ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นม.2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด80 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
 1. คนปกติทั่วไปมีโครโมโซมเพศกี่คู่
    1 1 คู่
    2 20 คู่
    3 22 คู่
    4 23 คู่
2. เด็กในวัยเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อบำรุงรักษากระดูกให้แข็งแรง
    1 ออกกำลังกายสม่ำเสมอ   
    2 ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
    3 รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง
    4 ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดจัดว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม
    1 จิ๊บ ดูทีวีคนเดียวภายในบ้าน
    2 รัตน์ โทรศัพท์คุยกับเพื่อนหลังเลิกเรียน
    3 อาร์ม เล่นเกมคอมพิวเตอร์หลังเลิกเรียน
    4 เก๋ ออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านหลังเลิกเรียน
4. วิธีการวัดการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการจากสิ่งใดเป็นที่นิยมและสะดวกมากที่สุด
    1 น้ำหนักและส่วนสูง
    2 ส่วนสูงและจำนวนฟัน
    3 ส่วนสูงและขนาดรอบศีรษะ
    4 น้ำหนักและขนาดรอบศีรษะ
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
    1 เพศหญิงมีพัฒนาการย่างเข้าวัยรุ่นรวดเร็วกว่าเพศชาย
    2 เพศชายมีพัฒนาการย่างเข้าวัยรุ่นรวดเร็วกว่าเพศหญิง
    3 เพศชายมีพัฒนาการย่างเข้าวัยรุ่นพร้อม ๆ กับเพศหญิง
    4 ไม่มีข้อใดถูก
6. ข้อใดเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นเพศหญิงที่เด่นชัด
    1 มีขนรักแร้
    2 มีประจำเดือน
    3 มีลูกกระเดือก
    4 มีสิวขึ้นที่ใบหน้า
7. ข้อใดไม่ใช่พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น
    1 วู่วาม
    2 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
    3 ยึดตนเองเป็นจุดศูนย์กลาง
    4 แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย
8. อวัยวะส่วนใดที่ผลิตตัวอสุจิ
    1 ลูกอัณฑะ
    2 องคชาตหรือลึงค์
    3 กระเพาะปัสสาวะ
    4 ถุงเก็บน้ำอสุจิและท่อนำอสุจิ
9. ข้อใดคือต่อมเพศในเพศชาย
    1 รังไข่
    2 มดลูก
    3 ลูกอัณฑะ
    4 อวัยวะเพศ
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
    1 เป็นต่อมที่ผลิตอินซูลิน
    2 เป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมน
    3 เป็นต่อมที่ผลิตเม็ดเลือดขาว
    4 เป็นต่อมที่ผลิตเม็ดเลือดแดง
11. วัยรุ่นเพศชายมีอัตราการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมากกว่าเพศหญิงเมื่ออายุเท่าไร
    1 13 ปี
    2 15 ปีขึ้นไป
    3 18 ปีขึ้นไป
    4 20 ปีขึ้นไป
12. ข้อใดแสดงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายของวัยรุ่นชาย
    1 มีเสียงห้าว
    2 มีหนวดเครา
    3 มีเสียงแหลมเล็ก
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
13. ข้อใดคือผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากฮอร์โมนเพศหญิง
    1 ไหล่กว้าง
    2 เสียงแหบ
    3 มีกรามใหญ่
    4 สะโพกกว้าง
14. วัยรุ่นควรปฏิบัติตนตามข้อใดดีที่สุด
    1 ติดยาเสพติด
    2 ดื่มของมึนเมา
    3 เที่ยวกลางคืน
    4 ออกกำลังกาย
15. ผู้ใหญ่ควรแสดงออกอย่างไรเพื่อให้เกิดคุณค่าที่ดีที่สุดต่อวัยรุ่น
    1 เป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อวัยรุ่น
    2 เป็นแบบอย่างที่ดีต่อวัยรุ่น
    3 ให้เกียรติเด็กวัยรุ่นเสมอผู้ใหญ่คนหนึ่ง
    4 ให้โอกาสเด็กวัยรุ่นได้แสดงออกอย่างอิสระ
16. ข้อใดคือแนวทางที่ถูกต้องในการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
    1 พยายามหาภาพโป๊เปลือยมาศึกษา
    2 พยายามคุยกับเพื่อนเรื่องเพศสองต่อสอง
    3 ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและจิตใจ
    4 ไม่มีข้อใดถูก
17. ข้อใดเป็นมารยาทที่สุภาพบุรุษพึงปฏิบัติต่อสุภาพสตรีมากที่สุด
    1 เดินนำหน้า
    2 สละที่นั่งให้
    3 ให้ของขวัญ
    4 ลงจากรถทีหลัง
18. การวางตัวของวัยรุ่นเพศชายต่อเพศหญิงข้อใดถือว่าไม่เหมาะสม
    1 ลดการคุยโอ้อวด
    2 หาโอกาสลวนลามผู้หญิง
    3 ฟังเรื่องราวของผู้หญิงมากกว่าเรื่องของตน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
19. ข้อใดแสดงว่านาวีมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อน
    1 เพื่อนเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง
    2 เพื่อนมักชวนไปเที่ยวอยู่เสมอ
    3 เพื่อนมักกล่าวคำชมเชยเมื่อช่วยเหลือเพื่อน
    4 เพื่อนมีความเกรงใจไม่กล้าเรียกให้ช่วยงาน
20. นักเรียนคิดว่าการรับประทานอาหารให้ครบ 3 มื้อ ต่อ 1 วันเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่
    1 สำคัญมาก เพราะจะทำให้เราไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร
    2 ไม่สำคัญ ควรงดอาหารเย็นเพราะจะทำให้เราอ้วนโดยไม่จำเป็น
    3 ไม่สำคัญ ควรงดอาหารเช้าเพราะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนไม่มีเวลารับประทาน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
21. สิ่งใดที่วัยรุ่นควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติ
    1 รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
    2 ทำตามแบบดารานักรอ้ งทตี่ นเองชนื่ ชอบ
    3 รักษาความสะอาดร่างกายและเครื่องแต่งกาย
    4 รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การเล่น การพักผ่อนให้เหมาะสม
22. ข้อใดไม่ใช่ทักษะต่อรองเพื่อประนีประนอม
    1 ใจเย็น
    2 รอบคอบ
    3 ใช้เหตุผล
    4 ใช้อารมณ์
23. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์โดยตรงคือข้อใด
    1 ปัญหาทางด้านสุขภาพ
    2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
    3 ปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
24. ทุกข้อคือผลเสียของการแต่งกายล่อแหลมยกเว้นข้อใด
    1 ทำให้ถูกข่มขืน
    2 ทำให้เป็นจุดสนใจ
    3 ทำให้เกิดอาชญากรรม
    4 ทำให้เกิดการลวนลามอนาจาร
25. สาเหตุที่ทำให้มีบุตรยากคือข้อใด
    1 มดลูกทะลุ
    2 ปากมดลูกฉีกขาด
    3 โพรงมดลูกและท่อมดลูกตีบตัน
    4 ถูกทุกข้อ
26. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ
    1 การสนใจการศึกษาเล่าเรียน
    2 การเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ
    3 การออกกำลังกายเพื่อช่วยผ่อนคลาย
    4 การเปลี่ยนความรู้สึกมาชอบเพศเดียวกัน
27. ขอ้ ใดมีความหมายตรงกับทักษะการตัดสินใจเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด
    1 ฤทัย ปฏิเสธการไปเที่ยวกับเพื่อนชาย
    2 จิตตรี ไม่ยอมพาเพื่อนชายไปพบพ่อแม่
    3 ยุวดี ปฏิเสธการไปติวหนังสือกับเพื่อน ๆ ที่บ้าน
    4 รตี ตั้งใจเรียนโดยไม่สนใจเพศตรงข้ามขณะเรียนหนังสือ
28. หลักศีลธรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับทักษะการควบคุมและระบายอารมณ์ทางเพศหรือไม่
    1 ไม่เกี่ยวข้องเพราะมีวิธีอื่นแก้ไขอยู่แล้ว
    2 เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเพราะทำให้จิตใจสงบมีสมาธิ
    3 ไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องทางพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับทางโลก
    4 ไม่มีข้อใดถูก
29. ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมใดส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นมากที่สุดในปัจจุบัน
    1 การติดเชื้อเอดส์
    2 การเกิดปัญหาของอารมณ์แปรปรวน
    3 การเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
    4 การเกิดปัญหาผู้ออกจากระบบการศึกษากลางภาคเรียน
30. แนวทางใดที่วัยรุ่นควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการ มีพฤติกรรมที่ไม่เลียนแบบสื่อ
    1 เชื่อฟังพ่อแม่และปฏิบัติตาม   
    2 รู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและฉลาดเลือก
    3 ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมทุกเรื่อง
    4 ฟังเพื่อน ๆ ที่ชักชวนและทำตามเพื่อนส่วนมาก
31. ในปัจจุบันวัยรุ่นมีพฤติกรรมใดที่ไม่เหมาะสม
    1 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
    2 ทำตัวดีไม่เที่ยวเตร่
    3 ทำตัวทันสมัย ใส่ใจเรียน
    4 ทำตัวเป็นผู้นำในการเที่ยวเตร่
32. ข้อใดเป็นผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
    1 ปัญหาโรคเอดส์
    2 ปัญหาโรคมะเร็ง
    3 ปัญหาโรคเบาหวาน
    4 ปัญหาโรคปากนกกระจอก
อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 33–36
    โอกับตาลเพิ่งคบกันในฐานะคู่รักได้ไม่นาน วันหนึ่งโอชวนตาลไปเที่ยวที่บ้าน ตาลตอบตกลง แต่พอไปถึงไม่มีใครอยู่บ้าน
33. ถ้านักเรียนเป็นตาลจะทำอย่างไร
    1 รีบขอตัวกลับบ้านทันที
    2 คุยกับโอที่ม้านั่งหน้าบ้าน
    3 คุยกันสักพักแล้วขอตัวกลับ
    4 เข้าไปคุยกับโอในห้องรับแขก
34. ถ้าโอขอร้องให้เข้าไปคุยกันในบ้านแต่ตาลต้องการปฏิเสธควรอ้างเหตุผลใด
    1 บ้านเธอเงียบเกินไป
    2 กลัวเพื่อนบ้านจะนินทา
    3 คุยกันก็ได้แต่อย่าให้นานนัก
    4 ฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันจะรีบกลับไปทำธุระ
35. นักเรียนคิดว่าการกระทำของโอถูกหรือไม่
    1 ไม่ถูกต้อง เพราะเพิ่งคบกันได้ไม่นาน
    2 ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิง
    3 ถูกต้อง เพราะเป็นโอกาสที่จะได้อยู่กันตามลำพัง
    4 ถูกต้อง เพราะเป็นการแสดงความจริงใจต่อฝ่ายหญิง
36. นักเรียนคิดว่าการกระทำของตาลถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใด
    1 ถูกต้อง เพราะเป็นคู่รักกัน
    2 ถูกต้อง เพราะเป็นการเปิดโอกาสที่จะได้อยู่กันตามลำพัง
    3 ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการอยู่ตามลำพังสองต่อสองในที่ลับตาคน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
37. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ    พัฒนาการทางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่น
    1 พยายามมองโลกในแง่ดีไว้เสมอ
    2 หาแนวทางในการสร้างมิตรภาพกับเพศตรงข้ามมากขึ้น
    3 ควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเป็นประจำ
    4 หลีกเลี่ยงต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
38. คำกล่าวใดที่นักเรียนควรปฏิบัติตามเกี่ยวกับเรื่องการคบเพื่อน
    1 “ฆ่าได้หยามไม่ได้”
    2 “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
    3 “เพื่อนข้าใครอย่าแตะ”
    4 “รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง”   
39. วัยรุ่นควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง
    1 ปรึกษาเพื่อน
    2 ปรึกษาพ่อแม่
    3 หาทางเรียนรู้ด้วยตนเอง
    4 งดรับประทานอาหารโปรตีน
40. เหตุใดวัยรุ่นตอนต้นจึงไม่ชอบรวมกลุ่มกับสมาชิกในครอบครัว
    1 เพราะมีช่องว่างระหว่างวัย
    2 เพราะวัยรุ่นต้องการอิสรภาพ
    3 เพราะวัยรุ่นเกิดความวิตกกังวลจากการ            เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
41. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติที่วัยรุ่นควรนำมาใช้มาก    ที่สุด
    1 เปิดใจกว้างเพื่อรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่น
    2 หาประสบการณ์จากการท่องเที่ยวให้มากที่สุด
    3 สร้างจำนวนสมาชิกภายในกลุ่มให้เพิ่มมากขึ้น
    4 ฝึกสร้างกำลังใจให้กับตนเองและเชื่อมั่นเฉพาะตนเอง
42. เมื่อนักเรียนมีปัญหากับเพื่อนควรปฏิบัติตนอย่างไร
    1 เลิกคบ
    2 หาโอกาสพูดคุยกันให้เข้าใจ
    3 ถ้าเพื่อนมาขอคืนดีก่อนก็ให้อภัย
    4 ให้เพื่อนที่สนิทช่วยปรับความเข้าใจ
43. การที่ผู้ชายชอบคุยโอ้อวดเรื่องความสำเร็จของตนโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงพูดจัดได้ว่าเป็นประเภทใด
    1 เห็นแก่ตัว
    2 ไม่มีการวางตัว
    3 ไม่ได้ศึกษาเลือกหลักในการวางตัว
    4 ถูกทุกข้อ
44. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
    1 ปัญหาครอบครัว
    2 ปัญหาการทำแท้ง
    3 ปัญหาการตั้งครรภ์
    4 ปัญหาการติดสิ่งเสพติด
45. ความหมายของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์คือข้อใด
    1 การตั้งครรภ์ด้วยความรัก
    2 การตั้งครรภ์ด้วยความตั้งใจ
    3 การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นหญิงซึ่งเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ
    4 ไม่มีข้อใดถูก
46. ข้อใดคือปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดกับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
    1 รู้สึกภาคภูมิใจที่มีลูก
    2 อยากทำลายชีวิตของผู้อื่น
    3 คิดว่าพ่อแม่ของเราเลี้ยงได้
    4 คิดว่าไม่มีใครรักใครต้องการ
47. การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อใครบ้าง
    1 ส่งผลกระทบต่อเพื่อน
    2 ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นเอง
    3 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของวัยรุ่น
    4 ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
48. ข้อใดเรียงลำดับการล่วงละเมิดทางเพศจากระดับเบาไปถึงขั้นรุนแรง
    1 ใช้สายตา ลูบคลำ จับ คำพูด
    2 ใช้สายตา คำพูด จับ ลูบคลำ
    3 คำพูด ใช้สายตา จับ ลูบคลำ
    4 คำพูด จับ ใช้สายตา ลูบคลำ
49. การตั้งครรภไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร
    1 ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลประชากรที่เพิ่มขึ้น
    2 ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการบำบัดรักษาสุขภาพจิตใจ
    3 ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณในการบำบัดรักษาสุขภาพร่างกาย
    4 ถูกทุกข้อ
50. เมื่อนักเรียนมีปัญหาทางเพศเกิดขึ้นควรแก้ไขอย่างไร
    1 ปรึกษาเพื่อนสนิท
    2 ปรึกษาครู พ่อแม่
    3 หาวิธีแก้ไขด้วยตนเอง
    4 ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
51. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
    1 หากพบอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงควรดูอาการก่อนซักระยะ
    2 หากพบอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงควรหายามารับประทานเอง
    3 ถ้าพบอาการที่รุนแรงหรือเรื้อรังควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที
    4 หากมีอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรังควรเปลี่ยนยารักษาไปเรื่อย ๆ ก่อน
52. ร่างกายมีอุณหภูมิเท่าไรจึงถือว่าเป็นไข้
    1 32 องศาเซลเซียส
    2 35 องศาเซลเซียส
    3 สูงกว่า 37 องศาเซลเซียส
    4 สูงกว่า 35 องศาเซลเซียส
53. หลักทั่วไปในการใช้ยาเป็นอย่างไร
    1 ต้องใช้ยาให้ถูกวิธี
    2 ต้องใช้ยาให้ถูกขนาน
    3 ต้องใช้ยาให้ถูกขนาด
    4 ถูกทุกข้อ
54. ยาข้อใดมีสรรพคุณในการรักษาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ในเด็กเล็ก ๆ
    1 ยาโซดามินท์
    2 ยาธาตุน้ำแดง
    3 ทิงเจอร์มหาหิงค์
    4 ยาระบายพาราฟิน
55. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
    1 ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้กรอกน้ำทางปาก
    2 ถ้าผู้ป่วยเลือดออกมากให้รีบห้ามเลือด
    3 ถ้าผู้ป่วยกระดูกหักให้เข้าเฝือกชั่วคราว
    4 ถ้าเห็นว่าผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสให้รีบนำส่งแพทย์
56. ข้อใดเป็นการปฏิบัติผิดแนวทางก่อนการทำการปฐมพยาบาล
    1 สอบถามจากผู้เห็นเหตุการณ์
    2 สังเกตจากสิ่งแวดล้อมภายในที่เกิดเหตุ
    3 สอบถามจากผู้ป่วยเอง กรณีที่ผู้ป่วยยังพูดได้
    4 สอบถามจากญาติของผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
57. ข้อใดคือลักษณะที่ถูกงูพิษกัด
    1 เป็นรอยคล้ายถูกมีดบาด
    2 มีรอยกัดเป็นจุดหลายจุดขนานกัน
    3 มีรอยเขี้ยวเป็นจุด 2 จุดเห็นชัดเจน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
58. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของบาดแผลแยก
    1 บาดแผลผ่าตัด
    2 บาดแผลพุพอง
    3 บาดแผลถลอก
    4 บาดแผลฉีกขาด
59. ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
    1 แหม่ม หยิบกาต้มน้ำร้อนไปวางไว้ที่พื้นบ้าน
    2 นิด หยิบกาต้มน้ำที่กำลังเดือดโดยใช้ผ้าหนา ๆ จับ
    3 หน่อย หยิบกาต้มน้ำร้อนที่กำลังเดือดโดยไม่มี ผ้าจับ
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
60. การห้ามเลือดด้วยวิธีใช้มือกดควรใช้กับบาดแผลชนิดใด
    1 บาดแผลถูกยิง
    2 บาดแผลขนาดเล็ก
    3 บาดแผลระเบิดอย่างแรง
    4 บาดแผลถูกแทงด้วยของมีคม
61. ความหมายของสถานบริการสุขภาพตรงกับข้อใด
    1 สถานให้บริการด้านสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ
    2 สถานบริการทางแพทย์และการสาธารณสุข
    3 สถานบริการที่แก้ปัญหาและความต้องการในเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชน
    4 ถูกทุกข้อ
62. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานีอนามัย
    1 การโภชนาการ
    2 การเฝ้าระวังโรค
    3 การปฏิบัติงานผดุงครรภ์โบราณ
    4 การค้นคว้าวิจัยในการตรวจวิเคราะห์โรค
63. เหตุใดจึงมีการจัดตั้งโครงการสาธารณสุขมูลฐานขึ้น
    1 เพราะมีโรคใหม่เกิดขึ้นมากมาย
    2 เพื่อจำกัดการรักษาของแพทย์โบราณ
    3 เพราะบริการทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
    4 เพราะประชาชนไม่รู้ข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุข
64. สถานบริการใดที่ไม่สามารถให้บริการผ่าตัดทำคลอดได้
    1 โพลีคลินิก
    2 โรงพยาบาล
    3 โรงพยาบาลอำเภอ
    4 โรงพยาบาลเอกชน
65. ข้อใดเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติตนในการใช้บริการไม่ถูกต้อง
    1 ไม่มีโอกาสเข้ามารักษาอีก
    2 การรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร
    3 คนอื่นไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้
    4 แพทย์ยกเลิกการนัดหมายในครั้งต่อไป
66. อาหารตามวัยหมายถึงข้อใด
    1 แนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
    2 แนวทางในการจัดอาหารให้เหมาะสมกับวัยผู้บริโภค
    3 หลักปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหารตาม วันเวลา
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
67. ข้อใดเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารของเด็กวัย    เรียน
    1 เด็กชายกัมพล ตัวเล็กแต่ชอบรังแกเพื่อน
    2 เด็กชายศรเพชร ชอบนอนหลับในห้องเรียน
    3 เด็กชายสุนัย มีสมาธิในการเรียนสั้นผลการเรียนต่ำ
    4 เด็กชายแสงทอง ชอบนั่งเหม่อลอยขณะครูกำลังสอน
68. วัยสูงอายุควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด
    1 ต้มจืด
    2 ปลานึ่ง
    3 เนื้อย่าง
    4 ก๋วยเตี๋ยว
69. รายการอาหารที่จัดใน 1 วัน สำหรับเด็กวัยเรียนอายุ 7–9  ปีควรมีผักเป็นส่วนประกอบอย่างน้อยเท่าไร
    1 ถ้วย
    2 1 ถ้วย
    3 2 ถ้วย
    4 3 ถ้วย
70. อาหารในข้อใดเหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียนมากที่สุด
    1 ตับหวาน
    2 แฮมเบอร์เกอร์
    3 ผัดผักรวมมิตรหมูสับ
    4 น้ำพริกปลาร้าสับและผักสด
71. อาหารหวานในข้อใดเหมาะสำหรับจัดเป็นอาหารว่างให้แก่ผู้สูงอายุ
    1 ขนมบัวลอย
    2 ข้าวเหนียวทุเรียน
    3 ถั่วเขียวต้มน้ำตาล
    4 ถูกทุกข้อ   
72. ถ้าหฤทัยต้องการบำรุงสายตาของตนเองควรรับประทานอาหารที่ให้วิตามินใดสูง
    1 วิตามินซี
    2 วิตามินเอ
    3 วิตามินบี 2
    4 วิตามินบีรวม
73. อาหารเฉพาะโรคมีคุณสมบัติอย่างไร
    1 ให้พลังงานเหมาะสมกับภาวะของโรค
    2 ให้สารอาหารเหมาะสมกับภาวะของโรค
    3 ช่วยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทำงานน้อยลง
    4 ถูกทุกข้อ
74. อาหารประเภทปลาเล็กปลาน้อยควรจัดเป็นอาหารพิเศษให้กับผู้ป่วยในข้อใด
    1 โรคอ้วน
    2 โรคคอพอก
    3 โรคเหน็บชา
    4 โรคกระดูกพรุน
75. ถ้าร่างกายขาดสารไอโอดีนจะส่งผลให้เกิดโรคใด
    1 ตาฟาง
    2 คอพอก
    3 เลือดจาง
    4 กระดูกอ่อน
76. เด็กชายวสุ เป็นโรคปากนกกระจอกแสดงว่าเด็กชายวสุขาดสารอาหารใด
    1 วิตามินซี
    2 วิตามินเอ
    3 วิตามินบี 2
    4 วิตามินบี 12
77. ผู้บริโภคควรเรียกร้องสิ่งใดจากผู้ผลิตมากที่สุด
    1 การรักษามาตรฐานสินค้า
    2 การลดปริมาณและราคาสินค้า
    3 การขยายแหล่งบริการจำหน่าย
    4 การผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการ
78. อาหารในข้อใดไม่จัดเป็นอาหารควบคุม
    1 น้ำผึ้ง
    2 เยลลี่
    3 วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
    4 อาหารเสริมสำหรับวัยผู้สูงอายุ
79. CODEX หมายความว่าอะไร
    1 โครงการมาตรฐานสากล
    2 โครงการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ
    3 โครงการมาตรฐานระหว่างประเทศ
    4 โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศ
80. ข้อใดเป็นหลักในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง
    1 ซื้อเพราะราคาถูก
    2 ซื้อเพราะยังไม่หมดอายุ
    3 ซื้อเพราะมีการส่งชิงรางวัล
    4 ซื้อเพราะมีของแจกของแถม

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1.  จงอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียน
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________


2. โรงพยาบาลศูนย์กับโรงพยาบาลทั่วไปมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1

  1. 1     2. 4     3. 4     4. 1     5. 1     6. 2     7. 3    8. 1
  9. 3   10. 2    11. 2   12. 4   13. 4   14. 4   15. 2    16. 3  
17. 2   18. 2   19. 4    20. 1   21. 2   22. 4   23. 4    24. 2
25. 4   26. 4   27. 1    28. 2   29. 3   30. 2   31. 4    32. 1 
33. 3   34. 4   35. 2    36. 3   37. 4   38. 2   39. 2    40. 4
41. 1   42. 2   43. 4    44. 4   45. 3   46. 4   47. 4    48. 2
49. 4   50. 2   51. 3    52. 3   53. 4   54. 3   55. 1    56. 4
57. 3   58. 2   59. 2    60. 2   61. 4   62. 4   63. 3    64. 1 
65. 2   66. 2   67. 3    68. 3   69. 1   70. 3   71. 3    72. 2
73. 4   74. 4   75. 2    76. 3   77. 1   78. 4   79. 3    80. 2


ตอนที่ 2
1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครงสร้างของร่างกายที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่ทำงาน   
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันในหลายระดับ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพการอบรมเลี้ยงดู โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูจาก   
พ่อแม่และครอบครัว ภาวะโภชนาการ ภาวะทางด้านสุขภาพ ภาวะทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และภาวะทาง   
ด้านลักษณะนิสัยและลักษณะของการปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
2. ความเหมือนของโรงพยาบาลศูนย์กับโรงพยาบาลทั่วไป คือ มีหน้าที่ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค การ   
ป้องกันโรค การให้การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูผู้ป่วย ฯลฯ ส่วนความแตกต่างอยู่ที่จำนวนเตียงที่รับผู้ป่วย          
โรงพยาบาลทั่วไปจะมีขนาด 120–150 เตียง ส่วนโรงพยาบาลศูนย์จะมีขนาด 501–1,000 เตียง

ไม่มีความคิดเห็น: