ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทัศนศิลป์ ม. 1 ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค  ทัศนศิลป์ ม.  1  ฉบับที่ 2
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1.  การเขียนทัศนียภาพหมายถึงอะไร
     1 การเขียนภาพ 2 มิติบนพื้นระนาบ ให้มองดูเป็นภาพ  3 มิติ
     2 การเขียนภาพ 2 มิติบนพื้นระนาบ ให้มองดูเป็นภาพ  2 มิติ
     3 การเขียนภาพ 3 มิติ
     4 ถูกทุกข้อ

2. เส้นระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line)  หมายถึงข้อใด
     1 เส้นแนวนอนระหว่างสิ่งก่อสร้างกับท้องถนน
     2 เส้นแนวนอนและแนวตั้งระหว่างต้นไม้กับท้อง ทะเล
     3 เส้นแนวนอนที่แบ่งระหว่างพื้นดินหรือพื้นน้ำกับ ขอบฟ้า
     4 เส้นแนวนอนและแนวตั้งระหว่างพื้นดืนกับขอบกระดาษ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 3-5

    1  
ภาพ   

2  
ภาพ  
 3  
ภาพ3. เส้นระดับสายตาอยู่ด้านบนของภาพ _____     
4. เส้นระดับสายตาอยู่ด้านล่างของภาพ _____         
5. เส้นระดับสายตาอยู่ระหว่างกลางภาพภาพ _____        
6. ถ้านักเรียนต้องการวาดภาพท้องฟ้าและท้องทะเลใน ปริมาณเท่า ๆ กัน ควรเลือกวาดภาพโดยใช้เส้นระดับสายตาในข้อใด
    1 เส้นระดับสายตาอยู่ด้านบนขิงภาพ
    2 เส้นระดับสายตาอยู่ด้านล่างของภาพ
    3 เส้นระดับสายตาอยู่ระหว่างกลางภาพ
    4 ถูกทุกข้อ
7. จากภาพ แสดงถึงจุดรวมสายตากี่จุด
   
ภาพ


    1 1จุด
    2 2 จุด
    3 3 จุด
    4 4 จุด


8. Perspective คือการเขียนภาพในข้อใด
    1 การเขียนภาพคน
    2 การเขียนภาพสัตว์
    3 การเขียนทัศนียภาพ
    4 การเขียนภาพตามจินตนาการ
9. ผลงานรูปแบบเหมือนจริงมีลักษะอย่างไร
    1ถ่ายทอดจากอารมณ์ส่วนลึ1
    2 เน้นลักษณะรูปร่า4  รูปทร4  แสงเงา
    3 พยายามดัดแปลงเสริมแต่งและลดรายละเอียด
    4 แสดงออกถึงความสวยงามตามแบบของผู้เขียน
10.         

ภาพ จากภาพเป็นผลงานที่มี
 รูปแบบในลักษณะใด
  


    1 รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบนามธรรม
    3 รูปแบบเหมือนจริง
    4 ถูกทุกข้อ
11. ถ้านักเรียนต้องการถ่ายทอดผลงานด้วยความรู้สึกภายในของนักเรียนนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะใด
    1 รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบนามธรรม
    3 รูปแบบเหมือนจริง
    4 ถูกทุกข้อ
12. รูปแบบตัดทอนเป็นการพยายามดัดแปลงจากรูปแบบในข้อใด
       1รูปแบบการ์ตูน
       2 รูปแบบนามธรรม
       3 รูปแบบเหมือนจริง
       4 รูปแบบเหนือความจริง
13.  ลักษณะของรูปภาพที่ดีคืออะไร
    1 มีเนื้อหาชัดเจน
    2 มีจุดสนใจของภาพ
    3 ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
    4 ถูกทุกข้อ
14.  การออกแบบสัญลักษณ์มีจุดประสงค์ในการออกแบบเพื่ออะไร
    1 สื่อความหมาย
    2 ถ่ายทอดความจริง
    3 ตอบสนองอารมณ์
    4 นำเสนอความงดงามทางศิลปะ
15.  ผู้ออกแบบสัญลักษณ์จะต้องมีความสามารถในด้านใด
    1 ความประณีต
    2 การเขียนภาพ
    3 วิเคราะห์เนื้อหา
    4 ถูกทุกข้อ
16.  หลักสำคัญในการออกแบบคืออะไร
    1 ต้องแสดงเนื้อหาทั้งหมด
    2 ต้องมีรายละเอียดมากมายสวยงาม
    3 ต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ
    4 ต้องมีสีสันหลากหลายและสดใสโดดเด่น
17.  สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการออกแบบสัญลักษณ์คืออะไร
    1 สมารถย่อขยายได้
    2 ความนิยมตามแฟชั่น
    3 ความงามของสัญลักษณ์
    4 สามารถลอกเลียนแบบได้

18.               
         
ภาพ        จากภาพคือเครื่องหมายอะไร
    1 เครื่องหมายจราจร
    2 เครื่องหมายสถาบัน
    3 เครื่องหมายบริษัท
    4 เครื่องหมายสถานที่19.

            
ภาพ


ธงชาติประเทศญี่ปุ่นมีสัญลักษณ์วงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางหมายถึงอะไร
    1 ดวงตา
    2 พระอาทิตย์
    3 ศีรษะมนุษย์
    4 ผลไม้ชนิดหนึ่ง
20. การออกแบบสัญลักษณ์เครื่องหมายบริษัทจะต้องคำนึงถึงสิ่งใด
    1 ความเชื่อมั่น
    2 ความสวยงาม
    3 ความปลอดภัย
    4 ความแปลกใหม่
21. การออกแบบสัญลักษณ์งานฟุตบอลโลกควรมีภาพในข้อใด
    1 ลูกบอล
    2 ทุ่งหญ้า
    3 รองเท้า
    4 นกหวีด
22. การออกแบบสัญลักษณ์งานแสดงดนตรีแจ๊สควรมีภาพในข้อใด
    1 กลอง
    2 ลำโพ4 
    3คีย์บอร์ด
    4 แซ็กโซโฟน

23.    
       
ภาพ
                           
จากภาพ ผลงานปั้นชิ้นนี้สื่อความหมายถึงอะไร   
    1 ธรรมชาติ
    2 เวลากลางคืน
    3ท้องฟ้าและดวงดาว
    4 กระต่ายกับดางจันทร์24.                             

        
ภาพ

  จากภาพ การเลือกใช้วัสดุ ในผลงานชิ้นนี้มีความหมายเกี่ยวกับ อะไร   
    1 สิ่งก่อสร้าง
    2 เทคโนโลยี
    3 เครื่องจักรกล
    4 วิถีชีวิตพื้นบ้าน

25.                         

      
ภาพ

จากภาพ ผลงานมีความกลมกลืนในเรื่องใด
    1 วัสดุ
    2 เนื้อหา
    3 องค์ประกอบ
    4 ความแปลกใหม่26. การวิเคราะห์งานศิลปะหมายถึงอะไร
    1 การแสดงออกด้านความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
    2 การทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามกระบวนการ
    3 การศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในงานศิลปะ
    4 การพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็นส่วน ๆ
27. การวิจารณ์มีประโยชน์อย่างไร
    1ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
    2 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะที่ดีต่อกัน
    3 ทำให้เห็นข้อบกพร่อง  เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา ผลงาน
    4 ถูกทุกข้อ
28. การประเมินคุณค่าทางทัศนศิลป์มีด้านใดบ้าง
    1ด้านสาระ
    2 ด้านความงาม
    3 ด้านอารมณ์ความรู้สึก
    4 ถูกทุกข้อ
ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 29–30

ภาพ


29. จากภาพเป็นงานทัศนศิลป์ที่ให้คุณค่าด้านใด
    1 ด้านสาระ
    2 ด้านความงาม
    3 ด้านอารมณ์ความรู้สึก
    4  ไม่มีข้อใดถูก
30. จากภาพสร้างความกลมกลืนภายในภาพด้วยสิ่งใด
    1 สี        
    2 เส้น
    3 ขนาด       
    4  ลักษณะผิว
31. ข้อใดคือรูปแบบของการออกแบบรูปภาพ
    1 รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบนามธรรม
    3 รูปแบบเหมือนจริง
    4  ถูกทุกข้อ
ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 32–38

ภาพ


32. จากภาพเป็นผลงานจิตรกรรมประเภทใด
    1 ภาพคน       
    2 ภาพหุ่นนิ่ง   
    3 ภาพฝาผนัง
    4  ภาพทิวทัศน์
33. จากภาพสร้างความกลมกลืนภายในภาพด้วยสิ่งใด
    1 สี        
    2 เส้น        
    3 ขนาด
    4  สีและลักษณะผิว
34. จากภาพเป็นผลงานของศิลปินท่านใด
    1 ปอล เซซาน
    2 เดอราครัวซ์
    3 กูสตาฟ กูร์เบ
    4  ฟินเซนต์ ฟาน ก็อก
35. ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นศิลปินในลัทธิใด
    1 ลัทธิประทับใจ
    2 ลัทธิบาศกนิยม
    3 ลัทธิประทับใจยุคหลัง
    4  ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์
36. ศิลปินท่านใดอยู่ในลัทธิเดียวกับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
    1 ปอล โกแกง
    2 ปอล เซซาน   
    3 อองรี เดอ ตูลูส–โลเตรก   
    4  ถูกทุกข้อ
37. จากภาพเป็นผลงานที่มีลักษณะคล้ายกับผลงานใด
    1 ภาพพิมพ์ยาง
    2 ภาพพิมพ์โลหะ
    3 ภาพพิมพ์สลักไม้
    4  ภาพพิมพ์แกะไม้สี   
38. จากภาพให้ความรู้สึกอย่างไร
    1 ดีใจ       
    2 เศร้าใจ       
    3 เย้ยหยัน
    4  สนุกสนาน
39. ผลงานศิลปะของ  Vincent van Gogh มีความโดดเด่นในเรื่องใด
    1 การใช้สีสดในผลงาน
    2 ถ่ายทอดภาพชีวิตโสเภณี หญิงขายบริการ
    3 การแสดงออกทางอารมณ์ผ่านการป้ายปาดพู่กัน
    4  ข้อ 1 และ 3 ถูก
40. ผลงานชิ้นนี้ใช้สีแบบใด
    1 สีตรงข้าม       
    2 สีข้างเคียง   
    3 วรรณะสีอุ่น
    4  ถูกทุกข้อ
เลือกคำตอบประโยชน์ของการประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์ต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 41–44
    1 ด้านส่งเสริมการพัฒนาผลงาน
    2 ด้านส่งเสริมการตัดสินผลงานอย่างมีหลักเกณฑ์
    3 ด้านส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้และพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
    4  ด้านส่งเสริมผลงานให้เป็นที่รู้จักและมีมูลค่าเพิ่ม
41. ช่วยแก้ไ2 ปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นตรงกับด้านใด_____  
42. ประเมินคุณค่าโดยการให้คะแนนตรงกับด้านใด_____  
43. การเห็นคุณค่าในความงาม อันเป็นการช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตรงกับด้านใด_____  
44. เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างกว้างขวางตรงกับด้านใด_____  
45. องค์ประกอบของการวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์ที่เชื่อโยงกัน 3 ส่วน คืออะไรบ้าง
    1 ผู้ชม ศิลปิน เงินทุน
    2 ผลงานศิลปะ เงินทุน ผู้ชม
    3 ผู้ชม ศิลปิน ผลงานศิลปะ
    4  ศิลปิน ผลงานศิลปะ เงินทุน
46. องค์ประกอบแรกของการวิเคราะห์วิจารณ์งานทัศนศิลป์คือข้อใด
    1 ผู้ชม
    2 ศิลปิน
    3 เงินทุน
    4  ผลงานศิลปะ
47. กระบวนการวิจารณ์ตามหลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะมีกี่ขั้นตอน
    1 3 ขั้นตอน   
    2 4 ขั้นตอน   
    3 5 ขั้นตอน
    4  6 ขั้นตอน
48. ข้อใดคือกระบวนการวิจารณ์ตามหลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะ
    1 ขั้นระบุข้อมูลผลงาน
    2 ขั้นพรรณนาผลงาน
    3 ขั้นวิเคราะห์
    4  ถูกทุกข้อ
49. “ประเภทงาน ชื่อผลงาน ชื่อศิลปิน ขนาดผลงาน เทคนิค วัสดุ รูปแบบการสร้างสรรค์” จากข้อความคือกระบวนการวิจารณ์ตามหลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะขั้นตอนใด
    1 ขั้นระบุข้อมูลผลงาน
    2 ขั้นพรรณนาผลงาน
    3 ขั้นวิเคราะห์
    4  ขั้นตีความ
ให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดให้ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 50–54

ภาพ

50. จากภาพเป็นผลงานจิตรกรรมประเภทใด
    1 ภาพคน           
    2 ภาพหุ่นนิ่ง   
    3 ภาพฝาผนัง
    4  ภาพทิวทัศน์
51. จากภาพเป็นผลงานของศิลปินท่านใด
    1 ปอล โกแกง
    2 ปอล เซซาน   
    3 ฟินเซนต์ ฟาน ก็อก
    4  อองรี เดอ ตูลูส-โลเตรก   
52. จากภาพเป็นผลงานศิลปะในลัทธิใด
    1 ลัทธิประทับใจ
    2 ลัทธิบาศกนิยม
    3 ลัทธิประทับใจยุคหลัง
    4  ลัทธิสำแดงพลังอารมณ์
53. จากภาพมีการใช้หลักองค์ประกอบศิลป์จัดให้ภาพมีดุลยภาพแบบใด
    1 แบบสองข้างเท่ากัน
    2 ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
    3 แบบสองข้างไม่เท่ากัน
    4  ไม่มีข้อใดถูก
54. จากภาพอะไรคือจุดเด่นภายในภาพ
    1 ดวงจันทร์
    2 ต้นไซเปรส
    3 ก้อนเมฆขนาดใหญ่
    4  ถูกทุกข้อ
55. “ผลงานมีรูปแบบการสร้างสรรค์เหมือนจริงผสมผสานการตัดทอน เน้นความงามด้วยรอยฝีแปรงเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะจิตใจของจิตรกร” จากข้อความคือกระบวนการวิจารณ์ตามหลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะขั้นตอนใด
    1 ขั้นระบุข้อมูลผลงาน
    2 ขั้นพรรณนาผลงาน
    3 ขั้นวิเคราะห์
    4  ขั้นประเมินผล
56. ข้อใดคือลักษณะของศิลปะเชียงแสน
    1 งานศิลปะได้รับอิทธิพลจากศิลปะปาละ–เสนะของอินเดีย
    2 งานจิตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นภาพพุทธประวัติและตำนานต่า4  ๆ
    3 งานประติมากรรม นิยมถ่ายทอดรูปแบบทางพระพุทธศาสนาในลัทธิลังกาวงศ์ นิกายเถรวาท
    4  ถูกทุกข้อ
57. ข้อใดคือศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยหลังคุปตะและศิลปะสมัยปาละ–เสนะของอินเดีย
    1 ศิลปะลพบุรี   
    2 ศิลปะศรีวิชัย   
    3 ศิลปะทวารวดี
    4  ศิลปะเชียงแสน
58. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ศิลปะลพบุรี/พระพุทธรูปศิลาขาว
    2 ศิลปะทวารวดี/พระปรางค์สามยอด
    3 ศิลปะเชียงแสน/พระพุทธรูปปางลีลา
    4  ศิลปะศรีวิชัย/พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
59. พระปรางค์สามยอดอยู่ในจังหวัดใด
    1 ลพบุรี       
    2 สระบุรี       
    3 สุโขทัย
    4  เชียงใหม่
60. ศิลปะในปัจจุบันคือศิลปะยุคอะไร
    1 ศิลปะสุโขทัย   
    2 ศิลปะศรีวิชัย
    3 ศิลปะอยุธยา
    4  ศิลปะรัตนโกสินทร์
61. พระพุทธรูปปางลีลาเป็นลักษณะเฉพาะในศิลปะสมัยใด
    1 ศิลปะสุโขทัย
    2 ศิลปะศรีวิชัย
    3 ศิลปะอยุธยา
    4  ศิลปะรัตนโกสินทร์
62. พระพุทธชินราชอยู่ในจังหวัดใด
    1 ลพบุรี       
    2 สุโขทัย       
    3 เชียงใหม่
    4  พิษณุโลก
63. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 จังหวัดนครปฐม/พระพุทธรูปศิลาขาว
    2 จังหวัดนครปฐม/พระปรางค์สามยอด
    3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี/สถูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
    4  ข้อ 1 และ 2 ถูก
64. ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะมีอิทธิพลต่อศิลปะในข้อใด
    1 ศิลปะลพบุรี
    2 ศิลปะศรีวิชัย
    3 ศิลปะทวารวดี
    4  ศิลปะเชียงแสน
65. งานจิตรกรรมศิลปะเชียงแสนนิยมเขียนภาพเกี่ยวกับสิ่งใด
    1 ภาพชาดก
    2 ภาพพระบฏ
    3 ภาพพุทธประวัติ
    4  ไม่มีข้อใดถูก
66. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ภาคใต้/ศิลปะลพบุรี
    2 ภาคกลาง/ศิลปะศรีวิชัย
    3 ภาคอีสาน/ศิลปะทวารวดี
    4  ภาคเหนือ/ศิลปะเชียงแสน
67. ข้อใดคือลักษณะของพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่นแรก
    1 พระวรกายอวบอ้วน
    2 พระพักตร์กลมและพระหนุเป็นปม
    3 พระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว
    4  ถูกทุกข้อ
68. ข้อใดคืองานสถาปัตยกรรมศิลปะเชียงแสน
    1 พระธาตุพนม
    2 พระธาตุหริภุญชัย
    3 พระธาตุลำปางหลวง
    4  ข้อ 2 และ 3 ถูก
69. ศิลปะสุโขทัยได้รับอิทธิพลจากศิลปะใด
    1 ศิลปะขอม   
    2 ศิลปะลังกา   
    3 ศิลปะศรีวิชัย
    4  ถูกทุกข้อ
70. พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยนิยมสร้างกี่อิริยาบถ อะไรบ้าง
    1 2 อิริยาบถ ได้แก่ นั่งและนอน
    2 3 อิริยาบถ ได้แก่ นั่4  นอน และยืน
    3 4 อิริยาบถ ได้แก่ นั่4  นอน ยืน และเดิน
    4  ไม่มีข้อใดถูก
71. ข้อใดสัมพันธ์กัน
    1 ศิลปะสมัยสุโขทัย/พระพุทธชินราช
    2 ศิลปะสมัยเชียงแสน/พระธาตุลำปางหลวง
    3 ศิลปะสมัยอยุธยา/พระเจดีย์วัดใหญ่ภูเขาทอง
    4  ถูกทุกข้อ
72. จิตรกรรมไทยพัฒนาไปสู่การเขียนภาพแบบสากลในสมัยใด
    1 สมัยเชียงแสน
    2 สมัยสุโขทัย
    3 สมัยอยุธยา
    4  สมัยรัตนโกสินทร์
73. ศิลปะแบบล้านนาคือศิลปะในภาคใด
    1 ภาคใต้
    2 ภาคเหนือ
    3 ภาคกลาง
    4  ภาคอีสาน
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 74–77
    1 หมวดกนก
    2 หมวดนารี
    3 หมวดกระบี่
    4  หมวดคชะ
74. ลายกระจังตาอ้อยอยู่ในหมวดใด_____  
75. ราชสีห์อยู่ในหมวดใด_____  
76. ภาพยักษ์อยู่ในหมวดใด_____  
77. ตัวพระอยู่ในหมวดใด_____  
78. เรือนเครื่องสับมีวิธีการสร้างอย่างไร
    1 ผูกมัด
    2 จักสาน
    3 ก่ออิฐถือปูน
    4  เข้าลิ้นเข้าและเดือย
79. ที่ประทับของพระมหากษัตริย์คือข้อใด
    1 เจดีย์
    2 โบสถ์
    3 ตำหนัก
    4  เรือนไทย
80. งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล มีจุดเริ่มจากศิลปะประเภทใด
    1 Realism
    2 Idealistic
    3 Abstraction
    4  ถูกทุกข้อตอนที่ 2
คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. อธิยการเขียนภาพมาพอสังเขป
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________


2. ยกตัวอย่างงานทัศนศิลป์ของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบในแต่ละท้องถิ่นมาตามความเข้าใจ
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
เฉลยข้อสอบปลายภาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ฉบับที่ 2    (หลักสูตร 2551)

ตอนที่ 1
1. 4    2. 3    3. 2    4. 1    5. 3    6. 3    7. 1    8. 3    9. 2    10. 3
11. 1    12. 3    13. 4    14. 1    15. 4    16. 3    17. 2    18. 1    19. 2    20. 1
21. 1    22. 4    23. 4    24. 4    25. 1    26. 4    27. 4    28. 4    29. 1    30. 3
31. 4    32. 1    33. 4    34. 4    35. 3    36. 4    37. 4    38. 2    39. 4    40. 2
41. 1    42. 2    43. 3    44. 4    45. 3    46. 2    47. 3    48. 4    49. 1    50. 4
51. 3     52. 3    53. 3    54. 3    55. 3    56. 4    57. 2    58. 4    59. 1    60. 4
61. 1    62. 4    63. 1    64. 3    65. 2    66. 4    67. 4    68. 4    69. 4    70. 3
71. 4    72. 4    73. 2    74. 1    75. 4    76. 3    77. 2    78. 4    79. 3    80. 1

ตอนที่ 2
1.การเขียนทัศนียภาพ หมายถึง การเขียนภาพ 2 มิติบนพื้นระนาบ ให้มองดูเป็นภาพ 3 มิติดังที่เห็นปรากฏจริงตามธรรมชาติ เพื่อ
แสดงระยะใกล้ไกลหรือความลึกของวัตถุตามที่ตามองเห็นในลักษณะ 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความลึก
 แสดงให้เห็นว่าวัตถุที่มีขนาดเท่ากัน ถ้าวางอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันจะมีขนาดต่างกันด้วย เช่น วัตถุที่อยู่ใกล้ตา จะมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลตา

2.งานทัศนศิลป์ในภาคเหนือ งานแกะสลักไม้ มีรูปแบบที่ละเอียดอ่อน    งานทัศนศิลป์ในภาคอีสาน เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เน้นการใช้สอยในครัวเรือน
งานทัศนศิลป์ในภาคกลาง เครื่องปั้นดินเผา มีความประณีตงดงามงานทัศนศิลป์ในภาคใต้ การทำหนังตะลุง มีเอกลักษณ์โดดเด่น ใช้ในการละเล่น
ผลงานทัศนศิลป์ในแต่ละภาค มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ภูมิภาค การดำรงชีวิต รวมถึงความเชื่อจากบรรพบุรุษ

ไม่มีความคิดเห็น: