แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นม.2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

      แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่   ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด80 ข้อ  
   ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ
2. ใช้เวลาทดสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
1. ข้อใดบอกลักษณะของการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด
    1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
    2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด
    3 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดของอวัยวะต่าง ๆ
    4 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาและสังคม
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ในการนึกถึงกลุ่มหรือเข้ากับส่วนรวมแทนอยู่ในช่วงอายุเท่าใด   
    1 6–7 ปี
    2 6–9 ปี
    3 8 ปีขึ้นไป
    4 6 ปีขึ้นไป
3. ช่วงอายุ 11 ปีขึ้นไป เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมทางด้านสังคมอย่างไร
    1 เด็กชายชอบเล่นผาดโผน
    2 รวมกลุ่มเพื่อต้องการเล่นเป็นผู้ชนะ
    3 เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน
    4 เด็กชายแยกปฏิบัติกิจกรรมกับเด็กหญิง
4. เด็กวัยเรียนมีอัตราส่วนสูงเพิ่มขึ้นเท่าใด
    1 ร้อยละ 5
    2 ร้อยละ 10
    3 ร้อยละ 15
    4 ร้อยละ 20
5. ช่วงอายุ 6–7 ปี พัฒนาการทางด้านอารมณ์เป็นเช่นไร
    1 รู้จักดูแลเอาใจใส่
    2 สนใจเพศตรงข้าม
    3 ยึดถือตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง
    4 นึกถึงกลุ่มหรือเข้ากับส่วนรวมแทน
6. โรคตาบอดสีเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
    1 อุบัติเหตุ
    2 พันธุกรรม
    3 ภาวะทางด้านสุขภาพ
    4 โครงสร้างทางร่างกาย
7. น้องเก๋เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2540 ได้รับการชั่งน้ำหนัก    วันที่ 20 ธันวาคม 2550 อยากทราบว่าน้องเก๋มีอายุเท่าใด ณ วันที่ชั่งน้ำหนัก
    1 10 ปี
    2 10 ปี 2 เดือน
    3 11 ปี 2 เดือน
    4 10 ปี 3 เดือน
8. เด็กวัยเรียนอายุ11 ปีที่มีพัฒนาการทางร่างกายปกติควรวัดค่าขนาดศีรษะได้เท่าไร   
    1 50 เซนติเมตร
    2 51 เซนติเมตร
    3 52 เซนติเมตร
    4 53 เซนติเมตร
9. พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่นเป็นเช่นไร
    1 ต้องการความรัก
    2 ชอบความเป็นอิสระ
    3 มีความอิจฉาริษยาคนอื่น
    4 มีความหวาดกลัวเรื่องเพศ
10. ข้อใดคือปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่น
    1 พันธุกรรม
    2 ระบบต่อมไร้ท่อ
    3 โครงสร้างของร่างกาย
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
11. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับต่อมไร้ท่อ
    1 ต่อมใต้สมอง
    2 ต่อมไทรอยด์
    3 ต่อมพาราไทรอยด์
    4 ไม่มีข้อใดถูก
12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของต่อมเพศ
    1 สร้างเซลล์สืบพันธ์
    2 ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต
    3 ควบคุมและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นชายและหญิง
    4 ไม่มีข้อใดถูก
13. การที่วัยรุ่นมีร่างกายที่ใหญ่โตผิดปกติมักเกิดจากข้อใด
    1 ต่อมเพศผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเร็วเกินไป
    2 ต่อมใต้สมองผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญ            เติบโตเร็วเกินไป
    3 ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับพัฒนาการ        ทางเพศมากเกินไป
    4 ไม่มีข้อถูก
14. ต่อมใต้สมองส่วนหน้ามีหน้าที่สำคัญอย่างไร
    1 ควบคุมสภาพร่างกายและจิตใจในเพศชายและเพศหญิง
    2 ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
    3 ควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงขึ้นในปริมาณที่เหมาะสม
    4 ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอารมณ์ ตลอดจนการทำงานของฮอร์โมนเพศให้เป็นปกติ
15. ผลเสียของการที่ฮอร์โมนไทรอกซินถูกสร้างน้อยเกินไปจะทำให้เป็นเช่นไร
    1 สติปัญญาต่ำ
    2 เป็นโรคเบาหวาน
    3 โรคคอพอกเป็นพิษ
    4 ร่างกายเตี้ยแคระแกร็น
16. ข้อใดเป็นชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของการเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น
    1 วัยสะรุ่น
    2 วัยขบเผาะ
    3 วัยแตกพาน
    4 วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว
17. ข้อใดเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปถึงสภาพจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่น
    1 ความดื้อรั้น
    2 ความก้าวร้าว
    3 ความวิตกกังวล
    4 ไม่มีข้อใดถูก
18. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการปรับตัวของวัยรุ่นต่อลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
    1 นอนหลับให้เพียงพอ
    2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    3 หมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ
    4 ควรยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
19. คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางจิตใจเป็นเช่นไร
    1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
    2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
    3 มีความละเอียดรอบคอบ
    4 ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล
20. ข้อใดไม่ใช่วิธีการปรับตัวของวัยรุ่นให้เข้ากับครอบครัว
    1 ทำตามที่พ่อแม่ต้องการทุกอย่าง
    2 ไม่แสดงการโต้แย้งทั้งที่ไม่มีเหตุผล
    3 ฟังความคิดเห็นของพ่อแม่เป็นอย่างดี
    4 ให้ความเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง
21. ข้อใดเป็นการทักทายผู้หญิงที่ถูกต้อง
    1 เข้าไปตีก้นแล้วกล่าวคำสวัสดี
    2 เข้าไปตบไหล่แล้วกล่าวคำสวัสดี
    3 เข้าไปหอมแก้มแล้วกล่าวคำสวัสดี
    4 เข้าไปทักทายกล่าวคำสวัสดีกับผู้หญิง
22. แนวทางการคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรุ่นควรปฏิบัติตามข้อใดดีที่สุด
    1 เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่ถือตัว
    2 มีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
    3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
    4 วางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
23. การเรียนรู้เรื่องพัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่นมีประโยชน์อย่างไร
    1 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
    2 รู้จักวิธีการป้องกันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
    3 รู้จักแนวทางที่จะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
    4 ถูกทุกข้อ
24. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    1 ไม่ควรสนใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
    2 การเรียนรู้ต่อการวางตัวต่อเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่ดีต่อเพศหญิงอย่างเดียว
    3 การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ควรปฏิบัติตามเพราะโบราณ
    4 การเรียนรู้เรื่องการวางตัวต่อเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่ดีต่อความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย

25. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ จนทำให้รู้สึกไม่สบายใจ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร
    1 ปรึกษาเพื่อนสนิท
    2 นอนเก็บตัวอยู่ในบ้าน
    3 ปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
    4 ชวนเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิง
26. ข้อใดคือความหมายของทักษะการตัดสินใจ
    1 ความคิดรวบยอด
    2 การพิจารณาใคร่ครวญอย่างถ่องแท้
    3 การคิดหาเหตุผลความเป็นไปในแต่ละสิ่ง
    4 ความสามารถที่บุคคลจะเลือกกระทำหรือไม่กระทำ
27. ต้นเหตุของสิ่งเร้าภายในที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศคือข้อใด
    1 จิตใจ
    2 ต่อมเพศขับฮอร์โมนออกมา
    3 ต่อมไทรอยด์ขับฮอร์โมนออกมา
    4 ไม่มีข้อใดถูก
28. ความหมายของปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมคือข้อใด
    1 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
    2 ความสัมพันธ์ทางเพศที่ฝ่ายชายไม่ยินยอม
    3 ความสัมพันธ์ทางเพศที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอม
    4 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ไม่เหมาะสมจนก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำเนินชีวิต
29. ข้อใดสรุปเกี่ยวกับสิ่งเร้าได้ถูกต้องที่สุด
    1 สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุด
    2 สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้น้อยกว่าสิ่งเร้าภายนอก
    3 สิ่งเร้าภายในทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าสิ่งเร้าภายนอก
    4 สิ่งเร้าภายในและภายนอกทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้เท่า ๆ กัน
30. การกอดจูบสามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละเท่าไร
    1 ร้อยละ 10
    2 ร้อยละ 60
    3 ร้อยละ 80
    4 ร้อยละ 100
31. ศักดิ์ชายอายุ 16 ปี โอบกอดสมพรที่ห้องน้ำหลังโรงเรียน แสดงว่าศักดิ์ชายเป็นเช่นไร
    1 ศักดิ์ชายรักสมพร
    2 ศักดิ์ชายล่อลวงสมพร
    3 ศักดิ์ชายกับสมพรรักกัน
    4 ศักดิ์ชายไม่ให้เกียรติสมพร
32. การลูบคลำสามารถพัฒนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ได้ร้อยละเท่าไร
    1 10 เปอร์เซ็นต์
    2 30 เปอร์เซ็นต์
    3 50 เปอร์เซ็นต์
    4 80 เปอร์เซ็นต์
33. บุคคลประเภทใดถือว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    ได้ดี
    1 มีสมอง
    2 มีความคิดดี
    3 มีปฏิภาณไหวพริบดี
    4 มีความคล่องแคล่ว ว่องไว
34. อิทธิพลจากข้อใดที่มีต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นมากที่สุด
    1 อิทธิพลจากเพื่อน
    2 อิทธิพลจากสังคม
    3 อิทธิพลจากครอบครัว
    4 อิทธิพลจากคนรอบข้าง
35. โรคใดที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาสังคมมากที่สุด
    1 เอดส์
    2 ซิฟิลิส
    3 กามโรค
    4 โกโนเรีย
36. ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
    1 รับรู้จากการดูภาพร่วมประเวณี
    2 การจับมือถือแขนของชายและหญิง
    3 การฟังเสียงดนตรีบรรเลงบางประเภท
    4 ถูกทุกข้อ
37. ข้อใดไม่ใช่สิ่งเร้าทางด้านสังคมวิทยาที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
    1 การมองดูรูปร่างทรวดทรงผู้หญิง
    2 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
    3 การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่
    4 เกิดสถานบริการและสถานเริงรมย์ในรูปแบบที่ทำให้เกิดความใกล้ชิดของหญิงชาย
38. ข้อใดให้คำนิยามของการล่วงละเมิดทางเพศได้ถูกต้องที่สุด
    1 การถูกเอาเปรียบทางเพศ
    2 การกระทำเรื่องชู้สาวโดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
    3 การกระทำใด ๆ ทางกายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวโดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
    4 การกระทำใด ๆ ทั้งทางกาย วาจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวโดยผู้ถูกกระทำเกิดความรู้สึกหวาดผวา
39. ข้อใดเป็นทักษะในการหลีกเลี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
    1 ทักษะการแต่งกาย
    2 ทักษะการควบคุมอารมณ์และระบายอารมณ์ทางเพศ
    3 ทักษะในการหลีกเลี่ยงจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
    4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
40. ข้อใดไม่ใช่ทักษะในการควบคุมและระบายอารมณ์ทางเพศ
    1 การรู้จักปฏิเสธ
    2 การควบคุมจิตใจ
    3 การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
    4 การทดแทนและเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศ
41. วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศทำอย่างไร
    1 เปิดรับประสาทสัมผัสทั้ง 5
    2 หาโอกาสอยู่ตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศ
    3 พยายามใส่เสื้อสายเดี่ยวกระโปรงสั้น ๆ
    4 หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าอารมณ์ทางเพศโดยเฉพาะประสาทสัมผัสทั้ง 5
42. ข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติของทักษะในการปฏิเสธ
    1 ปฏิเสธอย่างจริงจัง
    2 ใช้ความรู้สึกมาเป็นข้ออ้างเหตุผล
    3 ขอความเห็นชอบและแสดงความขอบคุณเป็นการรักษาน้ำใจ
    4 ถูกทุกข้อ
43. ข้อใดกล่าวถูกต้องเรื่องการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
    1 ปฏิบัติได้บ่อย ๆ ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
    2 กระทำบ่อย ๆ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
    3 กระทำบ่อย ๆ จะทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
    4 กระทำบ่อย ๆ จะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอย
44. คำกล่าวใดควรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น
    1 อย่าชิงสุกก่อนห่าม
    2 ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์
    3 ความรักทำให้คนตาบอด
    4 ประสบการณ์รักคือกำไรแห่งชีวิต
45. ความหมายของการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองคือข้อใด
    1 วิธีการดูสื่อลามก
    2 วิธีการแอบดูทรวดทรงของเพศตรงข้าม
    3 วิธีการดูทรวดทรงของตนเองจนเกิดความพึงพอใจทางเพศ
    4 วิธีการกระทำต่ออวัยวะเพศของตนเองโดยวิธีสัมผัสจนเกิดความพึงพอใจทางเพศ
46. ทุกข้อเป็นทักษะในการป้องกันตนเองจากการล่วงละเมิดทางเพศยกเว้นข้อใด
    1 ทักษะในการฟัง
    2 ทักษะในการปฏิเสธ
    3 ทักษะในการต่อรอง
    4 ทักษะในการผัดผ่อน
47. ข้อใดเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
    1 มุ่งสนใจต่อการเรียน
    2 ไม่คบกับเพื่อนต่างเพศ
    3 ศึกษาหลักศีลธรรมมากขึ้น
    4 ไม่อยู่ตามลำพังกับเพื่อนต่างเพศ
48. ข้อใดคือสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น
    1 วัยรุ่นรักสนุก
    2 วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
    3 ไม่สามารถจัดการกับความต้องการของตนได้
    4 ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
49. การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดปัญหาใดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
    1 การติดยาเสพติด
    2 การเกิดอาชญากรรม
    3 การเพิ่มสถิติคดีข่มขืนกระทำชำเรา
    4 การเพิ่มสถิติผู้ป่วยโรคประสาทและโรคจิต
50. ทุกข้อเป็นทักษะการตัดสินใจในการแก้ปัญหายกเว้นข้อใด
    1 รู้จักวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง
    2 แก้ปัญหาโดยยึดหลักการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
    3 นำสาเหตุของปัญหามาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา
    4 แก้ปัญหาโดยยึดหลักความเหมาะสมและความ พึงพอใจ
51. หากนักเรียนมีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคืออะไร
    1 ดื่มน้ำให้มาก ๆ แล้วรีบนอนราบลงกับพื้น
    2 หยุดเคลื่อนไหวร่างกายและนั่งพักผ่อนชั่วขณะ
    3 รีบใช้น้ำเย็นล้างหน้าหรือวางผ้าเย็นไว้บริเวณหน้าผาก
    4 รีบรับประทานยาแก้ปวดศีรษะ แล้วพักผ่อนด้วยการนอน
52. อาการปวดท้องในข้อใดไม่ควรรักษาด้วยตนเอง
    1 ท้องผูก
    2 ท้องอืด
    3 ท้องเสีย
    4 ไส้ติ่งอักเสบ
53. การให้ยาลดไข้โรคไข้เลือดออกควรให้ยาประเภทใด
    1 ยาแอสไพริน
    2 ยาธาตุน้ำขาว
    3 ยาธาตุน้ำแดง
     4 ยาพาราเซตามอล
54. วิธีการรักษาอาการคันผิวหนังควรทำอย่างไร
    1 ควรเกามาก ๆ จะได้หายคัน
    2 ใช้ผ้าชุบน้ำร้อนทาบริเวณที่มีอาการคัน
    3 ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ทาบริเวณที่มีอาการคัน
    4 ใช้ผ้าชุบคาลาไมน์โลชั่นทาบริเวณที่มีอาการคัน
55. ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการชักขั้นแรกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด
    1 รีบผายปอดทันที
    2 รีบนำส่งโรงพยาบาล
    3 จับผู้ป่วยนอนคว่ำตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
    4 ใช้ผ้าสะอาดพันด้ามช้อนสอดไว้ระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
56. ขณะนักเรียนอาบน้ำแล้วเกิดน้ำเข้าหูควรทำเช่นไร
    1 ใช้น้ำสะอาดกรอกในหูข้างที่น้ำเข้า แล้วเอียง    ใบหูคว่ำ
    2 เอียงศีรษะข้างหูที่น้ำเข้าพร้อมกระโดดตบศีรษะตนเองแรง ๆ
    3 ใช้น้ำมันพืชสำหรับทอดอาหารหยอดหูแล้วใช้สำลีพันไม้ซับน้ำในหูออก
    4 ถูกทุกข้อ
57. ถ้ากลืนเข็มหมุดลงไปควรทำเช่นไร
    1 ดื่มน้ำทีละมาก ๆ
    2 รีบนำส่งแพทย์โดยด่วน
    3 ปั้นข้าวให้เป็นก้อนแล้วกลืน
    4 ให้นอนหงายแล้วใช้สันมือทุบลิ้นปี่
58. เมื่อได้รับพิษจากแมงกะพรุนไฟจะปฐมพยาบาลอย่างไร ในกรณีที่ไม่สามารถหายาได้
    1 ใช้น้ำล้างมาก ๆ
    2 ใช้ผักบุ้งทะเลตำปิดแผล
    3 ใช้เปลือกหอยถูบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
59. การช่วยเหลือคนตกน้ำข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง
    1 ต้องว่ายน้ำเป็น ร่างกายแข็งแรง
    2 เข้าช่วยเหลือด้านหลังผู้ประสบอุบัติเหตุ
    3 เข้าช่วยเหลือด้านหน้าเพื่อให้ผู้ประสบภัยเกาะได้
    4 ใช้มือข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือจับล็อกไหล่ และหน้าอกของผู้ประสบภัย
60. ขณะทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อนของนักเรียนถูก สารเคมีหกรดผิวหนังควรปฐมพยาบาลขั้นแรก
    เช่นไร
    1 ให้กินยาแก้ปวด
    2 ล้างแผลด้วยแอลกอฮอล์
    3 ทายาแดงหรือทิงเจอร์ไอโอดีน
    4 ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง
61. ข้อใดไม่ใช่การจัดบริการสาธารณสุขส่วนกลาง
    1 การบำบัดรักษาโรคทางกายและจิต
    2 การจัดให้มีสถานีอนามัยเป็นหน่วยบริการ
    3 การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคนิคในการตรวจวิเคราะห์โรค
    4 การฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ตามสาขาพิเศษเฉพาะโรค
62. ทุกข้อเป็นโรงพยาบาลและสถานบริการของส่วนกลางยกเว้นข้อใด
    1 สถาบันธัญญารักษ์
    2 โรงพยาบาลศูนย์
    3 โรงพยาบาลตำรวจ
    4 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
63. ข้อใดเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
    1 ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล
    2 ใช้สำรวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชน
    3 ให้ประชาชนเลือกใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
    4 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุข
64. ข้อใดเป็นการบริการที่ไม่คุ้มครองของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
    1 การดูแลสุขภาพเด็ก
    2 การวางแผนครอบครัว
    3 การรักษาภาวะมีบุตรยาก
    4 การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป
65. รัฐควบคุมงานด้านใดของโรงพยาบาลเอกชน
    1 ค่ารักษาพยาบาล
    2 ชนิดของยาที่จ่ายให้ผู้ป่วย
    3 ความรวดเร็วในการบริการ
    4 ความปลอดภัยในการบริการ
66. น้ำนมเหลืองมีความสำคัญต่อทารกอย่างไร
    1 สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อให้แก่ทารก
    2 ช่วยระบายกากอาหารในลำไส้ของทารก
    3 ช่วยให้ทารกมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาดี
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
67. แร่ธาตุข้อใดจำเป็นต่อทารกมากที่สุด
    1 เหล็ก ไอโอดีน
    2 เหล็ก แคลเซียม
    3 ฟอสฟอรัส ไอโอดีน
    4 แคลเซียม ฟอสฟอรัส
68. จากคำถามข้างต้นรายการอาหารเสริมในข้อใดที่เหมาะทั้งปริมาณและเหมาะสำหรับเด็กทารกใน ช่วงวัยดังกล่าว
    1 ข้าวบดผสมเนื้อปลา   
    2 มะละกอสุก ถ้วย
    3 ข้าวบดผสมไข่ขาวต้มสุก
    4 ข้าวบดผสมไข่แดงต้มสุก 1 ใน 4 ส่วน
69. เด็กวัยเรียนช่วงอายุ3–4 ปี ใน 1 วันควรจัดอาหารประเภทเครื่องในสัตว์ให้กับเด็กในปริมาณอย่างน้อยที่สุดเท่าไร
    1 1 ถ้วย
    2 2–3 ถ้วย
    3 5–6 ถ้วย
    4 7–8 ถ้วย
70. วัยรุ่นหญิงต้องการแร่ธาตุใดมากกว่าวัยรุ่นชาย
    1 เหล็ก
    2 ไอโอดีน
    3 แคลเซียม
    4 ฟอสฟอรัส
71. ช่วง 6 เดือนแรกของวัยทารก หากขาดสารอาหารจะเป็นเช่นไร
    1 อาการอ่อนเพลีย
    2 ขาดความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
    3 ตัวร้อน เป็นไข้ และร้องไห้ตลอดเวลา
    4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
72. หากผู้สูงอายุรับประทานอาหารพวกโปรตีนมากเกินไปจะเกิดผลอย่างไร
    1 เกิดโรคกระดูกพรุน
    2 ภูมิต้านทานโรคต่ำลง
    3 ไตต้องทำงานหนักขึ้น
    4 กระเพาะอาหารทำงานหนักขึ้น
73. ผักตระกูลกะหล่ำปลีไม่ควรจัดอยู่ในรายการอาหารของผู้ป่วยโรคใด
    1 โรคอ้วน
    2 โรคคอพอก
    3 โรคเลือดจาง
    4 โรคกระดูกอ่อน
74. เหตุใดผู้ที่เป็นโรคเลือดจางจึงควรงดอาหารพวก น้ำชาและกาแฟ
    1 เพราะชาและกาแฟทำให้ความเข้มข้นของเฮโมโกลบินต่ำ
    2 เพราะชาและกาแฟทำให้การทำงานของธาตุเหล็กหยุดชะงัก
    3 เพราะการทำงานของชาและกาแฟขัดขวางการทำงานของเม็ดเลือด
    4 เพราะชาและกาแฟทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กของอวัยวะลดน้อยลง
75. ประเสริฐเป็น โรคความดันโลหิตสูง ประเสริฐควรปฏิบัติตนอย่างไร
    1 รับประทานอาหารทะเลทุกวัน
    2 รับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น
    3 รับประทานยาควบคุมความดันอยู่เสมอ
    4 รับประทานอาหารที่มีรสหวานแทนรสเค็ม
76. อาหารประเภทที่มีเส้นใยมาก ๆ และมีรสจืดจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างไร
    1 ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อ
    2 ช่วยให้ระบบขับถ่ายและการย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
    3 ช่วยป้องกันการเกิดอาการแทรกซ้อนของโรคติดเชื้อบางชนิด
    4 ช่วยให้ผู้ป่วยลดและควบคุมน้ำหนักตัวให้มีความสมดุลมากขึ้น

77. ข้อใดคือลักษณะของผู้บริโภคที่ดี
    1 ซื้อสินค้าเมื่อมีความต้องการ
    2 ซื้อสินค้าเมื่อมีการโฆษณาใหม่ๆ
    3 เลือกซื้อสินค้าหรือเลือกรับบริการที่มีคุณภาพ
    4 เลือกรับบริการความสะดวกสบายเพื่อความสุขในชีวิต
78. ข้อใดคือความหมายของหนึ่งหน่วยบริโภค
    1 การดื่มครั้งละ
    2 การรับประทานหรือดื่มครั้งละ
    3 สินค้าชิ้นนี้ควรรับประทานได้กี่ครั้ง
    4 ควรรับประทานหรือดื่มในแต่ละวัน
79. สารกันบูดในอาหารปริมาณเท่าใดไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
    1 0.1 ของน้ำหนักอาหาร
    2 0.3 ของน้ำหนักอาหาร
    3 0.4 ของน้ำหนักอาหาร
    4 1.0 ของน้ำหนักอาหาร
80. สินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศจำเป็นต้องระบุสิ่งใดเพิ่มเติมบนฉลาก
    1 โรงงานที่ผลิต
    2 ประเทศที่ผลิต
    3 วันที่เสียภาษีอากร
    4 ราคาขายระบุหน่วยเป็นเงินสกุลอื่น

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1.  ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างของ    สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


2. หากเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จะมีหลักในการเลือกซื้อ    อย่างไร จึงจะได้สิ่งที่ดีที่สุด
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1
1. 3      2. 3      3. 4       4. 2     5. 3       6. 2      7. 2      8. 4      9. 1    10. 2      
11. 4   12. 2     13. 2    14. 2    15. 4     16. 4    17. 3     18. 1   19. 4     20. 1   
21. 4   22. 4     23. 4    24. 4    25. 3     26. 4    27. 2     28. 4   29. 2     30. 2   
31. 4   32. 4     33. 3    34. 3    35. 1     36. 4    37. 1     38. 4   39. 4     40. 1   
41. 4   42. 4     43. 3    44. 1    45. 4     46. 1    47. 4     48. 2   49. 3     50. 2   
51. 2   52. 4     53. 4    54. 4    55. 4     56. 1    57. 2     58. 4   59. 3     60. 4   
61. 2   62. 2     63. 4    64. 3    65. 4     66. 4    67. 2     68. 4   69. 2     70. 1   
71. 4   72. 3     73. 2    74. 4    75. 2     76. 3    77. 3     78. 2   79. 1     80. 2

ตอนที่ 2
1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
     ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์โดยอุบัติภัยทางเพศ (การถูกข่มขืนกระทำชำเรา)    
    เป็นต้น
2. หลักในการเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคือ เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการ
    กำหนด เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากบอกส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต เลขทะเบียน สถานที่ผลิต และวันหมดอายุ
    ของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีคุณค่า ปลอดภัยต่อสุขภาพมากที่สุด ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตาม
    ความจำเป็น และผลิตภัณฑ์บางชนิดควรพิสูจน์ก่อนเลือกซื้อเลือกใช้

ไม่มีความคิดเห็น: