แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

                        แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                              วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


คำชี้แจง
1. แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีข้อคำถามทั้งหมด 80 ข้อ  
ตอนที่ 2 แบบอัตนัย 2 ข้อ 
2. ใช้เวลาทดสอบ 90 นาที

ตอนที่ 1 ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้
1. สมองส่วนใดที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคี้ยวอาหารและการหลั่งน้ำลาย
1 พอนส์        
2 ซีรีบรัม        
3 ทาลามัส
4 ซีรีเบลลัม
2. สมองส่วนกลาง พอนส์ และเมดัลลาออบลองกาตา ทั้ง 3 ส่วนนี้รวมกันเรียกว่าอะไร
1 ไขสันหลัง    
2 ก้านสมอง        
3 ปลายประสาท
4 ไม่มีข้อใดถูกต้อง
3. วิธีการปฏิบัติในข้อใดป้องกันอาการเกิดความผิดปกติในสมองได้ดีที่สุด
1 อ่านหนังสือธรรมะเดลิเวอรี
2 ออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวัน
3 เล่นเกมฝึกสมองประลองปัญญา
4 ชอบเที่ยวเตร่ตามแหล่งสถานบันเทิง
4. ต่อมใต้สมองส่วนใดเป็นศูนย์ควบคุมใหญ่ของร่างกาย
1 ต่อมใต้สมองส่วนข้าง
2 ต่อมใต้สมองส่วนล่าง
3 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า
4 ต่อมใต้สมองส่วนหลัง
5. ฮอร์โมนชนิดใดสร้างมาจากต่อมเดียวกัน
1 thyroxin กับ cortisol
2 adrenalin กับ cortisol
3 prolactin กับ adrenalin
4 testosterone กับ thyroxin
6. ข้อใดแสดงถึงอิทธิพลของระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่น
1 สมทรง มีรูปร่างเล็กเพราะพ่อแม่มีรูปร่างเล็ก
2 สมศรี เป็นโรคคอพอกเพราะต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
3 สมจิตร สอบได้คะแนนดีเพราะมีระดับสติปัญญาสูง
4 สมหญิง รับประทานอาหารจุเพราะ กลัวว่าอาหารจะเหลือ
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมน
1 เป็นสารที่พบเฉพาะในช่วงวัยรุ่น
2 เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว
3 เป็นสารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษ
4 ถูกทุกข้อ
8. ต่อมไร้ท่อใดถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด
1 ต่อมไทรอยด์  
2 ต่อมหมวกไต  
3 ต่อมใต้สมอง
4 ต่อมพาราไทรอยด์
9. ลักษณะความผิดปกติในกรณีที่วัยรุ่นหญิงมีหนวดเคราเหมือนวัยรุ่นชายมีความสัมพันธ์กับการทำงานที่ผิดปกติของต่อมไร้ท่อต่อมใด
1 ต่อมไทรอยด์  
2 ต่อมหมวกไต  
3 ต่อมใต้สมอง
4 ต่อมพาราไทรอยด์
10. จากคำตอบในข้อ 9 หากต่อมดังกล่าวทำงานผิดปกติจะส่งผลต่อวัยรุ่นชายอย่างไร
1 มีรูปร่างคล้ายเพศหญิง
2 ลูกกระเดือกมีขนาดเล็กลง
3 อกขยายโตขึ้นเหมือนเพศหญิง
4 มีพัฒนาการทางเพศเร็วกว่าผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกัน
11. การที่วัยรุ่นมีร่างกายใหญ่โตผิดปกติมักมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
1 ต่อมเพศผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเร็วเกินไป
2 ต่อมใต้สมองผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเร็วเกินไป
3 ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศมากเกินไป
4 ไม่มีข้อถูก
12. ถ้าหากตัดลูกอัณฑะออกในวัยเด็กจะส่งผลต่อวัยรุ่นเพศชายอย่างไร
1 เป็นหมัน
2 อวัยวะเพศไม่เจริญเติบโต
3 เสียงเล็กแหลมเหมือนผู้หญิง
4 ถูกทุกข้อ
13. วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ส่งผลต่อระบบ ต่อมไร้ท่ออย่างไร
1 ทำให้หยุดหลั่งฮอร์โมน
2 ทำให้หลั่งฮอร์โมนได้ดีขึ้น
3 ทำให้ลดระดับการหลั่งฮอร์โมน
4 ทำให้มีการสะสมปริมาณฮอร์โมนเพิ่มขึ้น
14. ข้อใดจัดเป็นวิธีการรับประทานอาหาร ที่จะช่วยให้ต่อมไร้ท่อทำงานได้เป็นปกติ
1 ต้องรับประทานอาหารทุกครั้งที่รู้สึกหิว
2 ต้องรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย
3 ต้องรับประทานอาหารที่มีเกลือไอโอดีนสูงทุกมื้อ
4 ต้องรับประทานอาหารที่มีเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้น
15. วิธีการในข้อใดที่นำมาใช้วัดการเจริญเติบโตของเด็กไทยได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด
1 นำค่าน้ำหนัก–ส่วนสูงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มวัยรุ่นภายในชุมชน
2 นำค่าน้ำหนัก–ส่วนสูงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพของเยาวชนไทย
3 นำค่าน้ำหนัก–ส่วนสูงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทย ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4  ไม่มีข้อใดถูกต้อ'
16. สิ่งแรกที่ผู้ทำการชั่งน้ำหนักควรปฏิบัติคืออย่างไร
1 วัดส่วนสูงก่อน
2 ตรวจสอบเครื่องแต่งกายก่อน
3 ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย
4 ตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องชั่ง

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในข้อ 17
"ส้ม อายุ 17 ปี บันทึกผลการวัดส่วนสูงของตนเองมาอย่างต่อเนื่องพบว่า ความสูงของร่างกายมีค่าคงที่มาตั้งแต่อายุ 15 ปีเป็นต้นมา จึงเกิดความวิตกกังวลใจมาก"

 
17. หากนักเรียนต้องให้คำแนะนำแก่ส้ม   ข้อใดเป็นคำ แนะนำที่เหมาะสมที่สุด
1 เลือกสวมใส่รองเท้าที่มีส้นสูงจะได้สูงขึ้น
2 ปรึกษาผู้ปกครองเพื่อพบอายุรแพทย์ตรวจสอบร่างกาย
3 ไปซื้อวิตามินที่มีธาตุแคลเซียมในปริมาณสูงมารับประทาน
4 ไม่ควรวิตกกังวลเพราะความสูงของร่างกายเป็นเรื่องของพันธุกรรม
18. ข้อใดเป็นวิธีการปฏิบัติที่จะช่วยให้วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตทางร่างกายได้เหมาะสมที่สุด
1 มีการพักผ่อนให้เหมาะสมและเพียงพอ
2 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมัน
3 รับประทานอาหารที่ให้พลังงานในปริมาณที่มากที่สุด
4 เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมการแข่งขันรับประทานอาหารประเภทไขมัน
19. หากเพื่อนของนักเรียนมักเดินหลังโก่งเพราะรู้สึกอายที่มีส่วนสูงของร่างกายมากกว่ากลุ่มเพื่อน นักเรียนควรให้คำแนะนำเพื่อนอย่างไร
1 ขณะนอนให้เพื่อนพยายามนอนในท่างอเข่าเพื่อร่างกายจะได้ไม่ยืดตัว
2 ให้เพื่อนออกกำลังกายให้มากขึ้นร่างกายจะได้เมื่อยล้า ความสูงจะได้มีความคงที่
3 แนะนำเพื่อนให้เล่นกีฬายกน้ำหนักเพราะน้ำหนักจะช่วยลดความสูงของร่างกายไว้
4 ความสูงที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเป็นไปตามวัยไม่ควรอาย
20. ข้อใดเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและดีที่สุดในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
1 รับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้มีปริมาณที่มากที่สุด
2 หลีกเลี่ยงการเข้าไปดูแลหรือใกล้ชิด กับผู้ป่วยในทุกที่
3  ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง
4 หมั่นให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจำ
21. คำว่าวัยรุ่นกับการปรับตัวหมายถึงข้อใด
1 แนวทางในการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับครอบครัว
2 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นตามช่วงอายุ
3 การศึกษาเรียนรู้ข้อมูลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
4 แนวทางในการแสดงพฤติกรรมของวัยรุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
22. ข้อใดคือแนวทางในการปรับตนของวัยรุ่นต่อ ลักษณะการเจริญเติบโตของร่างกาย
1 ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ
2 หมั่นสังเกตสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ
3 ควรยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
4 ถูกทุกข้อ
23. ลักษณะที่เต้านมใหญ่ขึ้นและรู้สึกเจ็บบริเวณหัวนม ในวัยรุ่นเรียกว่าอะไร
1 นมบวม 3
2 นมตั้งเต้า
3 นมผิดปกติ
4 นมแตกพาน
24. ข้อใดอธิบายปรากฏการณ์ฝันเปียกถูกต้อง
1 เกิดจากการฝัน แล้วปัสสาวะรดที่นอน
2 การหลงั่ น้ำอสุจิออกมาขณะหลับในวัยรนุ่
3 การหลงั่ น้ำอสุจิออกมาครงั้ แรกในวัยเด็ก
 4 เป็นน้ำที่ไหลออกมาจากอวัยวะเพศชายก่อนปัสสาวะ
25. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการปรับตัวของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ
1 พยายามฝึกตนเองให้กล้าเผชิญปัญหา
2 พยายามฝึกสำรวจควบคุมอารมณ์ของตนเอง
3 พยายามศึกษาเรื่องอารมณ์ สาเหตุผลกระทบที่เกิดขึ้น
4 พยายามฝึกศิลปะป้องกันตัวไว้ต่อสู้กับคนที่เราไม่ชอบหน้า
26. การวางตัวของวัยรุ่นเพศชายต่อเพศหญิงข้อใดถือว่าไม่เหมาะสม
1 ลดการคุยโอ้อวด
2 หาโอกาสลวนลามผู้หญิง
3 ฟังเรื่องราวของผู้หญิงมากกว่าเรื่องของตน
4 ไม่มีข้อใดถูก
27. ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุ่นที่ถูกต้องคือข้อใด
1 ฝ่ายชายมักเอาเปรียบฝ่ายหญิง
2 ฝ่ายหญิงมักเอาเปรียบฝ่ายชาย
3 ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4 ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกัน
28. แนวทางการคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรนุ่ควรปฏิบัติตามข้อใดดีที่สุด
1 เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่ถือตัว
2 มีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
4 วางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
29. แนวทางในข้อใดที่วัยรุ่นเพศหญิงควรยึดปฏิบัติ เป็นวิธีการวางตัวต่อเพศชาย
1 ออกเที่ยวเตร่ทุกวัน
2 ติดตามผู้ชายไปในที่เปลี่ยว
3 ปล่อยให้ผู้ชายแสดงกิริยาลวนลาม
4 ไมควรเที่ยวกับผู้ชายเกินเวลาที่เหมาะสม
30. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวัยรุ่นเพศชายในการใช้คำหยาบคายกับเพศหญิง
1 ใช้ได้ตอนที่เพศชายโกรธ
2 ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ทะเลาะกัน
3 ใช้ไม่ได้เพราะต้องให้เกียรติเพศหญิง
4 ใช้ได้เพราะเป็นภาษาที่แถวบ้านพูดกัน
31. เหตุใดจึงถือว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการปรับตัวมากกว่าช่วงวัยอื่น
1 เป็นวัยที่เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
2 เป็นวัยที่เริ่มมีความรู้สึกทางเพศ
3 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
4 เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจ   อารมณ์ และสังคม
32. วัยรุ่นที่สามารถปรับตัวได้ดีหมายถึงข้อใด
1 นิ่ม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2 นุ่น เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
3 นพ เรียนเก่งที่สุดในห้องเรียน
4 แนน เข้ากับเพื่อน ๆ และครูได้ดี
33. วัยรุ่นที่มีปัญหาการปรับตัวจะเกิดผลตามข้อใด
1 สนใจและหมกมุ่นในเรื่องเพศมาก
2 ชอบแต่งตัวเลียนแบบดารา นักร้อง
3 ชอบเรียกร้องความสนใจกับคนใกล้ชิด
4 ขาดความมั่นใจรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย
34. ข้อใดคือแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทางเพศที่ดีที่สุด
1 ไม่ดูสื่อลามกอนาจาร
2 ศึกษาเรื่องเพศศึกษาจากสื่อต่าง ๆ
3 ขอคำปรึกษาเรื่องเพศจากรุ่นพี่ที่โรงเรียน
4 บุคคลในครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเพศ
35. ข้อใดคือลักษณะของดี้
1 ผู้ชายแต่งกายเป็นเพศหญิง
2 ผู้ชายที่รักความสะอาดและเจ้าสำอาง
3 ผู้หญิงที่นิสัยห้าวหาญเหมือนเพศชาย
4 ผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงที่มีท่าทางเหมือนเพศชาย
36. ข้อใดแสดงออกถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
1 ตุ๊ก มีแต่เพื่อนเพศเดียวกับตน
2 นุช รักและชอบพอกับหวานแบบคู่รัก
3 หน่อย คบกับเพื่อนเพศหญิงหลายคน
4 ขวัญ มีเพื่อนในกลุ่มเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า
37. ข้อใดคือลักษณะของความเบี่ยงเบนในการกระทำทางเพศ
1 การแสดงความรักในเพศเดียวกัน
2 การอวดอวัยวะเพศต่อสาธารณชน
3 การไปเที่ยวของชายและหญิงตามลำพัง
4 ถูกทุกข้อ
38. ข้อใดไม่ใช่ความเบี่ยงเบนในการกระทำทางเพศ
1 ซาดิสม์
2 มาโซคิสม์
3 อวดอวัยวะเพศ
4 สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
39. ความหมายของปัญหาจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมคือข้อใด
1 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
2 ความสัมพันธ์ทางเพศที่ฝ่ายชายไม่ยินยอม
3 ความสัมพันธ์ทางเพศที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอม
4 ความสัมพันธระหว่างเพศที่ไม่หมาะสมจนก่อให้ เกิดปัญหาการดำเนินชีวิต
40. ปัญหาทางเพศในข้อใดแสดงถึงความไม่ปลอดภัย
1 การถูกข่มขืน
2 การเปลี่ยนคู่ควงบ่อย
3 การสวมถุงยางอนามัยเป็นอุปสรคคต่อการมีเพศสัมพันธ์
4 ถูกทุกข้อ
41. วัยรุ่นคนใดปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
1 ทัศนีย์ ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว
2 ศรีสุดา ชอบเล่นกีฬาในเวลาว่าง
3 วาริน ไปเที่ยวสถานเริงรมย์ทุกคืน
4 ศิริพร เรียนกวดวิชาอย่างคร่ำเคร่งทุกวัน

อ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 42–43
"      ภัทรพรรณอยู่ชั้น ม. 2 เพิ่งย้ายมาจากเชียงรายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ เธอเช่าหออยู่ใกล้ๆ โรงเรียน วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปเที่ยวผับย่านรัชดา ภัทรพรรณเกิดความลังเลใจ เพราะไม่เคยไปสถานที่แบบนั้นมาก่อน "


42. หากนักเรียนเป็นภัทรพรรณจะตัดสินใจเช่นไร
1 น่าจะลองไปดู
2 ถ้ามีเงินก็จะไป
3 ไปก็ได้เผื่อจะได้เจอเพื่อนใหม่
4 ไม่ไปเพราะยังเรียนหนังสืออยู่
43. ถ้าภัทรพรรณต้องการปฏิเสธ ควรอ้างเหตุผลใด
1 ไม่มีเงิน
2 ไม่เคยไปอายคนอื่น
3 ไม่มีชุดสวย ๆ ใส่เอาไว้วันหลัง
4 เรายังเรียนอยู่ไม่ควรไปเที่ยวกลางคืน
44. ข้อใดเป็นชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งของการเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่น
1 วัยสะรุ่น
2 วัยขบเผาะ
3 วัยแตกพาน
4 วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว
45. ทุกข้อคือผลเสียของการแต่งกายล่อแหลมยกเว้นข้อใด
1 ทำให้ถูกข่มขืน
2 ทำให้เป็นจุดสนใจ
3 ทำให้เกิดอาชญากรรม
4 ทำให้เกิดการลวนลามอนาจาร
46. ข้อใดไม่ใช่ทักษะต่อรองเพื่อประนีประนอม
1 ใจเย็น
2 รอบคอบ
3 ใช้เหตุผล
4 ใช้อารมณ์
47. หลักการสำคัญพื้นฐานที่สามารถป้องกันปัญหาทางเพศคืออะไร
1 การเรียนรู้เพศศึกษาตั้งแต่วัยเด็ก
2 รัฐบาลควบคุมสื่อลามกอนาจารอย่างเข้มงวด
3 เก็บความเข้าใจในเรื่องเพศไว้เฉพาะส่วนบุคคล
4 ดาราและนักร้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางเพศแก่เยาวชน
48. ถ้ามีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมควรปฏิบัติอย่างไร
1 ปรึกษาจิตแพทย์
2 หาหนังสือเพศศึกษามาอ่าน
3 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
4 นิ่งเฉย เพราะเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นกับทุกคน ได้
49. ข้อใดคือแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทางเพศ
1 ไม่ดูสื่อลามก
2 เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
3 สร้างความอบอุ่นในครอบครัว
4 ถูกทุกข้อ
50. พฤติกรรมทางเพศมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของวัยรุ่นอย่างไร
1 ส่งผลทำให้วัยรุ่นมีกลุ่มเพื่อนที่ดี
2 ส่งผลทำให้วัยรุ่นเกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ
3 ส่งผลต่อบุคลิกภาพและการยอมรับจากบุคคลอื่น ๆ  ในสังคม
4 ถูกทุกข้อ
51. ระบบใดในร่างกายที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงที่เป็นกลไกสำคัญให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย
1 ระบบกระดูก   
2 ระบบประสาท   
3 ระบบกล้ามเนื้อ
4 ระบบย่อยอาหาร
52. หากระบบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง  3 ระบบทำงานไม่ประสานกันจะส่งผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไร
1 เคลื่อนไหวได้ช้ากว่าปกติ
2 การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างปกติ
3 สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าปกติ
4 ไม่สามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวได้
53. ลักษณะการยืนแบบใดส่งเสริมประสิทธิภาพในการ เคลื่อนไหวที่ดี
1 ยืนเท้าทั้ง 2 ข้างชิดกัน
2 ยืนแยกเท้าที่ถนัดไว้ข้างหน้า
3 ยืนแยกเท้าทั้ง 2 ข้างห่างกันเล็กน้อย
4 ยืนแยกเท้าทั้ง 2 ข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของ ไหล่
54. ข้อใดไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
1 อุณหภูมิ         
2 การทรงตัว      
3 สภาพจิตใจ
4ไม่มีข้อใดถูก
55. วัยเด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวใน ด้านใดมากที่สุด
1 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
2 การเคลื่อนไหวเฉพาะอย่าง
3 การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
4 ควรได้รับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวทั้ง 3 ด้าน   พร้อม ๆ กัน
56. ข้อใดคือลักษณะของลำตัวและศีรษะในขณะก้าวเท้า วิ่ง
1 เอนลำตัวไปข้างหลัง ศีรษะตั้งตรง
2 เอนลำตัวไปข้างหน้า ศีรษะตั้งตรง
3 เอนลำตัวไปข้างหน้า ศีรษะส่ายไปมา
4 เอนลำตัวไปข้างหลัง ศีรษะส่ายไปมา
57. ข้อใดคือลักษณะการวางเท้าที่ถูกต้อง ในกรณีที่ยืนหันหลังให้วัตถุขณะเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยการดึง
1 เท้าทั้งสองชิดกัน
2 เท้าทั้งสองข้างแยกไปทางด้านข้างลำตัว
3 เท้าซ้ายหรือเท้าขวาข้างใดข้างหนึ่งนำหน้า
4 เท้าแยกออกจากกันโดยเท้าข้างหนึ่งยื่นมาข้างหน้า  เล็กน้อย
58. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติในทักษะการวิ่ง
1 ไม่ส่ายศีรษะไปมาในขณะวิ่ง
2 ขณะก้าวเท้าควรเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
3 ควรเหวี่ยงแขนข้างเดียวกันกับเท้าข้างที่ก้าวไปข้าง  หน้าขณะวิ่ง
4 ไม่ควรก้าวเท้าสั้นหรือยาวจนเกินไป ควรกะระยะการก้าวให้อยู่ในช่วงที่พอเหมาะ
59. ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยการใช้อุปกรณ์ด้ามยาว
1 โจ้ ใช้พลั่วเพื่อตักดิน
2 แจง ถูพื้นด้วยไม้ถูพื้น
3 โจ ขุดดินโดยใช้จอบขุด
4 เจ ขว้างก้อนหินลงสระน้ำ
60. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบด้านสมรรถภาพทางกาย
1 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
2 ความทนทานของกล้ามเนื้อโดยทั่วไป
3 ความแข็งแรงและทนทานของกระดูก
4 ความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต
61. ลักษณะของฐานที่รองรับแบบใดที่ส่งเสริมให้การทรงตัวมีความมั่นคงขึ้น
1 ฐานที่ขรุขระ
2 ฐานที่มีพื้นที่กว้าง
3 ฐานที่มีการเคลื่อนที่
4 ฐานที่มีความอ่อนนุ่ม
62. สภาพอุณหภูมิในลักษณะใดที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวสามารถปฏิบัติได้ ยาวนานขึ้น
1 อุณหภูมิต่ำ
2 อุณหภูมิสูง
3 อุณหภูมิที่ติดลบ
4 ทุกอุณหภูมิเคลื่อนไหวได้ไม่แตกต่างกัน
63. บุคคลในข้อใดที่มีการเคลื่อนไหวที่มั่นคงที่สุด
1 แจง เดินช้า ๆ บนพื้นเรียบ
2 จุ๋ม วิ่งบนลู่กลที่กำลังเคลื่อนที่
3 จิ๋ว ยืนโดยรวบเท้าทั้งสองข้างให้ชิดกัน
4 จุ๊บ สวมเสื้อผ้าตัวใหญ่รุ่มร่ามในการกระโดด
64. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ”
1 การนำเอากิจกรรมกีฬาที่สนใจมาออกกำลังกายโดย ไม่ได้หวังผลการแข่งขัน
2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายในการแข่งขันเพื่อหวังผลการแข่งขันเป็นสำคัญ
3 การกระตุ้นให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานมากขึ้น กว่าปกติอย่างเป็นระบบระเบียบ
4 ถูกทุกข้อ
65. ข้อใดจัดเป็นผลดีของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน
1 มีความต้านทานโรคติดต่อดีขึ้น
2 น้ำหนักตัวที่เกินมาตรฐานจะลดลง
3 ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนออกมามากกว่าปกติ
4 อัตราการเพิ่มของความสูงร่างกายมากกว่าปกติ
66. นายเดชา อายุ 20 ปี มีสภาพร่างกาย ปกติอยากทราบว่าอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจควรเป็นเท่าไร
1 195 ครั้งต่อนาที   
2 200 ครั้งต่อนาที
3 205 ครั้งต่อนาที     
4 210 ครั้งต่อนาที
67. ถ้านายเดชา ออกกำลังกายเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่างร้อยละ60–80 ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจอัตราชีพจรที่จับได้ควรอยู่ระดับใด
1 110–160 ครั้งต่อนาที
2 120–160 ครั้งต่อนาที
3 110–180 ครั้งต่อนาที
4 120–180 ครั้งต่อนาที
68. ถ้ามีอาการใจสั่น เวียนศีรษะ หน้ามืด มือเท้าเย็นหลังจากการออกกำลังกาย แสดงว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบใดของร่างกาย
1 ระบบหายใจ      
2 ระบบประสาท 
3 ระบบต่อมไร้ท่อ
4 ระบบไหลเวียนโลหิต
69. ควรหยุดการออกกำลังกายทันที ถ้าเกิดอาการตามข้อใด
1 เริ่มเหนื่อย      
2 หายใจเร็วขึ้น     
3 มีเหงื่อออกมาก
4 รู้สึกหายใจติดขัด
70. หลัก “นานพอ” ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือช่วงระยะเวลาเท่าใด
1 10–20 นาที    
2 20–60 นาที    
3 60–80 นาที
4 80–120 นาที
71. ถ้านักเรียนมีเวลาออกกำลังกายด้วยการวิ่งทุกวัน วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง นักเรียนจะจัดโปรแกรมการวิ่งอย่างไร
1 วิ่งสลับกับการเดิน 1 ชั่วโมง
2 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง 15 นาที วิ่ง 45 นาที
3 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง 5 นาที วิ่ง 45 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ่ง  10 นาที
4 อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่ง 15 นาที วิ่ง 30 นาที ผ่อนคลายหลังการวิ่ง 10 นาที
72. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชีพจร
1 ชีพจรสามารถสัมผัสและมองเห็นได้
2 ชีพจรเป็นคลื่นสะเทือนที่เกิดจากการหดตัวและขยายตัวของเส้นเลือดดำ
3 อัตราชีพจรของคนเราจะแตกต่างไปตามอายุ เพศ หรือการปฏิบัติกิจกรรม
4  ตำแหน่งที่นิยมใช้สังเกตและสัมผัสชีพจร คือ บริเวณข้อมือและด้านข้างลำคอ
73. ข้อใดถือเป็นวิธีการวัดขนาดรอบอกเพื่อนำข้อมูลมา  ใช้คำนวณน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นในเพศหญิงได้ถูกต้อง
1 วัดบริเวณราวนม
2 วัดบริเวณเหนือสะดือ
3 วัดบริเวณใต้ฐานทรวงอก
4 นับอัตราการเต้นของหัวใจ
74. จากคำตอบในข้อ 73 พบว่าน้ำหนักตัวมากกว่า เกณฑ์มาตรฐานกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะถือว่าอ้วน
1 5           
2 10       
3 15
4 20
75. อัตราชีพจรปกติของเพศชายวัยผู้ใหญ่มีค่าเท่าใด
1 60–80 ครั้ง/นาที
2 70–90 ครั้ง/นาที
3 80–100 ครั้ง/นาที
4 90–110 ครั้ง/นาที
76. ข้อใดเป็นวิธีการวัดระยะทางในการยืนกระโดดไกล ที่ถูกต้องที่สุด
1 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยส้นเท้าข้างที่ใกล้ที่สุด
2 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยส้นเท้าข้างที่ไกลที่สุด
3 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยปลายเท้าข้างที่ใกล้ที่สุด
4 วัดระยะจากเส้นเริ่มไปยังรอยปลายเท้าข้างที่ไกลที่สุด
77. ข้อใดกล่าวถึงหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ได้ถูกต้อง
1 ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรม
2 ควรเลือกกิจกรรมที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวมาก ๆ
3 การเลือกกิจกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย
4 หากสนใจในกิจกรรมใดก็ให้เลือกปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย ไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ
78. บุคคลในข้อใดที่ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทกิจกรรมทางสังคม
1 แป้ง ไปออกค่ายอาสาพัฒนา  
2 ปอ ไปร่วมกิจกรรมการโต้วาที      
3 ปิ่น ไปร่วมงานวันเกิดของเพื่อน
4  ปัด ไปถ่ายภาพตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
79. กีฬาประเภทใดที่เป็นต้นฉบับของกติกาการเล่นตะกร้อข้ามตาข่าย
1 ฟุตบอล       
2 แฮนด์บอล       
3 แบดมินตัน
4 เทเบิลเทนนิส
80. คำว่า “ติดตะกร้อ” หมายถึงกีฬาตะกร้อประเภทใด
1 ตะกร้อวง       
2 ตะกร้อแตะทน   
3 ตะกร้อพลิกแพลง
4  ตะกร้อข้ามตาข่าย

ตอนที่ 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้
1. หากเพื่อนของนักเรียนมีรูปร่างอ้วน นักเรียนจะมีวิธีการให้คำแนะนำในการลดความอ้วนอย่างไร
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกสารเคมีมีหลักการปฏิบัติอย่างไร
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                     วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตอนที่ 1
1.1    11.2    21.4    31.4    41.2    51.4    61.2    71.4
2.2    12.4    22.4    32.4    42.4    52.4    62.1    72.2
3.4    13.2    23.4    33.4    43.4    53.4    63.3    73.3
4.3    14.2    24.2    34.2    44.4    54.4    64.3    74.4
5.2    15.3    25.4    35.4    45.2    55.1    65.2    75.4
6.2    16.4    26.2    36.2    46.4    56.2    66.2    76.4
7.2    17.2    27.3    37.2    47.1    57.3    67.2    77.3
8.3    18.1    28.4    38.4    48.1    58.3    68.2    78.3
9.2    19.4    29.4    39.4    49.4    59.4    69.4    79.3
10.4   20.3    30.3    40.4    50.3    60.3    70.3    80.3


    ตอนที่ 2
1. ควรควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
2. สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง ถ้าทำได้ให้ล้างบาดแผลด้วยน้ำก๊อกที่ไหลตลอดเวลาจะยิ่งดี แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว และควรนำภาชนะที่บรรจุสารเคมีหรือตัวอย่างของสารเคมีดังกล่าวไปให้แพทย์ดูด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: