ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ม. 2 ฉบับที่ 2

                     ข้อสอบปลายภาคเรียนที่1 ทัศนศิลป์ ม. 2    ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. กรรมวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบใดจัดเป็นงาน จิตรกรรม
    1 การสลัดสี       
    2 การหยดสี   
    3 การระบายสี    
    4 ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการเขียนภาพแบบตัดทอน
    1 การแทนค่าความรู้สึกด้วยทัศนธาตุ
    2 การนำจุดเด่นมาจัดลำดับความสำคัญ
    3 การนำส่วนประธานและส่วนรองมาจัดภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์
    4 การพิจารณาเลือกจุดเด่นหรือส่วนสำคัญของ
   ภาพประมาณ 3–4 จุด
3. ปาโบล ปีกัสโซ เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงาน ลักษณะใด
    1 Cubism       
    2 Abstract
    3 Realistic
    4 Romanticism
4. ข้อใดคือลักษณะของภาพเขียนที่ดี
    1 ภาพเขียนที่ดีควรมีสีสันที่สดใส
    2 ภาพเขียนที่ดีควรมีจุดสนใจหลาย ๆ จุด
    3 ภาพเขียนที่ดีควรมีจุดสนใจเพียงจุดเดียว
    4 ภาพเขียนที่ดีควรมีการตัดเส้นโครงสร้างภายนอกให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งภาพ
5. ข้อใดคือข้อดีของการสร้างงานปั้นจากของจริง
    1 เป็นการปั้นจากประสบการณ์ล้วน ๆ
    2 เป็นการปั้นโดยคำนึงถึงคุณค่า ประโยชน์ใช้สอย
    3 เป็นการปั้นโดยคำนึงถึงความเหมือนจริงและความถูกต้องตามแบบ
    4 ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ
    1 สีไม้           
    2 สีพิมพ์
    3 กระจก
    4 เครื่องมือแกะไม้
7. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ภาพพิมพ์หิน/เทียนไข
    2 ภาพพิมพ์โลหะ/น้ำกรด
    3 ภาพพิมพ์สเต็นซิล/แปรงสีฟัน
    4 ถูกทุกข้อ
8. การสร้างสรรค์ที่ดีคือการสร้างสรรค์ใด
    1 การสร้างตึกสูงเสียดฟ้า
    2 การผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อธุรกิจ
    3 การพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น
    4 การผลิตผลงานเพื่อความต้องการของตนเอง
9. การออกแบบตกแต่งบ้านและห้องรับแขกเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ในประเภทใด
    1 ทางความคิด
    2 ทางความงาม
    3 ทางความรู้สึก
    4 ทางประโยชน์ใช้สอย
10. ข้อใดคือประสบการณ์
    1 การที่มนุษย์ผ่านการได้ฟังมาบ่อยครั้ง
    2 การที่มนุษย์ผ่านการได้เห็นมาบ่อยครั้ง
    3 การที่มนุษย์ผ่านการได้ปฏิบัติมาบ่อยครั้ง
    4 ถูกทุกข้อ
11. เส้นระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้า หมายถึงข้อใด
    1 เส้นแนวตั้งที่ยาวที่สุด
    2 เส้นแนวตั้งที่อยู่ตามอาคาร
    3 เส้นแนวนอนที่แบ่งระหว่างหลังคาบ้านเรือนกับขอบฟ้า
    4 เส้นแนวนอนที่แบ่งระหว่างพื้นดินหรือพื้นน้ำกับขอบฟ้า
12. ถ้าต้องการแสดงเนื้อที่พื้นดินหรือทะเลมากกว่าท้องฟ้า เส้นระดับสายตาควรอยู่ตรงส่วนใดของภาพ
    1 เส้นระดับสายตาอยู่ด้านบนของภาพ
    2 เส้นระดับสายตาอยู่ด้านล่างของภาพ
    3 เส้นระดับสายตาอยู่ระหว่างกลางของภาพ
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
13. ทัศนธาตุหมายถึงข้อใด
    1 ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้
    2 ส่วนประกอบของศิลปะที่สามารถสัมผัสได้
    3 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็น
    4 ไม่มีข้อใดถูก
14. “งานศิลปะที่มีการใช้วัสดุที่หลากหลาย และอาจรวมทั้งใช้วิธีการสร้างที่ผสมผสานกันหลายวิธี” หมายถึงข้อใด
    1 งานสื่อผสม   
    2 งานภาพพิมพ์   
    3 งานจิตรกรรม
    4 งานประติมากรรม
15. ผลงานศิลปะที่ดีต้องทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอย่างไร
    1 ซาบซึ้ง       
    2 ประทับใจ
    3 สะเทือนใจ
    4 ถูกทุกข้อ
16. งานนิทรรศการแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
    1 2 ประเภท   
    2 3 ประเภท
    3 4 ประเภท
    4 5 ประเภท
17. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ
    1 รวบรวมผลงาน
    2 จัดเตรียมสถานที่
    3 กำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
    4 การคิดคำนวณผลกำไรหลังการจัด
18. สิ่งใดทำให้เกิดแรงบันดาลใจทางศิลปะ
    1 วิถีชีวิต
    2 ธรรมชาติ
    3 แนวคิด ความเชื่อ
    4 ถูกทุกข้อ
19. ข้อใดคือประโยชน์ของการวิจารณ์ศิลปะ
    1 ได้วิจารณ์ผลงานที่ตนไม่ชอบ
    2 เปิดโอกาสให้ปรับปรุงแก้ไข
    3 ฝึกให้มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
20. ข้อใดหมายถึงการจัดนิทรรศการศิลปะ
    1 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องศิลปะ
    2 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อจำหน่ายภายในร้านขายผลงานศิลปะ
    3 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อชื่นชมความงาม และการแสดงออกของศิลปินหรือเจ้าของ ผลงาน
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
21.  
         


        
  

จากภาพเป็นการจัดนิทรรศการ ประเภทใด
    1 นิทรรศการถาวร
    2 นิทรรศการชั่วคราว
    3 นิทรรศการทางประวัติศาสตร์
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 22–28
    1 การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนงาน
    2 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
    3 การเตรียมผลงานศิลปะ
    4 การประชาสัมพันธ์
    5 การเตรียมสถานที่และวัสดุ อุปกรณ์
    6 การจัดงานและพิธีการ
    7 การวัดผลประเมินผล
22. การเขียนโครงการจัดนิทรรศการ คือขั้นตอนใด ____
23. การเตรียมบอร์ดแสดงผลงาน ต้นไม้ประดับตกแต่งริบบิ้นเปิดงาน สมุดเซ็นเยี่ยม เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในขั้นตอนใด ____
24. แต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการ คือขั้นตอนใด____
25. ตรวจสอบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่ คือขั้นตอนใด ____
26. การสร้างสรรค์ผลงานและการติดการ์ดหรือใส่กรอบคือขั้นตอนใด ____
27. การจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ บัตรเชิญ คือขั้นตอนใด ____
28. การกำหนดการ พิธีการ และดำเนินการเปิดงานแสดงนิทรรศการ คือขั้นตอนใด ____
29. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ควรทำ
    1 พูดคุยเสียงดัง
    2 ถามเมื่อเกิดความสงสัย
    3 จับต้องผลงานที่จัดแสดง
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
30. วัสดุ อุปกรณ์ใดไม่ใช้ในการเขียนภาพระบายสี
    1 สีฝุ่น       
    2 ผ้าใบ   
    3 แผ่นไม้
    4 ปูนปลาสเตอร์
31. การวาดเส้นเน้นความงามของสิ่งใด
    1 เส้น       
    2 พื้นผิว
    3 รูปร่าง
    4 รูปทรง
32. “Non-Figurative Art” หมายถึงข้อใด
    1 การเขียนภาพเหมือนบุคคล
    2 การเขียนภาพแบบตัดทอนรูปทรง
    3 การเขียนภาพแสดงความเป็นจริงตามธรรมชาติ
    4 การเขียนภาพตามความรู้สึกจินตนาการโดยไม่
   แสดงรูปร่าง รูปทรง ฯลฯ ในภาพ

33.           


จากภาพเป็นการเขียนภาพลักษณะใด
    1 การเขียนภาพแสดงรูปแบบ
    2 การเขียนภาพกึ่งแสดงรูปแบบ
    3 การเขียนภาพไม่แสดงรูปแบบ
    4 ไม่มีข้อใดถูก


34. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนภาพทิวทัศน์ คือข้อใด
    1 มีจุดเด่นที่น่าสนใจเพียงจุดเดียว
    2 การเขียนภาพให้เหมือนแบบมากที่สุด
    3 เขียนภาพด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ
    4 ถูกทุกข้อ
35. ข้อใดคือหลักการเลือกมุมและการจัดภาพในการเขียนภาพทิวทัศน์
    1 เลือกมุมที่มีจุดสนใจหลาย ๆ จุด
    2 เลือกมุมที่มีรายละเอียดซับซ้อนมาก ๆ
    3 เลือกมุมที่มีจุดสนใจเพียงจุดเดียวรายละเอียดไม่ซับซ้อนมาก
    4 เลือกมุมที่มีจุดสนใจเพียงจุดเดียว และมีรายละเอียดที่ซับซ้อนน่าสนใจ
36. การปั้นรูปทิวทัศน์เป็นการฝึกทักษะด้านใด
    1 การสังเกต
    2 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน
    3 การถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
    4 ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดคือหลักการเลือกมุมและการจัดภาพในการปั้นภาพทิวทัศน์
    1 เอกภาพ       
    2 จุดสนใจ
    3 ดุลยภาพ       
    4 ถูกทุกข้อ
38. ข้อใดถูกต้อง
    1 การปั้นรูปทิวทัศน์ควรปั้นส่วนประกอบที่อยู่ระยะไกลก่อน
    2 การปั้นรูปทิวทัศน์ควรปั้นส่วนประกอบที่อยู่ระยะกลางก่อน
    3 การปั้นรูปทิวทัศน์ควรปั้นส่วนประกอบที่อยู่ระยะใกล้ก่อน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
39. ข้อใดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการออกแบบตกแต่งภายใน
    1 สีสันที่สดใส
    2 ความสวยงาม
    3 ความแปลกใหม่
    4 ประโยชน์ใช้สอย
40. ห้องครัวไม่ควรอยู่ติดกับห้องใด
    1 ห้องน้ำ
    2 ห้องนอน
    3 ห้องนั่งเล่น
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
41. พันธุ์ไม้ชนิดใดเหมาะสำหรับตกแต่งระเบียงนั่งเล่นที่ไม่มีหลังคา
    1 พันธุ์ไม้น้ำ
    2 พันธุ์ไม้เลื้อย
    3 พันธุ์ไม้กระถาง
    4 ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
42. การตกแต่งสวนในบ้านมีข้อดีอย่างไร
    1 สร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย
    2 สร้างชื่อเสียงให้กับผู้อยู่อาศัย
    3 สร้างความหรูหรา ทันสมัยให้กับผู้อยู่อาศัย
    4 สร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติให้กับผู้อยู่อาศัย
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 43-46
    1 ห้องน้ำ
    2 ห้องครัว   
    3 ห้องนอน    
    4 ห้องรับแขก
43. เป็นห้องที่ควรอยู่ใกล้ทางเข้าออกด้านหน้ามากที่สุด ____
44. เป็นห้องที่ไม่ควรอยู่ติดกับห้องนอน ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน ____
45. เป็นห้องที่ควรอยู่ห่างจากห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขกมากที่สุด____
46. เป็นห้องที่ควรอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของตัวบ้านมากที่สุด ____
47. ความเชื่อในข้อใดเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญที่สุด ให้มนุษย์สร้างงานศิลปะที่งดงาม
    1 ความเชื่อเกี่ยวกับชาติ
    2 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา
    3 ความเชื่อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
    4 ถูกทุกข้อ
48. สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของมนุษย์ที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน เรียกว่าอะไร
    1 ศีลธรรม       
    2 จริยธรรม
    3 วัฒนธรรม   
    4 มนุษยธรรม
49. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้งานศิลปะไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
    1 เกิดการยอมรับโดยคนในชาติ
    2 สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินในราชสำนัก
    3 มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากชาติอื่น
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
50. คนไทยเป็นชาวพุทธ ทำให้เกิดการสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับข้อใด
    1 ปราสาทหิน
    2 ศาสนสถาน
    3 พระพุทธรูป
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
51. ข้อใดแสดงให้เห็นว่าช่างไทยนำทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานศิลปะ
    1 หนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    2 ไม้แกะสลัก บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
    3 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัด นครราชสีมา
    4 ถูกทุกข้อ
52. ศิลปะสมัยศรีวิชัยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะใด
    1 ศิลปะขอมโบราณ
    2 ศิลปะสมัยหลังคุปตะของอินเดีย
    3 ศิลปะสมัยปาละ–เสนะของอินเดีย
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
53. ศิลปะเชียงแสนได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะใด
    1 ศิลปะจีน       
    2 ศิลปะลาว
    3 ศิลปะพม่า   
    4 ศิลปะปาละ–เสนะของอินเดีย
54. ข้อใดคือสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัยที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์
    1 เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
    2 สถูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
    3 เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
    4 ถูกทุกข้อ
55. งานสถาปัตยกรรมใดในสมัยรัตนโกสินทร์ที่แตกต่างกับยุคสมัยอื่น ๆ
    1 เจดีย์กลางน้ำ
    2 ซุ้มประตูทรงมงกุฎ
    3 ปราสาทยอดปรางค์
    4 ถูกทุกข้อ
56. การสร้างงานศิลปะของมนุษย์ยุคแรกเกิดจากความเชื่อในเรื่องใด
    1 ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
    2 สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ
    3 อำนาจสิ่งลี้ลับที่บันดาลให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
57. ประติมากรรมวีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ มุ่งแสดงออกทางด้านใด
    1 ความตาย
    2 ความสำนึกบาป 
    3 ความอุดมสมบูรณ์
    4 ถูกทุกข้อ
58. งานจิตรกรรมของอียิปต์มีลักษณะอย่างไร
    1 มีการแทรกอักษรภาพลงในช่องว่างของภาพ
    2 เล่าเรื่องกิจกรรมของกษัตริย์ตอนที่มีชีวิตอยู่
    3 ภาพกษัตริย์จะมีขนาดใหญ่กว่าข้าทาสบริวาร   10 เท่า
    4 ถูกทุกข้อ
59. ชนชาติใดเป็นผู้คิดค้นอักษรลิ่ม
    1 เมโสโปเตเมีย   
    2 อียิปต์
    3 กรีก   
    4 โรมัน
60. ซิกกูรัตเป็นสถาปัตยกรรมของชนชาติใด
    1 เมโสโปเตเมีย   
    2 อียิปต์
    3 กรีก   
    4 โรมัน
61. กรีกเป็นที่เกิดนักปราชญ์ท่านใด
    1 เพลโต       
    2 โสกราตีส
    3 อริสโตเติล   
    4 ถูกทุกข้อ
62. ข้อใดคือศิลปกรรมสมัยโรมัน
    1 ซิกกูรัต       
    2 สโตนเฮนจ์
    3 โคลอสเซียม   
    4 วิหารพาร์เธนอน
63. คนไทยเป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพและภูมิปัญญาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อใด
    1 ความเชื่อ   
    2 ประเพณี
    3 วัฒนธรรม
    4 ถูกทุกข้อ
64. งานจิตรกรรมไทยมีลักษณะเป็นแบบใด
    1 คตินิยม       
    2 อุดมคติ
    3 คติพจน์   
    4 คติธรรม
65. ด้านเสี้ยวในงานจิตรกรรมไทยคือการเขียนใบหน้าด้านใด
    1 ด้านข้าง       
    2 ด้านหน้า
    3 ด้านหลัง
    4 ด้านเฉียง
66. การเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบตานกมองคือลักษณะตามข้อใด
    1 มองจากที่สูงลงมา
    2 มองจากที่ต่ำขึ้นไป
    3 มองจากด้านขวาไปซ้าย
    4 มองจากด้านซ้ายไปขวา
67. ในโบสถ์ที่ผนังด้านหลังพระประธานนิยมเขียนเป็นภาพใด
    1 เรื่องราวในนิทาน
    2 เรื่องราวในวรรณคดี
    3 เรื่องราวในพุทธประวัติ เรื่องไตรภูมิ
    4 ถูกทุกข้อ
68. ข้อใดคือคุณค่าในงานจิตรกรรมไทย
    1 คุณค่าด้านรสนิยม
    2 คุณค่าด้านการสื่อสาร
    3 คุณค่าด้านการประดับตกแต่ง
    4 ถูกทุกข้อ
69. การสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกในอินเดียได้รับอิทธิพลจากศิลปะชาติใด
    1 จีน       
    2 พม่า   
    3 กรีก   
    4 เนปาล
70. พระพุทธรูปปางใดของไทยที่ได้รับอิทธิพลแบบพระพุทธรูปแบบคันธารราฐ
    1 พระพุทธรูปปางสมาธิ
    2 พระพุทธรูปปางขอฝน
    3 พระพุทธรูปปางมารวิชัย
    4 พระพุทธรูปปางไสยาสน์
71. ข้อใดคือวัสดุที่ใช้ในการสร้างงานประติมากรรมไทย
    1 ไม้       
    2 ปูน   
    3 ดิน   
    4 ถูกทุกข้อ
72. “ไม่แสดงกล้ามเนื้อ เส้นรอบนอกนุ่มนวล ราบเรียบ” เป็นการปั้นตามข้อใด
    1 พระพุทธรูป
    2 ตุ๊กตาชาววัง
    3 พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5
    4 ถูกทุกข้อ
73. พระธรรมจักรนิยมสร้างด้วยวัสดุใด
    1 ไม้       
    2 หิน
    3 ดิน       
    4 โลหะ
74. ข้อใดคือลักษณะพื้นผิวในงานประติมากรรมไทย
    1 ผิวหยาบ       
    2 ผิวขรุขระ
    3 ผิวเกลี้ยง
    4 ถูกทุกข้อ
75. ภูมิปัญญาในการสร้างเรือนภาคใดที่ใช้การวางเสาลงบนตีนเสา โดยไม่ฝังลงดินเพื่อป้องกันปลวก
    1 ภาคใต้        
    2 ภาคเหนือ
    3 ภาคกลาง
    4 ภาคอีสาน
76. ข้อใดถูกต้อง
    1 เรือนเครื่องผูกไม่ต้องมีการซ่อมแซมบ่อย
    2 เรือนเครื่องผูกใช้ไม้ที่มีความแข็งแรงในการสร้าง
    3 เรือนเครื่องสับเชื่อมต่อไม้เข้าด้วยหวาย
    4 เรือนไทยภาคกลางจัดเป็นเรือนเครื่องสับ
77. เรือนไทยที่ปลูกสร้างอย่างประณีตเรียกว่าอะไร
    1 เรือนโข่ง       
    2 เรือนกาแล
    3 เรือนเครื่องผูก
    4 เรือนเครื่องสับ
78. เรือนชั่วคราวในภาคอีสานสร้างขึ้นสำหรับบุคคลใด
    1 ผู้ป่วย       
    2 คนรับใช้
    3 ผู้ออกเรือนใหม่
    4 ถูกทุกข้อ
79. ศาสนสถานตามข้อใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโบสถ์
    1 สถูป       
    2 วิหาร
    3 หอไตร
    4 ศาลาการเปรียญ
80. “การสร้างปรางค์เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพทั้งหลายมาไว้ยังโลกมนุษย์” จากข้อความเป็นความเชื่อของชนกลุ่มใด
    1 ชาวฮินดู       
    2 ชาวสิงหล    
    3 ชาวทมิฬ
    4 ถูกทุกข้อ

ตอนที่ 2
คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. งานประติมากรรมของโรมันส่วนใหญ่นิยมทำเป็นรูปอะไร
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. การเขียนใบหน้าในภาพจิตรกรรมไทยมีกี่ด้าน อะไรบ้าง
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________เฉลยข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ฉบับที่ 2    (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1

1. 4       2. 1      3. 1     4. 3      5. 3      6. 1     7. 4       8. 3     9. 2     10. 4
11. 4    12. 1    13. 1    14. 1    15. 4    16. 1    17. 4    18. 4    19. 4    20. 4
21. 2     22. 1    23. 5    24. 2    25. 7    26. 3    27. 4    28. 6    29. 4    30. 4
31. 1    32. 4    33. 1    34. 3    35. 3    36. 4    37. 4    38. 1    39. 4    40. 4
41. 4    42. 4    43. 4    44. 2    45. 2    46. 3    47. 2    48. 3    49. 4    50. 4
51. 4    52. 4    53. 4    54. 2    55. 4    56. 4    57. 3    58. 4    59. 2    60. 1
61. 4    62. 3    63. 4    64. 2    65. 1    66. 1    67. 3    68. 4    69. 3    70. 2
71. 4    72. 1    73. 2    74. 3    75. 1    76. 4    77. 4    78. 3    79. 2    80. 1

ตอนที่ 2
1. รูปจักรพรรดิ
2.มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านเฉียงไม่มีความคิดเห็น: