ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปผลโครงการกีฬาไทย                                                บันทึกข้อความ
ส่วนราชการที่                              โรงเรียน..............................................................
ที่                                                                                            วันที่    9    มีนาคม     2552
เรื่อง     รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน
              (ชมรมหมากรุกไทย)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................


                                อ้างถึง  คำสั่งโรงเรียน.......................................   ที่ ............/............ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมชมรมประจำปีการศึกษา  2551       ข้าพเจ้า  .....................................................  
และ.................................................   มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานกิจกรรมชมรมหมากรุกไทย
  ได้ดำเนินงานตามโครงการ   เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6   ตั้งแต่
วันที่   5   พฤศจิกายน   2551   ถึงวันที่   25   กุมภาพันธ์   2552    รวมทั้งสิ้น   16   สัปดาห์  ( 32   ชั่วโมง )
                                วัตถุประสงค์
-                   เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านการใช้ความคิดสติปัญญาอย่างมีเหตุผล
-                   เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬาหมากรุกซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านเก่าแก่ของไทยให้แพร่หลาย
-                   เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การดำเนินการ
                มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  34   คน   ประกอบด้วย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
จำนวน  6  คน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน   9   คน   ชั้นประถมศึกษา   5   คน   จำนวน   11   คน 
 และชั้นประถมศึกษาปีที่  6   คน
                                งบประมาณ
                ที่ใช้ในครั้งนี้   รวมทั้งสิ้น   8,500   บาท   (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งแบ่งออกเป็นค่าวัสดุฝึก
( โต๊ะม้าหินอ่อนและตัวหมากรุกพร้อมกระดาน   จำนวน  10   ชุด )  เป็นเงิน   6,500   บาท   และ
ค่าวิทยากรพิเศษ   2,000   บาท


                                ผลที่ได้รับ
                นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมมีความรู้ขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์ความรู้เชิงปฏิบัติการทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีไม่น้อยกว่า   60   ของคะแนนเต็มผ่านการประเมินร้อยละ   100   เวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
70 %  ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ร้อยละ  100
                                อุปสรรคปัญหา
                อุปกรณ์มีไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                               (   ...................................   )                                         (   .....................................  )
                               ผู้รับผิดชอบกิจกรรม                                                     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                             (   .....................................................   )
                                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................

เอกสารอ้างอิง
-                    บัญชีรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าชมรม
-                   บัญชีลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียน
-                   หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษ
-                   ใบงานชมรมหมากรุก
สมาชิกในชมรมจำนวนทั้งหมด    34   คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   จำนวน   5   คน
ลำดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ชั้น
1


2


3


4


5


6ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน   9   คน
ลำดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ชั้น
1


2


3


4


5


6


7


8


9

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน   11   คน
ลำดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ชั้น
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   จำนวน   8   คน
ลำดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ชั้น
1


2


3


4


5


6


7


8
รายงานและสรุปผล
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน
(ชมรมหมากรุกไทย)

โรงเรียน...................................
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น: