โครงการ พัฒนาองค์กรโครงการ                                  โครงการพัฒนาองค์กร
แผนงาน                                   งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ             โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นางอมรรัตน์  เชิงหอม   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ             พฤษภาคม 2556 -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษา      มาตรฐานที่  8

.........................................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           การพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กรของตนเองเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเพราะ 
การจัดระบบบริหารที่ดีนั้นนอกจากจะทำให้การพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของงาน 
ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานอีกด้วย นอกจากนี้แล้วการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการศึกษาจะช่วยพัฒนาระบบการดำเนินงานของโรงเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 หรือหน่วยงานอื่นให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.       เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.       เพื่อจัดวางตัวบุคลากรครูในโรงเรียนให้เหมาะสมกับงาน           

 เป้าหมาย

           1.  ครูทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
  2.  ครูทุกคนสามารถพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ

การดำเนินการ

           1.  ประชุมช้าราชการครู
  2.  เสนอโครงการ
  3.  ดำเนินการตามโครงการ
       -  แบ่งขอบข่ายงาน
                -  มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงาน
     -  ทำโครงการตามงานที่รับผิดชอบ
  4. รายงานผล
  5. ประเมินผล / ติดตามผล
 

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.56

การดำเนินงาน
(Doing)
1. จัดโครงสร้างงานและแบ่งขอบข่ายงาน เป็น
4 งาน คืองานบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
2. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบงานและออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
3. จัดผังโครงสร้างการบริหาร
ครูทุกคน


ทุกวันที่ 1

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
ติดตามนิเทศงานตามโครงการ

อมรรัตน์

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ  7,580  บาท

 ระดับความสำเร็จ


ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  โรงเรียนแบ่งขอบข่ายงานออกเป็น 4 ฝ่าย คือ งานบริหารงานวิชาการ  งานบริหารงานบุคคล  งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป
สังเกตการปฏิบัติงาน
สอบถาม/สัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
2.  จัดบุคคลรับผิดชอบงานโดยยึดหลักตามความสามารถ
สังเกตการปฏิบัติงาน
สอบถาม/สัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

              


  ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ


    
         (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)                                          (นางอมรรัตน์   เชิงหอม ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง 

ไม่มีความคิดเห็น: