1    16.4    26.1    36.4    46.3    56.3    66.3    76.2
7.4    17.3    27.1     37.4    47.4    57.3    67.3     77.3
8.2    18.3    28.2    38.3    48.4    58.1    68.3    78.4
9.4    19.4    29.4    39.3    49.2    59.4    69.4    79.3
10.4  20.3    30.4    40.1    50.2    60.4    70.4    80.4

ตอนที่  2
1.ครอบครัวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณืและความเครียดของบุคคลเป็นอย่างมาก ถ้าครอบครัวใดสมาชิกรักใครกลมเกลียวกัน
 มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ลูก ๆ ย่อมทำให้บุคคลที่อยู่ในครอบครัวนั้นมีสุขภาพจิตดี มองโลกในแง่ดี
และมีความมั่งคงทางอารมณ์
2.มีความสำคัญต่อสุขภาพ คือ สมรรถภาพทางกายบ่งบอกประสิทธิภาพของการทำงานของระบบต่าง ๆ
ในร่างกาย ถ้าบุคคลมีสมรรถภาพทางกายดี ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ อย่างราบริ่น
ซึ่งสื่อถึงความแข็งแรงของร่างกายส่วนสมรรถภาพทางจิตบ่งบอกถึงภาวะของอารมณ์ และการปรับตัวเข้ากับสังคมของบุคคล
โดย ถ้าบุคคลมีสมรรถภาพทางจิตดี ย่อมเป็นบุคคลที่มีความสุข มีสุขภาพจิตดี


ไม่มีความคิดเห็น: