ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

            แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                        วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 80 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 90 นาที
ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้

1. สมองส่วนใดเป็นสถานีถ่ายทอดกระแสประสาท
    1 พอนส์        
    2 ซีรีบรัม        
    3 ทาลามัส
    4 ซีรีเบลลัม
2. โครงสร้างสมองส่วนใดควบคุมปฏิกิริยารีเฟลกซ์ที่ เกิดขึ้นในร่างกาย
    1 ก้านสมอง    
    2 ไขสันหลัง    
    3 ปลายประสาท
    4 ไม่มีข้อใดถูกต้อง
3. วิธีการปฏิบัติในข้อใดเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติในสมองมากที่สุด
    1 อ่านหนังสือธรรมะเดลิเวอรี
    2 ออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวัน
    3 เล่นเกมฝึกสมองประลองปัญญา
    4 เที่ยวเตร่ตามแหล่งสถานบันเทิง
4. ต่อมไร้ท่อใดเป็นศูนย์ควบคุมใหญ่ของร่างกาย
    1 ต่อมเพศ
    2 ต่อมใต้สมอง
    3 ต่อมหมวกไต
    4 ต่อมไทรอยด์
5. ฮอร์โมนคู่ใดสร้างมาจากต่อมหมวกไต
    1 thyroxin กับ cortisol
    2 adrenalin กับ cortisol
    3 prolactin กับ adrenalin
    4 testosterone กับ thyroxin
6. ข้อใดแสดงถึงอิทธิพลของระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่น
    1 อ้อน มีรูปร่างเล็กเพราะพ่อแม่มีรูปร่างเล็ก
    2 นก เป็นโรคคอพอกเพราะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
    3 แป้ง  สอบได้คะแนนดีเพราะมีระดับสติปัญญาสูง
    4 ปอ รับประทานอาหารจุเพราะ กลัวว่าอาหารจะเหลือ
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน
    1 เป็นสารที่พบเฉพาะในช่วงวัยรุ่น
    2 เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
    3 เป็นสารธรรมชาติที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ เมเทบอลิซึมในร่างกาย
    4 ถูกทุกข้อ
8. ต่อมไร้ท่อใดเป็นต่อมควบคุมต่อมไร้ท่อต่อมอื่น ๆ
    1 ต่อมไทรอยด์  
    2 ต่อมหมวกไต  
    3 ต่อมใต้สมอง
    4 ต่อมพาราไทรอยด์
9. ลักษณะความผิดปกติในกรณีที่วัยรุ่นมีรูปร่างเตี้ยแคระแกร็นแสดงว่าต่อมไร้ท่อใดผลิตฮอร์โมนน้อยกว่าปกติ
    1 ต่อมไทรอยด์  
    2 ต่อมหมวกไต  
    3 ต่อมใต้สมอง
    4 ต่อมพาราไทรอยด์
10. หากต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อวัยรุ่นชายอย่างไร
    1 มีรูปร่างคล้ายเพศหญิง
    2 ลูกกระเดือกมีขนาดเล็กลง
    3 อกขยายโตขึ้นเหมือนเพศหญิง
    4 มีพัฒนาการทางเพศเร็วกว่าผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน
11.  เด็กชายนิวมีร่างกายใหญ่โตผิดปกติกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน จากข้อความดังกล่าวข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
    1 ต่อมเพศผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเร็วเกินไป
    2 ต่อมใต้สมองผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเร็วเกินไป
    3 ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศมากเกินไป
    4 ไม่มีข้อถูก
12. ถ้าหากตัดรังไข่ทั้งสองข้างออกในวัยเด็กจะส่งผลต่อวัยรุ่นเพศหญิงอย่างไร
    1 เป็นหมัน
    2 ไม่มีประจำเดือน
    3 อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโต
    4 ถูกทุกข้อ
13. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อระบบ ต่อมไร้ท่ออย่างไร
    1 ทำให้หลั่งฮอร์โมนได้ดีขึ้น
    2 ทำให้ลดระดับการหลั่งฮอร์โมน
    3 ทำให้ต่อมไร้ท่อหลั่งฮอร์โมนมากขึ้น
    4 ทำให้มีการสะสมปริมาณฮอร์โมนเพิ่มขึ้น
14. ข้อใดจัดเป็นวิธีการรับประทานอาหาร   ที่จะช่วยให้ต่อมไร้ท่อทำงานได้เป็นปกติ
    1 ต้องรับประทานอาหารทุกครั้งที่รู้สึกหิว
    2 ต้องรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย
    3 ต้องรับประทานอาหารที่มีเกลือไอโอดีนสูงทุกมื้อ
    4 ต้องรับประทานอาหารที่มีเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น
15. วิธีการในข้อใดที่นำมาใช้วัดการเจริญเติบโตของเด็กไทยได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด
    1 นำค่าน้ำหนัก–ส่วนสูงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยรุ่นภายในชุมชน
    2 นำค่าน้ำหนัก–ส่วนสูงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพของเยาวชนไทย
    3 นำค่าน้ำหนัก–ส่วนสูงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์อ้างอิงน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทย ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
    4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
16. ขั้นตอนแรกที่โอ ควรปฏิบัติก่อนชั่งน้ำหนักตัวคืออย่างไร
    1 วัดส่วนสูงก่อน
    2 ตรวจสอบเครื่องแต่งกายก่อน
    3 ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย
    4 ตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องชั่ง

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในข้อ 17
"ใหม่ อายุ 17 ปี บันทึกผลการวัดส่วนสูงของตนเองมาอย่างต่อเนื่องพบว่า ความสูงของร่างกายมีค่าคงที่มาตั้งแต่อายุ 15 ปีเป็นต้นมา จึงเกิดความวิตกกังวลใจมาก"

17. หากนักเรียนต้องให้คำแนะนำแก่ใหม่ ข้อใดเป็นคำ แนะนำที่เหมาะสมที่สุด
    1 เลือกสวมใส่รองเท้าที่มีส้นสูงจะได้สูงขึ้น
    2 ปรึกษาผู้ปกครองเพื่อพบอายุรแพทย์ตรวจสอบร่างกาย
    3 ไปซื้อวิตามินที่มีธาตุแคลเซียมในปริมาณสูงมารับประทาน
    4 ไม่ควรวิตกกังวลเพราะความสูงของร่างกายเป็นเรื่องของพันธุกรรม
18. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ส่งผลให้วัยรุ่นเสี่ยงต่อการ  เกิดโรคอ้วนมากที่สุด
    1 มีการพักผ่อนให้เหมาะสมและเพียงพอ
    2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมัน
    3 รับประทานอาหารที่ให้พลังงานในปริมาณที่มากที่สุด
    4 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันรับประทานผลไม้ตามฤดูกาล
19. ข้อใดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและดีที่สุดในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
    1 รับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้มีปริมาณที่มากที่สุด
    2 หลีกเลี่ยงการเข้าไปดูแลหรือใกล้ชิด กับผู้ป่วยในทุกที่
    3  ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง
     4 หมั่นให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจำ
20. หากเพื่อนของนักเรียนมักเดินหลังโก่งเพราะรู้สึกอายที่มีส่วนสูงของร่างกายมากกว่ากลุ่มเพื่อน นักเรียนควรให้คำแนะนำเพื่อนอย่างไร
    1 ขณะนอนให้เพื่อนพยายามนอนในท่างอเข่าเพื่อร่างกายจะได้ไม่ยืดตัว
    2 ให้เพื่อนออกกำลังกายให้มากขึ้นร่างกายจะได้เมื่อยล้า ความสูงจะได้มีความคงที่
    3 แนะนำเพื่อนให้เล่นกีฬายกน้ำหนักเพราะน้ำหนักจะช่วยลดความสูงของร่างกายไว้
    4 ความสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นไปตามวัยไม่ควรอาย
21. คำว่าวัยรุ่นกับการปรับตัวหมายถึงข้อใด
    1 แนวทางในการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับครอบครัว
    2 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นตามช่วงอายุ
   3 การศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
   4 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
22. ข้อใดคือแนวทางในการปรับตนของวัยรุ่นต่อ ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
    1 ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
   2 หมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ
   3 ควรยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
   4 ถูกทุกข้อ
23. ข้อใดอธิบายลักษณะของนมแตกพานได้ถูกต้อง
    1 ลักษณะที่หัวนมมีสีคล้ำลง
    2 ลักษณะที่เต้านมของเพศชายโตขึ้น
    3 ลักษณะที่หัวนมของร่างกายมีสีแดง
    4 ลักษณะที่เต้านมใหญ่ขึ้นและรู้สึกเจ็บ
24. ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ฝันเปียกถูกต้อง
    1 เกิดจากการฝัน แล้วปัสสาวะรดที่นอน
    2 การหลั่งน้ำอสุจิออกมาขณะหลับในวัยรุ่น
    3 การหลั่งน้ำอสุจิออกมาครั้ง แรกในวัยเด็ก
    4 เป็นน้ำที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศชายก่อนปัสสาวะ
25. ข้อใดจัดเป็นแนวทางการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจที่ถูกต้อง
   1 พยายามไม่คบเพื่อนต่างเพศ
   2 พยายามแสดงและระบายอารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อม
   3 พยายามศึกษาเรื่องอารมณ์ สาเหตุผลกระทบที่เกิดขึ้น
    4 พยายามฝึกศิลปะป้องกันตัวไว้ต่อสู้กับคนที่เราไม่ชอบหน้า
26. เหตุใดจึงถือว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการปรับตัวมากกว่าช่วงวัยอื่น
    1 เพราะเป็นวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
    2 เพราะเป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ
    3 เพราะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
    4 เพราะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ และสังคม
27. แนวทางในข้อใดที่วัยรุ่นเพศหญิงควรยึดปฏิบัติ เป็นวิธีการวางตัวต่อเพศชาย
     1 ออกเที่ยวเตร่ทุกวัน
    2 ติดตามผู้ชายไปในที่เปลี่ยว
    3 ปล่อยให้ผู้ชายแสดงกิริยาลวนลาม
    4 ไม่ควรเที่ยวกับผู้ชายเกินเวลาที่เหมาะสม
28. ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุ่นที่ถูกต้องคือข้อใด
    1 ฝ่ายชายมักเอาเปรียบฝ่ายหญิง
    2 ฝ่ายหญิงมักเอาเปรียบฝ่ายชาย
    3 ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
     4 ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกัน
29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัยรุ่นเพศชายในการใช้ คำหยาบคายกับเพศหญิง
    1 ใช้ได้ตอนที่เพศชายโกรธ
    2 ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ทะเลาะกัน
    3 ใช้ไม่ได้เพราะต้องให้เกียรติเพศหญิง
    4 ใช้ได้เพราะเป็นภาษาที่แถวบ้านพูดกัน
30. แนวทางการคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรุ่นควร ปฏิบัติตามข้อใดดีที่สุด
    1 เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่ถือตัว
    2 มีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
   3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
    4 วางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
31. การวางตัวของวัยรุ่นเพศชายต่อเพศหญิงข้อใด ถือว่าเหมาะสม
    1 หาโอกาสลวนลามผู้หญิง
    2 คุยโอ้อวดถึงความสามารถของตนเอง
   3 ฟังเรื่องราวของผู้หญิงมากกว่าเรื่องของตน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
32. บุคคลในข้อใดสามารถปรับตัวได้ดีที่สุด
    1 นิ่ม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
    2 นุ่น เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
    3 นพ เรียนเก่งที่สุดในห้องเรียน
    4 แนน เข้ากับเพื่อน ๆ และครูได้ดี
33. วัยรุ่นที่มีปัญหาการปรับตัวจะเกิดผลตามข้อใด
    1 สนใจและหมกมุ่นในเรื่องเพศมาก
    2 ชอบแต่งตัวเลียนแบบดารา นักร้อง
    3 ชอบเรียกร้องความสนใจกับคนใกล้ชิด
    4 ขาดความมั่นใจรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย
34. ข้อใดคือแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน
   ทางเพศที่ดีที่สุด
    1 ไม่ดูสื่อลามกอนาจาร
    2 ศึกษาเรื่องเพศศึกษาจากสื่อต่าง ๆ
    3 ขอคำปรึกษาเรื่องเพศจากรุ่นพี่ที่โรงเรียน
    4 บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเพศ
35. ข้อใดคือลักษณะของเกย์ควีน
    1 ผู้ชายที่รักความสะอาดและเจ้าสำอาง
    2 ผู้หญิงที่นิสัยห้าวหาญเหมือนเพศชาย
    3 ผู้ชายที่มีท่าทางและความรู้สึกเป็นผู้หญิง
    4 ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงที่มีท่าทางเหมือนเพศชาย
36. ข้อใดแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
    1 นิด มีแต่เพื่อนเพศเดียวกับต
    2 แมน คบกับเพื่อนเพศหญิงหลายคน
    3 ฝ้าย รักและชอบพอกับแหม่มแบบคู่รัก
    4 ติ๊ก มีเพื่อนในกลุ่มเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า
37. ข้อใดคือลักษณะของความเบี่ยงเบนในการกระทำ
   ทางเพศ
    1 การแสดงความรักในเพศเดียวกัน
    2 การอวดอวัยวะเพศต่อสาธารณชน
    3 การไปเที่ยวของชายและหญิงตามลำพัง
    4 ถูกทุกข้อ
38. ข้อใดไม่ใช่ความเบี่ยงเบนในการกระทำทางเพศ
    1 ซาดิสม์
    2 มาโซคิสม์
    3 อวดอวัยวะเพศ
    4 สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
 39. ความหมายของปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมคือข้อใด
    1 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
    2 ความสัมพันธ์ทางเพศที่ฝ่ายชายไม่ยินยอม
    3 ความสัมพันธ์ทางเพศที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอม
    4 ความสัมพันธระหว่างเพศที่ไม่หมาะสมจนก่อให้ เกิดปัญหาการดำเนินชีวิต
40. ปัญหาทางเพศในข้อใดแสดงถึงความไม่ปลอดภัย
    1 การถูกข่มขืน
    2 การเปลี่ยนคู่ควงบ่อย
    3 การสวมถุงยางอนามัยเป็นอุปสรรคต่อการมีเพศสัมพันธ์
    4 ถูกทุกข้อ
41. วัยรุ่นคนใดปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
    1 สมาพร ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
    2 วิชุดา ชอบเล่นกีฬาในเวลาว่าง
    3 อนุวัฒน์ ไปเที่ยวสถานเริงรมย์ทุกคืน
    4 ทักษอร เรียนกวดวิชาอย่างคร่ำเคร่งทุกวัน
อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 42–43
" กัญญาอยู่ชั้น ม. 1 เพิ่งย้ายมาจากเชียงรายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เธอเช่าหออยู่ใกล้ๆ
 โรงเรียน วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปเที่ยวผับย่านรัชดา กัญญาเกิดความลังเลใจ "
   
42. หากนักเรียนเป็นกัญญาจะตัดสินใจเช่นไร
    1 น่าจะลองไปดู
    2 ถ้ามีเงินก็จะไป
    3 ไปก็ได้เผื่อจะได้เจอเพื่อนใหม่
    4 ไม่ไปเพราะยังเรียนหนังสืออยู่
43. ถ้ากัญญาต้องการปฏิเสธ ควรอ้างเหตุผลใด
    1 ไม่มีเงิน
    2 ไม่เคยไปอายคนอื่น
    3 ไม่มีชุดสวย ๆ ใส่เอาไว้วันหลัง
    4 เรายังเรียนอยู่ไม่ควรไปเที่ยวกลางคืน
44. ข้อใดเป็นชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของการเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น
    1 วัยสะรุ่น
    2 วัยขบเผาะ
    3 วัยแตกพาน
    4 วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว
45. ทุกข้อคือผลเสียของการแต่งกายล่อแหลมยกเว้น ข้อใด
    1 ทำให้ถูกข่มขืน
    2 ทำให้เป็นจุดสนใจ
    3 ทำให้เกิดอาชญากรรม
    4 ทำให้เกิดการลวนลามอนาจาร
46. ข้อใดไม่ใช่ทักษะต่อรองเพื่อประนีประนอม
    1 ใจเย็น
    2 รอบคอบ
    3 ใช้เหตุผล
    4 ใช้อารมณ์
47. หลักการสำคัญพื้นฐานที่สามารถป้องกันปัญหาทาง เพศคืออะไร
    1 การเรียนรู้เพศศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก
    2 รัฐบาลควบคุมสื่อลามกอนาจารอย่างเข้มงวด
    3 เก็บความเข้าใจในเรื่องเพศไว้เฉพาะส่วนบุคคล
    4 ดาราและนักร้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางเพศแก่ เยาวชน
  นำตัวอักษรหน้าคำตอบต่อไปนื้ไปเติมลงในช่องว่างท้ายคำถามข้อ 48-51
  1 การปรับตัวต่อลักษณะพัฒนาการทางเพศ
  2 การปรับตัวต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
  3 การปรับตัวต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
  4 การปรับตัวต่อลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน จิตใจและอารมณ์
48. การหมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองอยางสม่ำเสมอ จัดเป็นวิธีการปรับตัวในเรื่องใด_________________
49. การรู้จักเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จัดเป็นวีการปรับตัวในเรื่องใด_________________
50. การเรียนรู้และศึกษาในเรื่องสุขปฏิบัติทางเพศ จัดเป็นวิธีการปรับตัวในเรื่องใด_________________
51. การเรียนรู้ถึงวิธีการวางตัวที่เหมาะสมต่อเพื่อนต่างเพศ จัดเป็นวิธีการปรับตัวในเรื่องใด_______________
 
52. หากระบบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง 3 ระบบทำงานไม่ประสานกันจะส่งผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไร
   1 เคลื่อนไหวได้ช้ากว่าปกติ
   2 การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างปกติ
   3 สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าปกติ
   4 ไม่สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวได้
53. นักเรียน ควรยืนแบบใดส่งเสริมประสิทธิภาพในการ เคลื่อนไหวที่ดี
   1 ยืนเท้าทั้ง 2 ข้างชิดกัน
   2 ยืนแยกเท้าที่ถนัดไว้ข้างหน้า
   3 ยืนแยกเท้าทั้ง 2 ข้างห่างกันเล็กน้อย
   4 ยืนแยกเท้าทั้ง 2 ข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของ ไหล่
54. ข้อใดจัดเป็นปัจจัยด้านตัวบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
   1 อุณหภูมิ         
   2 ขนาดของฐาน    
   3 ทักษะการเคลื่อนไหว
   4ไม่มีข้อใดถูก
55. วัยเด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในด้านใดมากที่สุด
   1 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
   2 การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง
   3 การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
   4 ควรได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวทั้ง 3 ด้าน พร้อม ๆ กัน
56. ข้อใดคือลักษณะที่ถูกต้องของลำตัวและศีรษะในขณะที่นักเรียนก้าวเท้าวิ่ง
   1 เอนลำตัวไปข้างหลัง ศีรษะตั้งตรง
   2 เอนลำตัวไปข้างหน้า ศีรษะตั้งตรง
   3 เอนลำตัวไปข้างหน้า ศีรษะส่ายไปมา
   4 เอนลำตัวไปข้างหลัง ศีรษะส่ายไปมา
57. ข้อใดคือลักษณะการวางเท้าที่ถูกต้อง ในกรณีที่พงษ์พัฒน์ยืนหันหลังให้วัตถุขณะเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยการดึง
   1 เท้าทั้งสองชิดกัน
   2 เท้าทั้งสองข้างแยกไปทางด้านข้างลำตัว
   3 เท้าซ้ายหรือเท้าขวาข้างใดข้างหนึ่งนำหน้า
   4 เท้าแยกออกจากกันโดยเท้าข้างหนึ่งยื่นมาข้างหน้า เล็กน้อย
58. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในทักษะการวิ่ง
   1 ส่ายศีรษะไปมาในขณะวิ่ง
   2 ขณะก้าวเท้าควรเอนตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุด
   3 ควรเหวี่ยงแขนข้างเดียวกันกับเท้าข้างที่ก้าวไปข้างหน้าขณะวิ่ง
   4 ควรก้าวเท้าสั้นหรือยาวสลับกันและ ควรกะระยะการก้าวให้อยู่ในช่วงที่พอเหมาะ
59. ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยการใช้อุปกรณ์ด้ามยาว
   1 โก้ ใช้พลั่วเพื่อตักดิน
   2 เจน ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้น
   3 อุ๋ย ขุดดินโดยใช้จอบขุด
   4 เมฆ ขว้างก้อนหินลงสระน้ำ
60. ข้อใดจัดเป็นผลดีของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน
   1 มีความต้านทานโรคติดต่อดีขึ้น
   2 น้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานจะลดลง
   3 ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติ
    4 อัตราการเพิ่มของความสูงร่างกายมากกว่าปกติ
61. สภาพอุณหภูมิในลักษณะใดที่ช่วยให้การ เคลื่อนไหวสามารถปฏิบัติได้ ยาวนานขึ้น
   1 อุณหภูมิต่ำ
   2 อุณหภูมิสูง
   3 อุณหภูมิที่ติดลบ
   4 ทุกอุณหภูมิเคลื่อนไหวได้ไม่แตกต่างกัน
62. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบด้านสมรรถภาพทางกาย
   1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
   2 ความทนทานของกล้ามเนื้อโดยทั่วไป
   3 ความแข็งแรงและทนทานของกระดูก
   4 ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต
63. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”
   1 การนำเอากิจกรรมกีฬาที่สนใจมาออกกำลังกายโดยไม่ได้หวังผลการแข่งขัน
  2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อหวังผลการแข่งขันเป็นสำคัญ
  3 การกระตุ้นให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานมากขึ้น กว่าปกติอย่างเป็นระบบระเบียบ
  4 ถูกทุกข้อ
64. ลักษณะของฐานที่รองรับแบบใดที่ส่งเสริมให้การทรงตัวมีความมั่นคงขึ้น
   1 ฐานที่ขรุขระ
   2 ฐานที่มีพื้นที่กว้าง
   3 ฐานที่มีการเคลื่อนที่
   4 ฐานที่มีความอ่อนนุ่ม
65. บุคคลในข้อใดที่มีการเคลื่อนไหวที่มั่นคงที่สุด
   1โบ เดินช้า ๆ บนพื้นเรียบ
   2 ปราย วิ่งบนลู่กลที่กำลังเคลื่อนที่
   3 อิ๋ว ยืนโดยรวบเท้าทั้งสองข้างให้ชิดกัน
   4 เจี๊ยบ  สวมเสื้อผ้าตัวใหญ่รุ่มร่ามในการกระโดด
66. นายสสุวัฒน์ อายุ 20 ปี มีสภาพร่างกาย ปกติอยาก ทราบว่าอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจควรเป็นเท่าไร
   1 195 ครั้งต่อนาที   
   2 200 ครั้งต่อนาที
   3 205 ครั้งต่อนาที     
   4 210 ครั้งต่อนาที
67. ถ้านายสุวัฒน์ ออกกำลังกายเพื่อให้อัตราการเต้นของ หัวใจอยู่ระหว่างร้อยละ60–80 ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจอัตราชีพจรที่จับได้ควรอยู่ระดับใด
   1 117–160 ครั้งต่อนาที
   2 117–166 ครั้งต่อนาที
   3 117–180 ครั้งต่อนาที
   4 117–190 ครั้งต่อนาที
68. นายสุวัฒน์ มีอาการใจสั่น เวียนศีรษะ หน้ามืด มือเท้าเย็นหลังจากการออกกำลังกาย ระบบใดในร่างกายของนายสุวัฒน์เสี่ยงต่อความผิดปกติมากที่สุด
   1 ระบบหายใจ      
   2 ระบบประสาท 
   3 ระบบต่อมไร้ท่อ
   4 ระบบไหลเวียนโลหิต
69. นายสุวัฒน์ ควรหยุดการออกกำลังกายทันที ถ้าเกิดอาการตามข้อใด
   1 เริ่มเหนื่อย      
   2 กระหายน้ำ   
   3 มีเหงื่อออกมาก
   4 รู้สึกหายใจติดขัด
70. ข้อใดถือเป็นวิธีการวัดขนาดรอบอกเพื่อนำข้อมูลมาใช้คำนวณน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นในเพศหญิงได้ถูกต้อง
   1 วัดบริเวณราวนม
   2 วัดบริเวณเหนือสะดือ
   3 วัดบริเวณใต้ฐานทรวงอก
   4 นับอัตราการเต้นของหัวใจ
71. จากคำตอบในข้อ 70 พบว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่า เกณฑ์มาตรฐานกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะถือว่าผอม
   1 5           
   2 10       
   3 15
   4 20
72. อัตราชีพจรปกติของเพศหญิงผู้ใหญ่มีค่าเท่าใด
   1 60–80 ครั้ง/นาที
   2 70–90 ครั้ง/นาที
   3 80–100 ครั้ง/นาที
   4 90–110 ครั้ง/นาที
73. หลัก “นานพอ” ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  คือช่วงระยะเวลาเท่าใด
   1 10–20 นาที    
   2 20–60 นาที    
   3 60–80 นาที
   4 80–120 นาที
74. ถ้านายเอกชัย มีเวลาออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวัน วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เอกชัยควรจะจัดโปรแกรมการวิ่งอย่างไร
   1 วิ่งสลับกับการเดิน 1 ชั่วโมง
   2 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง 15 นาที วิ่ง 45 นาที
   3 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง 5 นาที วิ่ง 45 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ่ง  10 นาที
   4 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง 15 นาที วิ่ง 30 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ่ง 10 นาที
75. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับชีพจร
    1 ชีพจรไม่สามารถสัมผัสและมองเห็นได้
    2 ชีพจรเป็นคลื่นสะเทือนที่เกิดจากการหดตัวและขยายตัวของเส้นเลือดแดง
    3 อัตราชีพจรของคนเราจะแตกต่างไปตามอายุ เพศ หรือการปฏิบัติกิจกรรม
    4  ตำแหน่งที่ใช้สังเกตและสัมผัสชีพจร คือ บริเวณข้อมือเท่านั้น
 76. ต้นฉบับของกติกาการเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายมาจากกีฬาใด
     1 ฟุตบอล       
    2 แฮนด์บอล       
    3 แบดมินตัน
    4 เทเบิลเทนนิส
77. คำว่า “ติดตะกร้อ” หมายถึงกีฬาตะกร้อประเภทใด
    1 ตะกร้อวง       
    2 ตะกร้อแตะทน   
    3 ตะกร้อพลิกแพลง
    4  ตะกร้อข้ามตาข่าย
78. บุคคลในข้อใดที่ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม
     1 เอก ไปออกค่ายอาสาพัฒนา  
     2 โอ ไปร่วมกิจกรรมการโต้วาที      
    3 อาย ไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อน
    4  อุ้ม ไปถ่ายภาพตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
 79. ข้อใดเป็นวิธีการวัดระยะทางในการยืนกระโดดไกล
      ที่ถูกต้องที่สุด
    1 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยส้นเท้าข้างที่ใกล้ที่สุด
    2 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยส้นเท้าข้างที่ไกลที่สุด
    3 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยปลายเท้าข้างที่ใกล้ที่สุด
    4 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยปลายเท้าข้างที่ไกลที่สุด
80. ข้อใดกล่าวถึงหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ   ได้ถูกต้อง
   1 ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรม
   2 ควรเลือกกิจกรรมที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวมาก ๆ
   3 การเลือกกิจกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
   4 หากสนใจในกิจกรรมใดก็ให้เลือกปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีความหมายว่าอย่างไร
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. หากนักเรียนต้องให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจะมีแนวทางปฎิบัติอย่างไร
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


...............................................................................................................

  เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1
1.    3    11.    2    21.    4    31.    3    41.    2    51.    2    61.    1    71.    2

2.    2    12.    4    22.    4    32.    4    42.    4    52.    4    62.    3    72.    2

3.    4    13.    2    23.    4    33.    4    43.    4    53.    4    63.    3    73.    3

4.    2    14.    2    24.    2    34.    2    44.    4    54.    3    64.    2    74.    4

5.    2    15.    3    25.    3    35.    3    45.    2    55.    1    65.    3    75.    3

6.    2    16.    4    26.    4    36.    3    46.    4    56.    2    66.    2    76.    3

7.    2    17.    2    27.    4    37.    2    47.    1    57.    3    67.    2    77.    3

8.    3    18.    3    28.    3    38.    4    48.    3    58.    3    68.    4    78.    3

9.    3    19.    3    29.    3    39.    4    49.    4    59.    4    69.    4    79.    4

10.    4    20.    4    30.    4    40.    4    50.    1    60.    2    70.    3    80.    3


    ตอนที่ 2
1. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการกระตุ้นให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานมากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัย และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ จนส่งผลให้ส่วนของร่างกายนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ
2. สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ รวบรวมสติและควบคุมตนเอง สังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างรอบคอบและรวดเร็ว พิจารณาว่าผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บระดับความรุนแรงอย่างไร หากพบว่าผู้ป่วยหมดสติหรือช็อกต้องรีบผายปอด และกรณีมีเลือดออกมากต้องรีบห้ามเลือด แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: