ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทัศนศิลป์ ม. 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ทัศนศิลป์ ม. 2    ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การออกแบบตกแต่งภายในควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
    1 ความสวยงามและทันสมัย
    2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพง
    3 ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
    4 ความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอย

2. “นิดและเพื่อน ๆ ร่วมกันเขียนป้ายรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จากข้อความเป็นการออกแบบประเภทใด
    1 การออกแบบตกแต่ง
    2 การออกแบบนิเทศศิลป์
    3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
    4 การออกแบบสถาปัตยกรรม
3.       
        
ภาพ
     จากภาพเป็นการ
     ออกแบบประเภทใด

    1 การออกแบบตกแต่ง
    2 การออกแบบนิเทศศิลป์
    3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
    4 การออกแบบสถาปัตยกรรม

4. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ดนตรี/การวิ่งของม้า
    2 นาฏศิลป์/เพลงเขมรไทรโยค
    3 ทัศนศิลป์/พระบรมมหาราชวัง
    4 ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
    1 ธรรมชาติคือศิลปะ
    2 ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของวิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์
    3 ธรรมชาติเป็นแม่แบบและแรงบันดาลใจให้มนุษย์สร้างศิลปะ
    4 ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของจิตรกรรม    ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
6.                    
     
ภาพ
จากภาพคือผลงานประเภทใด
    1 วิจิตรศิลป์
    2 ศิลปะประยุกต์
    3 ศิลปะการตกแต่ง
    4 ดนตรีและนาฏศิลป์7. ศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่แปรรูปเป็น 3 มิติ คือ อะไร
    1 จิตรกรรม       
    2 ภาพปะติด
    3 ประติมากรรม
    4 สถาปัตยกรรม

8. สถาปนิกต้องมีความรู้ในเรื่องใด
    1 วิชาฟิสิกส์
    2 วิชาคำนวณ   
    3 วิชาการออกแบบ       
    4 ถูกทุกข้อ
9. สถาบันใดเป็นแหล่งผลิตสถาปนิกในประเทศไทย
    1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
    2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
10. งานทัศนศิลป์หมายถึงข้อใด
    1 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการฟัง
    2 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสด้วยการมองเห็น
    3 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการอ่าน
    4 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการดมกลิ่น
11. ข้อใดคือทัศนธาตุ
    1 เอกภาพ จังหวะ
    2 ความสมดุล สัดส่วน
    3 เส้น สี แสง บริเวณว่าง
    4 ความขัดแย้ง ความกลมกลืน
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12–14
    1 งานสื่อผสม   
    2 งานจิตรกรรม
    3 งานประติมากรรม
    4 งานสถาปัตยกรรม
12. งานทัศนศิลป์ที่มีรูปลักษณะพิเศษ มีขนาดใหญ่ กินระวางเนื้อที่มาก หมายถึงข้อใด ____
13. งานทัศนศิลป์ที่มีการใช้วัสดุและอาจรวมทั้งใช้วิธีการที่ผสมผสานกันหลายวิธี หมายถึงข้อใด ____
14. งานทัศนศิลป์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็น มีลักษณะแบนเป็นพื้นระนาบ หมายถึงข้อใด ____
15. ผลงานที่ใช้เส้นนอนราบ เป็นส่วนมากให้ความรู้สึกอย่างไร
    1 ความขัดแย้ง
    2 ความตื่นเต้น
    3 ความเคลื่อนไหว
    4 ความราบเรียบ สงบ
16. งานทัศนศิลป์ที่สามารถสัมผัสด้วยตาและมือได้ หมายถึงข้อใด
    1 ภาพพิมพ์
    2 สถาปัตยกรรม
    3 ประติมากรรม
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
17. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการจัดนิทรรศการ
    1 การวัดประเมินผล
    2 การจัดงานและพิธีการ
    3 การเตรียมผลงานศิลปะ
    4 การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนงาน
18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ
    1 เผยแพร่ความรู้
    2 เผยแพร่งานศิลปะ
    3 เผยแพร่ผลงานส่วนรวม
    4 ถูกทุกข้อ
19. ผู้วิจารณ์ศิลปะควรมีคุณสมบัติอย่างไร
    1 มีความเป็นกลาง
    2 มีใจรัก ชื่นชอบในศิลปะ
    3 ไม่ใช้คำวิจารณ์ที่รุนแรง ติเตียนโดยตรง
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 20–25
    1 นิทรรศการถาวร
    2 นิทรรศการชั่วคราว
20. นิทรรศการงานศิลปะพื้นบ้าน ภาคเหนือ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า เป็นนิทรรศการประเภทใด ____
21. นิทรรศการสีน้ำ จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นนิทรรศการประเภทใด ____
22. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เป็นนิทรรศการประเภทใด ____
23. นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ จัดแสดง ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นนิทรรศการประเภทใด ____
24. นิทรรศการประติมากรรมแห่งสยาม จัดแสดง ณ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นนิทรรศการประเภทใด ____
25. นิทรรศการศิลปวัตถุสมัยสุโขทัย เป็นนิทรรศการประเภทใด ____
26. ข้อใดหมายถึงการจัดนิทรรศการศิลปะ
    1 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องศิลปะ
    2 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อจำหน่ายภายในร้านขายผลงานศิลปะ
    3 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อชื่นชมความงาม และการแสดงออกของศิลปินหรือเจ้าของ ผลงาน
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
27. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    1 ศิลปะเกิดจากแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม
    2 ศิลปะเกิดจากแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับ ความดีงาม บาปบุญ
    3 ศิลปะเกิดจากแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับ ความรัก รักชาติ รักคู่ชีวิต
    4 ถูกทุกข้อ
28. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้จัดนิทรรศการควรทำ
    1 มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
    2 อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มใจ
    3 บรรยายผลงานให้ผู้เข้าชมผลงานฟังอย่าง ตั้งใจ
    4 ถูกทุกข้อ
29. ภาพเขียนทิวทัศน์สถาปัตยกรรมเป็นผลงานศิลปะประเภทใด
    1 ภาพพิมพ์   
    2 จิตรกรรม
    3 ประติมากรรม   
    4 ศิลปะประยุกต์
30. การเขียนภาพระบายสีแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
    1 2 ประเภท       
    2 3 ประเภท
    3 4 ประเภท
    4 5 ประเภท
31. การเขียนภาพระบายสีมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
    1 2 ลักษณะ คือ การเขียนภาพแบบเหมือนจริง การเขียนภาพตามจินตนาการ
    2 2 ลักษณะ คือ การเขียนภาพแสดงรูปแบบ การเขียนภาพไม่แสดงรูปแบบ
    3 3 ลักษณะ คือ การเขียนภาพระบายสี การเขียนภาพแบบเหมือนจริง การเขียนภาพตามแบบ
    4 3 ลักษณะ คือ การเขียนภาพแสดงรูปแบบ การ เขียนภาพกึ่งแสดงรูปแบบ การเขียนภาพไม่ แสดงรูปแบบ
32.                
 
ภาพ                      

 จากภาพเป็นการเขียนภาพลักษณะใด


    1 การเขียนภาพแสดงรูปแบบ
    2 การเขียนภาพกึ่งแสดงรูปแบบ
    3 การเขียนภาพไม่แสดงรูปแบบ
    4 ไม่มีข้อใดถูก


ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 33–37
    1 Semi-Figurative
    2 Figurative Painting
    3 Non-Figurative Art
33. การเขียนภาพแบบเหมือนจริง จากธรรมชาติที่พบเห็นโดยทั่วไป เป็นการเขียนภาพลักษณะใด ____
34. เป็นงานศิลปะที่ไม่แสดงรูปร่าง รูปทรง ตามธรรมชาติ และไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นรูปภาพอะไร แต่จะแสดงภาพเส้น สี น้ำหนัก แสงเงา จังหวะ หรือพื้นผิว ผสมผสานอยู่ในภาพ เป็นการเขียนภาพลักษณะใด ____
35. การเขียนภาพโดยวิธีการลด ตัดทอนรูปร่าง รูปทรง และสีสันที่เหมือนจริง เป็นการเขียนภาพลักษณะใด____
36. การถ่ายทอดรูปแบบตามที่ตาเห็นให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด เป็นการเขียนภาพลักษณะใด ____
37. ปาโบล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) เป็นศิลปินที่เขียนภาพลักษณะใด ____
38. ข้อใดคือหลักการเลือกมุมและการจัดภาพในการเขียนภาพทิวทัศน์
    1 เอกภาพ       
    2 จุดสนใจ
    3 ดุลยภาพ
    4 ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และคุณค่าของการเขียนภาพระบายสี
    1 การเขียนภาพประกอบหนังสือ
    2 การเขียนภาพประกอบโปสเตอร์หนัง
    3 การเขียนภาพประกอบฉากเวทีการแสดง
    4 ไม่มีข้อใดถูก
40. “การปั้นเป็นรูปภาพง่ายและรวดเร็วกว่าการเขียนภาพระบายสี” จากข้อความข้อใดถูกต้อง
    1 เพราะการปั้นไม่ต้องแรเงาและระบายสี
                     2 เพราะผลงานปั้นมีความนูนก่อให้เกิดแสงเงา ในตัวเอง
                     3 เพราะการปั้นใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพงกว่าการ เขียนภาพระบายสี
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
41. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกมุมและการจัดภาพในการปั้นภาพทิวทัศน์
    1 ควรเลือกมุมที่ละเอียดซับซ้อนมาก ๆ
    2 ไม่ควรเลือกมุมที่เป็นภาพเรือประมง
    3 ไม่ควรเลือกมุมที่ละเอียดซับซ้อนจนเกินไป
    4 ไม่มีข้อใดถูก
42. ข้อใดคือความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน
    1 การแสดงความหรูหราภายในอาคาร
    2 การสร้างความงามภายในอาคารเพื่อแสดง รสนิยมทางศิลปะของผู้พักอาศัย
    3 การสร้างสภาพภายในอาคารให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
    4 ถูกทุกข้อ
43. ข้อใดเป็นลักษณะการออกแบบห้องครัวที่ดี
    1 มีสีสันสดใส        
    2 มีเครื่องครัวครบชุด   
    3 มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
    4 มีความสวยงามและทันสมัย
44. ในการออกแบบตกแต่งห้องรับแขกควรใช้สีลักษณะใดจึงจะเหมาะสม
    1 สีสด       
    2 สีอ่อน
    3 สีวรรณะอุ่น   
    4 สีวรรณะเย็น
45. สีที่เหมาะกับการนำมาตกแต่งระเบียงนั่งเล่นคือสีใด
    1 สีดำ       
    2 สีเทา   
    3 สีแดง
    4 สีเขียว
46. ถ้าต้องการจัดสวนบนระเบียงบ้านควรจัดสวนแบบใด
    1 สวนหย่อม    
    2 สวนกระถาง    
    3 สวนสาธารณะ
    4 สวนแขวน สวนผนัง
47. ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดการสร้างงานศิลปะคือข้อใด
    1 ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
    2 ความเชื่อ ความศรัทธา
    3 ความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน
    4 ถูกทุกข้อ
48. เราเรียกวัฒนธรรมที่พัฒนาจนกระทั่งชุมชนมีสภาพดีขึ้นว่าอะไร
    1 ศีลธรรม       
    2 ประเพณี   
    3 อารยธรรม   
    4 ธรรมเนียม
49. เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ช่างศิลป์ไทยสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมา
    1 ความเชื่อทางศาสนา
    2 การมีวัตถุดิบหรือทรัพยากร
    3 ความศรัทธาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
    4 ถูกทุกข้อ
50. สถาปัตยกรรมข้อใดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
    1 สถูป        
    2 วิหาร
    3 ธรรมาสน์
    4 พระราชวัง
51. ในสมัยยุคหินเก่ามีการค้นพบเครื่องมือหินบริเวณใดของประเทศไทย
    1 ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
    2 ลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
    3 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    4 ถูกทุกข้อ
52. ข้อใดคืองานศิลปะสมัยศรีวิชัย
    1 พระบรมธาตุไชยา
    2 วัดพระธาตุลำปางหลวง
    3 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
53. พระพุทธรูปปางใดถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสมัยสุโขทัย
    1 ปางลีลา       
    2 ปางสมาธิ
    3 ปางมารวิชัย   
    4 ปางห้ามญาติ
54. พระพุทธรูปลักษณะใดถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสมัยอยุธยา
    1 พระพุทธรูปสลักไม้
    2 พระพุทธรูปหินทราย
    3 พระพุทธรูปหล่อสำริด   
    4 พระพุทธรูปทรงเครื่อง   
55. งานจิตรกรรมไทยประเพณีตามคตินิยมดั้งเดิมได้เปลี่ยนเป็นการเน้นระยะใกล้–ไกลและแสงเงาแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลใด
    1 รัชกาลที่ 2   
    2 รัชกาลที่ 3
    3 รัชกาลที่ 4
    4 รัชกาลที่ 5
56. สถาปัตยกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่สร้างด้วยวัสดุชนิดใด
    1 ไม้       
    2 หิน
    3 โลหะ
    4 ถูกทุกข้อ
57. อียิปต์มีความเชื่อในเรื่องใด
    1 เชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า
    2 เชื่อในอำนาจของฟาโรห์
    3 เชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย
    4 ถูกทุกข้อ
58.       
  
ภาพ

จากภาพเป็นผลงานศิลปะตามข้อใด

    1 ศิลปะเมโสโปเตเมีย
    2 ศิลปะอียิปต์
    3 ศิลปะกรีก
    4 ศิลปะโรมัน

59. ดินแดนเมโสโปเตเมียในปัจจุบันคือประเทศใด
    1 อิรัก       
    2 ซีเรีย   
    3 อิหร่าน
    4 ถูกทุกข้อ
60. งานประติมากรรมส่วนใหญ่ของชาวเมโสโปเตเมียเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด
    1 การล่าสิงโต
    2 การทำสงคราม
    3 การดำรงชีวิตประจำวัน
    4 ถูกทุกข้อ
61. ข้อใดถูกต้อง
    1 สถาปัตยกรรมกรีกนิยมสร้างในหุบเขา
    2 สถาปัตยกรรมกรีกนิยมสร้างด้วยอิฐก่อด้วยปูน
    3 สถาปัตยกรรมกรีกมีสัดส่วนที่สง่างามเหมาะเจาะสมบูรณ์
    4 สถาปัตยกรรมกรีกส่วนใหญ่เป็นวิหารให้นักบวชได้อยู่อาศัย
62. งานประติมากรรมของกรีกมีลักษณะอย่างไร
    1 แสดงความงามแบบเหมือนจริง
    2 แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้า
    3 มีการจัดวางท่าทางในอิริยาบถต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องสวยงาม
    4 ถูกทุกข้อ
63. ภูมิปัญญาของช่างศิลป์ไทยจะปรากฏอยู่ในงานศิลปะประเภทใด
    1 จิตรกรรม       
    2 ประติมากรรม
    3 สถาปัตยกรรม
    4 ถูกทุกข้อ
64. องค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีกระบวนการสั่งสมสืบทอดมานานนักเรียนคิดว่าหมายถึงข้อใด
    1 มรดก       
    2 ความเชื่อ
    3 ภูมิปัญญา
    4 ความเพียร
65. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของจิตรกรรมไทย
    1 เป็นภาพแบบเล่าเรื่อง
    2 เป็นภาพที่แสดงกาลเวลา   
    3 เป็นภาพเขียนแบบ 2 มิติ
    4 เขียนทัศนียภาพแบบตานกมอง
66. ข้อใดเป็นการจัดภาพในงานจิตรกรรมไทย
    1 จัดภาพแบบเป็นกลุ่ม
    2 ภาพไม่แสดงกาลเวลา
    3 จัดภาพแบบกระจายเต็มผนัง
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
67. ภาพพุทธประวัติ ตอนมารผจญ จะเขียนไว้ในโบสถ์บริเวณใด
    1 บริเวณเพดาน
    2 ระหว่างช่องหน้าต่าง
    3 ผนังด้านหน้าพระประธาน
    4 ผนังด้านหลังพระประธาน
68. ในโบสถ์ที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่างนิยมเขียนเป็นภาพใด
    1 เรื่องราวในชาดก
    2 เรื่องราวในวรรณคดี
    3 เรื่องราวในพุทธประวัติ
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
69. ข้อใดบ่งบอกถึงความงามของจิตรกรรมไทย
    1 เน้นความกลมกลืนของแสงเงาและสี
    2 เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นตามอุดมคติ
    3 เน้นความงามและลีลาของเส้นมากกว่าสี
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
70. พระพุทธรูปแบบคันธารราฐสร้างขึ้นหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วประมาณกี่ปี
    1 300–400 ปี   
    2 400–500 ปี   
    3 500–600 ปี
    4 600–700 ปี
71. ข้อใดหมายถึงปฏิมากรรม
    1 ตุ๊กตาชาววัง
    2 พระพุทธรูป
    3 พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
72. พระอจนะ วัดศรีชุม เป็นงานปฏิมากรรมไทยที่สร้างจากวัสดุชนิดใด
    1 ไม้       
    2 ปูน   
    3 ดิน   
    4 โลหะ
73. ไม้ชนิดใดที่นิยมนำมาสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย
    1 ไม้สัก       
    2 ไม้โมก
    3 ไม้ประดู่
    4 ถูกทุกข้อ
74. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 หิน/พระอจนะ
    2 ดิน/พระธรรมจักร
    3 โลหะ/พระศรีศาสดา
    4 ไม่มีข้อใดถูก
75. กิริยาสงบนิ่งในงานปฏิมากรรมไทยคือข้อใด
    1 มีสมาธิ
    2 ตามองต่ำ
    3 ไม่แสดงอารมณ์ที่ใบหน้า
    4 ถูกทุกข้อ
76. วัสดุใดที่นิยมนำมาสร้างเป็นเรือนเครื่องผูก
    1 ไม้ไผ่
    2 ไม้สัก
    3 ทางมะพร้าว
    4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
77. เรือนโข่งหมายถึงเรือนในภาคใด
    1 ภาคใต้        
    2 ภาคเหนือ
    3 ภาคกลาง   
    4 ภาคอีสาน
78. เรือนไทยภาคเหนือเรียกอีกอย่างว่าอะไร
    1 เรือนโข่ง       
    2 เรือนโถง
    3 เรือนกาแล
    4 เรือนเครื่องผูก
79. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคใต้
    1 มีบันไดขึ้นสองทาง
    2 ทำเป็นเรือนแฝดคู่กัน
    3 มีแท่งซีเมนต์รองรับต้นเสาบ้าน
    4 ถูกทุกข้อ
80. “การสร้างปรางค์เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพทั้งหลายมาไว้ยังโลกมนุษย์” จากข้อความเป็นความเชื่อของชนกลุ่มใด
    1 ชาวฮินดู       
    2 ชาวสิงหล
    3 ชาวทมิฬ   
    4 ถูกทุกข้อ


ตอนที่ 2
คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1. งานทัศนศิลป์ใดเหมาะที่จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.งานประติมากรรมของโรมันมีลักษณะอย่างไร
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

เฉลยข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ฉบับที่ 1    (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1

1. 4    2. 2    3. 2    4. 3    5. 3    6. 2    7. 3    8. 4    9. 4    10. 2
11. 3    12. 4    13. 1    14. 2    15. 4    16. 4    17. 4    18. 4    19. 4    20. 2
21. 2     22. 1    23. 2    24. 2    25. 1    26. 4    27. 4    28. 4    29. 2    30. 1
31. 4    32. 3    33. 2    34. 3    35. 1    36. 2    37. 3    38. 4    39. 4    40. 4
41. 3    42. 3    43. 3    44. 3    45. 4    46. 4    47. 4    48. 3    49. 4    50. 4
51. 2    52. 4    53. 1    54. 4    55. 3    56. 2    57. 4    58. 2    59. 4    60. 1
61. 3    62. 4    63. 4    64. 3    65. 2    66. 4    67. 3    68. 4    69. 4    70. 3
71. 2    72. 2    73. 4    74. 3    75. 4    76. 4    77. 4    78. 3    79. 3    80. 1

ตอนที่ 2
1.       งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ออกแบบ และศิลปะการตกแต่ง
2.    เป็นการนำรูปแบบของกรีกมาพัฒนาโดยเน้นความสมจริงตามธรรมชาติไม่มีความคิดเห็น: