ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นม.3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 80 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 90 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
1. ช่วงชีวิตของวัยผู้ใหญ่แบ่งออกได้กี่ช่วง
1  1 ช่วง
2  2 ช่วง
3  3 ช่วง
4  4 ช่วง
2.  จากคำตอบข้อ 1 ประกอบด้วยช่วงวัยใด
1  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น และตอนปลาย
2  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น และวัยกลางคน
3  วัยคุณภาพ วัยกลางคน และวัยทอง
4  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตอนกลางและตอนปลาย
3.  ข้อใดหมายถึงวัยกลางคน
1  วัยที่พร้อมจะแต่งงาน
2  วัยที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์
3  วัยที่เริ่มสร้างฐานะครอบครัว
4  วัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพลง
4.  วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเรียกอีกอย่างว่าวัยใด
1  วัยแรกรุ่น
2  วัยเกษียณ
3  วัยเจริญพันธุ์
4  วัยแห่งการเรียนรู้
5.  menopause หมายถึงอะไร
1  ช่วงวัยแรกสาว
2  ช่วงวัยเจริญพันธุ์
3  ช่วงวัยพัฒนาสูงสุด
4  ช่วงวัยหมดประจำเดือน
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะบ่งชี้ที่สำคัญในการแสดงว่าบุคคลนั้นเข้าสู่วัยสูงอายุ
1  ผิวหนังมีลักษณะเหี่ยวย่น
2  เคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง
3  ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
4  มีความจำสั้นและหลงลืมง่าย
7.  การที่ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายอ่อนแอลง
ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
1  เจ็บป่วยได้ง่าย
2  นอนหลับไม่ได้
3  ออกกำลังกายไม่ได้
4  ถูกลดบทบาททางสังคม
8.  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการนอน
หลับของผู้สูงอายุมีลักษณะอย่างไร
1  นอนหลับได้นานขึ้น
2  นอนหลับสนิทได้ช่วงสั้น ๆ
3  ฝันร้ายบ่อย ๆ ขณะนอนหลับ
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
9. สภาพจิตใจลักษณะใดมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัยเกษียณอายุการทำงาน
1  ท้อแท้
2  ฉุนเฉียว
3  วิตกกังวล
4  ปลาบปลื้มใจ
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1  ประสาทตาจะเริ่มเสื่อมก่อนประสาทหู
2  ประสาทตาเริ่มเสื่อมเมื่ออายุประมาณ 40 ปี
3  สายตายาวเป็นอาการผิดปกติที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
4  การผ่าตัดเป็นวิธีที่ให้ผลดีในการรักษาอาการประสาทหูเสื่อม
11.  ต่อมไร้ท่อใดที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นชาย
1  ต่อมไทมัส
2  ต่อมพิทูอิทารี
3  ต่อมไทรอยด์
4  ต่อมพาราไทรอยด์
12. ฮอร์โมนใดที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศในวัยรุ่นหญิงโดยตรง
1  เอสตราดิโอล
2  โกรทฮอร์โมน
3  เทสทอสเทอโรน
4  ลูติไนซิงฮอร์โมน
13. วัฒนธรรมตะวันตกในข้อใดเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่าย
1  การฟังเพลงสากล
2  การสื่อสารด้วยภาษาสากล
3  การแต่งกายสากลสมัยนิยม
4  การคบเพื่อนต่างเพศอย่างอิสระ
14. ฮอร์โมนใดที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศในวัยรุ่นชายโดยตรง
1  เอสตราดิโอล
2  โกรทฮอร์โมน
3  เทสทอสเทอโรน
4  ลูติไนซิงฮอร์โมน
15. ข้อใดจัดเป็นต่อมเพศของเพศหญิง
1  รังไข่
2  มดลูก
3  ปีกมดลูก
4  ช่องคลอด
16.  ฮอร์โมน เอฟ เอส เอช มีหน้าที่สำคัญอย่างไร
1  กระตุ้นการผลิตไข่
2  กระตุ้นการผลิตตัวอสุจิ
3  กระตุ้นความต้องการทางเพศ
4  ถูกทั้งข้อ 1  และ 2
17.  ข้อใดไม่จัดเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
1  เว็บไซต์
2  ฮอร์โมน
3  ภาพโป๊
4  ภาพยนตร์รัก
18. สิ่งเร้าใดไม่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
1  ใส่เสื้อผ้ารัดรูป
2  การดูภาพลามก
3  การศึกษาเรื่องเพศศึกษา
4  การโอบกอดของชายหญิง
19.  สื่อลามกสร้างปัญหาในวัยรุ่นอย่างไร
1  ทำให้เสียการเรียน
2  ทำให้พลั้งเผลอมีเพศสัมพันธ์
3  ทำใหจิ้ตใจหมกมุน่ ในเรอื่ งเพศ
4  ถูกทุกข้อ
20. ข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
1  ต่อมใต้สมอง
2  หนังสือเพศศึกษา
3  สินค้าเพศพาณิชย์
4  การแต่งกายเปิดเผย
21.พฤติกรรมสุขภาพในข้อใดส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
1  นอนดึกทุกคืน
2  เสพสารเสพติด
3  เคร่งเครียดกับงาน
4  รับประทานอาหารใส่สี
22.  บุคคลใดต่อไปนี้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วยได้ง่ายที่สุด
1  เป้ ดื่มน้ำอัดลมแก้กระหาย
2  ติ๊ก เต้นแอโรบิกสัปดาห์ละ 3 วัน
3  โอ๋ ชอบเล่นกับสุนัขของคนข้างบ้าน
4  โจ้ ชอบรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ
23. โรคใดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
1  โรคอ้วน
2  โรคพยาธิ
3  โรคกระเพาะ
4  ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1  พฤติกรรมเสี่ยง ทำให้บุคคลที่อ่อนแอเสียชีวิต
2  พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี สุขภาพอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้
3  พฤติกรรมสุขภาพใช้เป็นตัวทำนายภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
4  พฤติกรรมสุขภาพเป็นตัวกำหนดภาวะสุขภาพของบุคคล
25.  พฤติกรรมใดส่งผลเสียต่อสุขภาพ
1  ดื่มนมทุกวัน
2  ตรวจสุขภาพทุกปี
3  ดื่มสุราเมื่อมีเวลาว่าง
4  ออกกำลังกายวันเว้นวัน
26.  โรคไม่ติดต่อใดที่เป็นปัญหาสำคัญของการเจ็บป่วยของประชาชนไทยเป็นอันดับ 1ในปี พ.ศ. 2545
1  โรคอ้วน
2  โรคเบาหวาน
3  โรคมะเร็งปอด
4  โรคความดันโลหิตสูง
27.  กลุ่มโรคใดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุด
1  โรคมะเร็ง
2  โรคเบาหวาน
3  โรคหัวใจขาดเลือด
4  โรคเรื้อรังของระบบหายใจ
28. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  กลุ่มโรคมะเร็งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงที่สุด
2  อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานของคนไทยมีแนวโน้มลดลง
3  อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
4  อัตราการตายด้วยโรคไม่ติดต่อของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
29.  ผู้หญิงไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคใดต่อไปนี้มากที่สุด
1  โรคตาบอดสี
2  โรคไส้ติ่งอักเสบ
3  โรคมะเร็งเม็ดเลือด
4  โรคมะเร็งปากมดลูก
30. โรคใดต่อไปนี้เป็นปัญหาสำคัญของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ชายไทยที่สูบบุหรี่
1  โรคเครียด
2  โรคเบาหวาน
3  โรคมะเร็งปอด
4  โรคอัลซไฮเมอร์
31. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  บ้านเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2  นักเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
3  โรงเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4  คนกวาดขยะเป็นสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
32. ข้อใดถูกต้อง
1  สิ่งที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นที่จัดเป็นสิ่งแวดล้อม
2  สิ่งที่เป็นนามธรรมเท่านั้นที่จัดเป็นสิ่งแวดล้อม
3  สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรอบตัวเราทุกชนิดจัดเป็นสิ่งแวดล้อม
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
33. หมู่บ้านของใครมีสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ดี
1  หมู่บ้านของวี มีสถานบันเทิงในเวลากลางคืนมากมาย
2  หมู่บ้านของบี อยู่ใกล้สถานที่รวมขยะก่อนกำจัดของทางราชการ
3  หมู่บ้านของซี ด้านหนึ่งติดทางรถไฟอีกด้านหนึ่งติดสนามบิน
4  หมู่บ้านของพี ร่วมโครงการหมู่บ้านสีขาว ปราศจากสารเสพติดทุกชนิด
34.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีผลต่อสุขภาพของนักเรียน
2  สิ่งแวดล้อมสกปรกมีผลกระทบต่อความเครียดของบุคคล
3  โรคระบาดมักเกิดในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
4  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่มีผลต่อความอยากเรียนรู้ของนักเรียน
35.  ใครได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่ดี
1  แก้ม ถูกมีดบาดมือในขณะที่เรียนวิชาคหกรรม
2  แป๋ม ตกเก้าอี้ในห้องเรียน เพราะนั่งโยกเก้าอี้เล่น
3  แอม พลัดตกท่อระบายน้ำหน้าตลาดขณะเดินทางไปโรงเรียน
4  แตม สะดุดหกล้มขณะวิ่งแข่งงานกีฬาสี เพราะพื้นสนามไม่เรียบ
36. ข้อใดคือผลกระทบจากการมีขยะจำนวนมากในชุมชน
1  เกิดกลิ่นเหม็นน่ารำคาญ
2  เกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำโรค
3  ทำให้ทัศนียภาพของชุมชนไม่น่ามอง
4  ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดไม่ใช่ ผลกระทบจากการอยู่ในชุมชนที่มีมลพิษทางอากาศสูง
1  คนในชุมชนป่วยเป็นโรคเยื่อบุตาอักเสบ
2  คนในชุมชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียด
3  คนในชุมชนป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
4  คนในชุมชนมีรายได้จากการขายหน้ากากป้องกันควันพิษ
38.  ข้อใดคือผลกระทบจากการที่ห้องเรียนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ
1  ทำให้โรงเรียนเปลืองค่าไฟฟ้ามากขึ้น
2  ทำให้นักเรียนเกิดปัญหาทางด้านสายตา
3  ทำให้คุณครูมองไม่เห็นหน้าของนักเรียน
4  ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดคือผลกระทบจากการมีห้องน้ำโรงเรียนที่ไม่สะอาด
1  ทำให้บริเวณห้องน้ำเกิดกลิ่นเหม็น
2  ทำให้บริเวณห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
3  ทำให้เกิดโรคติดต่อเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
4  ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
1  ความสุขสบาย
2  ความปลอดภัย
3  การจัดการขยะมูลฝอย
4  ถูกทุกข้อ
41. โปรตีนพบได้มากในอาหารข้อใด
1  ไข่ นม ถั่ว
2  ตับ เนย แป้ง
3  องุ่น ข้าว ผักคะน้า
4  เงาะ ทุเรียน น้อยหน่า
42. สารอาหารในข้อใดช่วยให้การทำงานของร่างกายมีประสิทธิภาพ
1  ไขมัน
2  โปรตีน
3  วิตามิน
4  คาร์โบไฮเดรต
43. พฤติกรรมโภชนาการที่ดีมีลักษณะตาม
ข้อใด
1  รับประทานอาหารที่ชอบ
2  รับประทานเฉพาะอาหารที่ราคาถูก
3  รับประทานอาหารตามธงโภชนาการ
4  ไม่รับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันโรคอ้วน
44. ปัจจัยใดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโภชนาการของบุคคล
1  เพศ
2  การศึกษา
3  สื่อสุขภาพ
4  สิ่งแวดล้อม
45. ข้อใดแสดงถึงความหมายของภาวะทุพโภชนาการ
1  อุ๋ย นอนดึกทุกคืน
2  นุช ยกของหนักไม่ได้
3  จอย มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นทุกปี
4  เต็ม ผอมและมีน้ำหนักน้อย
46. ปัจจัยใดไม่ใช่สาเหตุของปัญหาทุพโภชนาการ
1  ความรู้
2  วิถีชีวิต
3  เพศและวัย
4  ความยากจน
47. โรคโลหิตจางเกิดจากการขาดแร่ธาตุชนิดใด
1  เหล็ก
2  ไอโอดีน
3  แคลเซียม
4  ฟอสฟอรัส
48. ค่านิยมในข้อใด ส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของวัยรุ่นหญิง
1  การทำสีผิวให้เป็นสีแทน
2  การแต่งกายตามสมัยนิยม
3  การทำศัลยกรรมความงาม
4  การทำรูปร่างให้ผอมเพรียว
49. พฤติกรรมใดต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการ
1  เอก ทดลองสูบบุหรี่
2  ต้อย นอนดึกทุกคืน
3  บี อดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
50. ความรู้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
1  เด็กเล็กควรดื่มนมทุกวัน
2  เป็นแผลไม่ควรรับประทานไข่
3  ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานเป็ด ไก่
4  เพศหญิงควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง
51. โฆษณาในข้อใดแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรรู้
1  อาหารบำรุงสมอง
2  ยาหมดอายุปี 2008
3  น้ำหอมกลิ่นสดชื่นเย็นใจ
4  ลดน้ำหนักได้ 20 กก. ใน 7 วัน
52. ข้อใดจัดว่าเป็นสื่อโฆษณาที่ดี
1  ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
2  นำเสนอข้อมูลตรงกับคุณภาพ
3  บอกรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน
4  ถูกทุกข้อ
53. ข้อใดคือหลักในการพิจารณาสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง
1  ต้องไม่มีข้อความที่เป็นเท็จ
2  ต้องไม่มีข้อความที่เกินจริง
3  มีการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ
4  ถูกทั้งข้อ 1  และ 2
54. ข้อใดจัดเป็นสื่อโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
1  ใช้ภาษาไม่สุภาพ
2  ใช้คำพูดที่รุนแรง
3  ใช้ข้อความโฆษณาที่เกินจริง
4  ถูกทุกข้อ
55. ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อใดไม่ควรรีบตัดสินใจซื้อ
1  สินค้าดีมีมาตรฐาน มอก.
2  ซื้อวันนี้ แถมฟรีอีกหนึ่งชิ้น
3  ลดกระหน่ำ 50% จากราคาป้าย
4  ข้อ 2  และ 3
56. ข้อใดไม่จัดอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา
1  โฆษณาต้องมีความเป็นธรรม
2  โฆษณาต้องไม่เสื่อมเสียต่อสังคม
3  โฆษณาต้องสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
4  โฆษณาต้องแสดงข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้อง
57. ข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในข้อใดเกินความเป็นจริง
1  น้ำนมข้าวบำรุงร่างกาย
2  ไอศกรีมรสหวาน เย็นชื่นใจ
3  โลชั่นใช้รักษาฝ้าและจุดด่างดำ
4  พาราเซตามอล ลดไข้บรรเทาปวด
58. ข้อใดคือข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี
1  นมโคสดแท้ ดื่มได้ทุกวัน
2  วิตามินบีรวม รักษาโรคเอดส์
3  ยาดี รักษาโรคมะเร็งทุกชนิด
4  รับประทานแล้วสวย รูปร่างดี
59. เมื่อพบว่าสินค้าที่ซื้อมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เราควรปฏิบัติอย่างไร
1  ทนใช้สินค้านั้นต่อไป
2  ทิ้งสินค้านั้นแล้วซื้อยี่ห้อใหม่
3  คืนสินค้าและขอเงินคืนจากผู้ขาย
4  ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
60. ข้อใดแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค
1  ต่อต้านสินค้านำเข้า
2  ซื้อของราคาประหยัด
3  เก็บหลักฐานในการซื้อสินค้า
4  ให้อภัยแก่ผู้ขายที่หลอกลวง
61. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
1  มีอารมณ์ขัน
2  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3  รู้จักการยอมรับตัวเอง
4  มีความอาฆาตพยาบาท
62. ใครปฏิบัติตนตามแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1  เดียร์ นอนดึกทุกคืน
2  หนมุ่ ทำงานในทที่ มี่ มี ลพิษ
3  วิทย์ ออกกำลังกายเป็นประจำ
4  แท่ง ไม่รับประทานผักทุกชนิด
63. ใครปฏิบัติตนตามแนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิตที่ถูกต้อง
1  พล ถือคติว่า “มีแค้นต้องชำระ”
2  ต้น ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
3  ตูน คลายเครียดดว้ ยการเทยี่ วกลางคืน
4  ถูกทุกข้อ
64. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1  หลีกเลี่ยงควันบุหรี่
2  ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
3  ดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังทุกวัน
4  ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ
65. ข้อใดเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางจิต
1  สูบบุหรี่เพื่อคลายความเครียด
2  ทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอ
3  พยายามโอ้อวดจุดเด่นของตัวเอง
4  ดื่มสุราสังสรรค์กับเพื่อนเป็นประจำ
66. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายดี
1  มีส่วนสูงมาก
2  มีน้ำหนักมาก
3  มีความแข็งแรง
4  ถูกทุกข้อ
67. ใครมีสมรรถภาพทางจิตที่ดี
1  ดล มองโลกในแง่ร้าย
2  นิ่ม ชอบนินทาเพื่อน ๆ
3  วิว เคร่งเครียดเสมอ
4  นุ่ม ชอบสวดมนต์นั่งสมาธิ
68.  ใครปฏิบัติตนตามแนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตที่ดี
1  จอย ไม่สูบบุหรี่และมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอ
2  เจน ไม่ชอบออกกำลังกายและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3  จุ๋ม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และชอบนินทาคนอื่น
4  จารุ ดื่มเหล้าเป็นประจำและมีความเคร่งเครียดในการทำงาน
69. ข้อใดไม่มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
1  อากาศบริสุทธิ์
2  อาหารที่สะอาด
3  ใช้บริการอาบอบนวด
4  นอนหลับอย่างเพียงพอ
70. ใครไม่ปฏิบัติตามแนวทางในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต
1  จุ่น ไม่ดื่มสุราและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2  ตั้ม ไม่สูบบุหรี่และชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
3  จุ๊บ ดื่มน้ำผลไม้ทุกวันและมองโลกในแง่ดีเสมอ
4  ตุ่น ไม่ชอบออกกำลังกายและชอบนินทาคนอื่น
71. ข้อใดคือความหมายของการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และความเครียด
1  การทดสอบสมรรถภาพทางจิตใจ
2  วิธีการกำจัดสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจ
3  การทดสอบสภาวะทางจิตใจและร่างกาย
4  แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมอารมณ์และความเครียด
72. ใครมีปัญหาทางอารมณ์และความเครียดมากที่สุด
1  จิม ชอบเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟัง
2  จุ๋ม โกรธเพื่อนแล้วกลับบ้านมาตีน้อง
3  จุ้น เขียนระบายความทุกข์ใจลงในกระดาษ
4  จุ้ย แบ่งเวลาในการเรียนและพักผ่อนเป็นสัดส่วน
73. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  การอยู่ภายใต้อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อให้เกิดความกดดัน
2  ความกดดันที่มีมากถึงจุดหนึ่งจะก่อให้เกิดความเครียด
3  ความกดดันไม่เ กี่ยวข้องกับความเครียดและภาวะทางอารมณ์
4  ความเครียดส่งผลกระทบต่อคนเราในหลาย ๆ ด้าน
74. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1  ทุกคนสามารถเกิดความเครียดได้
2  ความเครียดมีผลดีมากกว่าผลเสีย
3  เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
4  ความเครียดเป็นภาวะของจิตใจที่เป็นทุกข์
75. ข้อใดถูกต้อง
1  ความเครียดสูงทำให้มีอารมณ์เย็น
2  อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดความเครียด
3  อารมณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
4  ถูกทุกข้อ
76. อารมณ์ในข้อใดต่างจากพวก
1  ริษยา
2  สุขสงบ
3  โศกเศร้า
4  แค้นเคือง
77. ข้อใดจัดเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด
1  เศร้าใจ ดีใจ
2  โกรธเคือง อิจฉา
3  วิตกกังวล โล่งใจ
4  ปลอดโปร่งใจ สบายใจ
78. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียด
1  ปัจจัยที่มาจากการคิดของบุคคล
2  ปัจจัยที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
3  ปัจจัยที่มาจากการประเมินสถานการณ์ของบุคคล
4  ถูกทุกข้อ
79. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คนเรามีอารมณ์ที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1  สถานภาพทางการเงิน คนรวยจะขี้หงุดหงิด
2  การคิดและการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคน
3  สภาพอากาศ ถ้าอากาศหนาวจะทำให้อารมณ์เสียง่าย
4  ถูกทุกข้อ
80. ลักษณะนิสัยแบบใดที่ก่อให้เกิดความเครียดได้มากที่สุด
1  โอบอ้อมอารี
2  จริงจังกับชีวิต
3  รู้จักปล่อยวาง
4  มองโลกในแง่ดี

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. นักเรียนมีแนวทางในการป้องกันอุบัติภัยในเคหสถานอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________

2. ให้ยกตัวอย่างสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่ามีผลต่อการเกิดการใช้พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัวและสังคม พร้อมวิจารณ์และยกเหตุผลประกอบ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________


เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1

1.2    11.2     21.2    31.4     41.1    51.2    61.4     71.4 

2.2    12.1     22.4    32.3     42.3    52.4    62.3     72.2
3.4    13.4     23.4    33.4     43.3    53.4    63.2     73.3
4.3    14.3     24.4    34.4     44.1    54.4    64.3     74.2   
5.4    15.1     25.3    35.4     45.4    55.4    65.2     75.2 
6.3    16.4     26.4    36.4     46.3    56.3    66.3     76.2 
7.1    17.2     27.1    37.4     47.4    57.3    67.4     77.2
8.2    18.3     28.2    38.2     48.4    58.1    68.1     78.4    
9.1    19.4     29.4    39.4     49.3    59.4    69.3     79.2
10.4   20.2    30.3    40.4     50.3    60.3    70.4     80.2   
ตอนที่  2
1.พิจารณาจากคำตอบของนักเรียนว่าอยู่ในแนวทางการป้องกันอุบัติภัยในเคหสถานหรือไม่ หรือมีความ
2.พิจารณาจากคำตอบของนักเรียนว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด สมเหตุสมผลหรือไม่ และไม่มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมไม่มีความคิดเห็น: