โครงการทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                         ทัศนศึกษา           
แผนงาน                                          งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                   โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นายวสันต์  บุพศิริ
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                   พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                   กลยุทธ์ที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 13

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           การจัดการเรียนการสอนบางสาระกลุ่มการเรียนรู้หากจัดเฉพาะในห้องเรียนประสบการณ์เรียนรู้จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร  หากครูได้นำนักเรียนไปศึกษาตามแหล่งความรู้หรือนอกสถานศึกษาผู้เรียนจะได้ประการณ์ตรง ได้สัมผัสและพบเห็นสิ่งแปลกใหม่  อันจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนให้แก่นักเรียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
3.  เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน และได้พักผ่อนคลายความเครียด

เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ

นักเรียนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาทุกคนในโรงเรียนได้ไปศึกษานอกสถานศึกษา
                เป้าหมายเชิงคุณภาพ          
                     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วสันต์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1.สำรวจสถานที่ที่จะนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
2.คัดเลือกสถานที่และแจงให้นักเรียนทราบ
3.ทำหนังสือขออนุญาตแจ้งผู้ปกครอง
4.สรุปจำนวนนักเรียนที่จะไปทัศนศึกษา
5. ติดต่อสถานที่ที่จะนำนักเรียนไป
6. นำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามแผนที่วางไว้
วสันต์
ครูทุกคน


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
1ต.ค.58,
31มี.ค.59

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

วสันต์

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60,000     บาท

                        
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนที่ได้ไป
ทัศนศึกษาตามแผนงานเพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์  ทักษะใหม่ๆ และมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้น
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนระดับปฐมวัยถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ตามแผนงานเพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์  ทักษะใหม่ๆ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                    
ผู้เสนอโครงการ                                                                ผู้อนุมัติโครงการ
     

        (นายวสันต์   บุพศิริ)                                                         (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
    ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: