โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                        ประชาธิปไตยในโรงเรียน               
แผนงาน                                         งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                   โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายอุดม   สิงห์งอย , นางมลิวรรณ  สรรคชา
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                  พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                   กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 2

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                   โรงเรียนเป็นสังคมแห่งแรกที่นักเรียนได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น  โรงเรียนจึงต้องฝึกอบรมให้เด็กมีคุณสมบัติที่ดี  มีประชาธิปไตยอยู่ในจิตใจเป็นผู้มีวินัยในตนเอง  ยอมรับและปฏิบัติกฎระเบียบของสังคมด้วยความสมัครใจและจริงใจ
                   โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นวิธีหนึ่งที่เอื้อประโยชน์และเป็นแนวทางสร้างพฤติกรรมสร้างสรรค์ของเด็กไทยทุกคน
                  
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กคิดเป็น  ทำเป็น และรู้จักสิทธิหน้าที่  ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยของความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม

เป้าหมาย

          นักเรียนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  และสามารถประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มได้ดี 
มีความสำนึกรับผิดชอบ  กล้าแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อุดม
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1.เลือกสภานักเรียน
2.กำหนดหน้าที่สภานักเรียน
3.การประชุมของสภานักเรียน
4.บันทึกการดำเนินงานของสภานักเรียน
อุดม


1ต.ค.58
31มี.ค.59

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

อุดม

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ  4,000  บาท

                        
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนที่เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  และสามารถประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มมีความรับผิดชอบกล้าแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพงสามารถประพฤติปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย                   ผู้เสนอโครงการ                                                                     ผู้อนุมัติโครงการ

    
        (นายอุดม   สิงห์งอย)                                                           (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
       ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: