โครงการ จัดทำและรายงานแผนงบประมาณโครงการ                                จัดทำและรายงานแผนงบประมาณ 
                                                ประจำปีการศึกษา  2556
แผนงาน                                 งานบริหารงบประมาณ
ลักษณะงาน/โครงการ         โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวจริยา   บรรลือเสียง
ระยะเวลาที่ดำเนินการ          พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน           กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 8

..................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                เนื่องจากโรงเรียนบ้านหาดแพง ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ เพื่อเป็นการวางแผนการใช้งบประมาณดังกล่าวในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ทางโรงเรียนจึงต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา  2556  และรายงานแผนงบประมาณประจำปีการศึกษา  2556  ของโรงเรียนให้ถูกต้องและครอบคลุมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
               
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้ถูกต้อง
2.  เพื่อรายงานแผนงบประมาณให้ถูกต้องตรวจสอบได้

เป้าหมาย

จัดทำและรายงานแผนงบประมาณของโรงเรียน

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
จริยา
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56
-31 มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. แจ้งยอดจัดสรรงบประมาณให้ครูทุกคนทราบ
2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. เสนอผู้บริหารตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. จัดเก็บเอกสาร

จริยา

ทุกเดือน
หรือวันที่มีเงินหมุนเวียน
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผู้บริหารทุกครั้งที่มีเงินหมุนเวียนหรือมีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จริยา

31 มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ    9,790  บาท

         
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนให้ถูกต้อง

สำรวจ/ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แบบตรวจสอบรายการ
2. รายงานแผนงบประมาณถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้

ตรวจสอบรายงานแผนงบประมาณ
แบบตรวจสอบรายงาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          การจัดการเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานแผนงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ  สามารถตรวจสอบได้
ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้อนุมัติโครงการ
     

(นางสาวจริยา   บรรลือเสียง)                               (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
  ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: