โครงการ นิเทศภายในโครงการ                                    นิเทศภายใน
แผนงาน                                     การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางอมรรัตน์  เชิงหอม 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 8,10

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          การนิเทศภายในมีความสำคัญและจำเป็นในการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นความร่วมมือระหว่างครูในโรงเรียนโดยให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
2.  เพื่อให้ครูในโรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน

 เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.  ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับการนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.  ครูในโรงเรียนปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนเป็นครูมืออาชีพ

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
1พ.ค.55
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
14 พ.ค.56
ทุกวันที่ 1
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ประชุมก่อนเปิด-ปิดภาคเรียน
2.ประชุมวิชาการ
3.เยี่ยมชั้นเรียน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

ทุกวันที่ 1
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลการดำเนินงานทุกครั้งที่มีกิจกรรม
อมรรัตน์
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน


งบประมาณ   8,000  บาท

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. มีการประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมการ
ตรวจสอบบันทึกการประชุม
แบบตรวจสอบ
2. มีการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดือนละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบบันทึกการประชุม
แบบตรวจสอบ
3. มีการออกเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ตรวจสอบสมุดนิเทศ
แบบตรวจสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ครูในโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะที่ดีสูงขึ้นผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ
     


     (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)                                             (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: