โครงการการบริหารงบประมาณ

โครงการการบริหารงบประมาณ
ขอบข่ายงาน  ประกอบด้วยภาระหน้าที่  22  ข้อ  คือ

1.  การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
2.  การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

6.   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7.   การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8.   การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9.   การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12.  การกำหนดรูปแบบรายงาน  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์   หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
13.   การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
14.   การจัดหาพัสดุ
15.   การควบคุมดูแล  บำรุงและจำหน่ายพัสดุ
16.   การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
17.   การเบิกเงินจากคลัง
18.   การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน
19.   การนำเงินส่งคลัง
20.   การจัดทำบัญชีการเงิน
21.   การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
22.   การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน และรายงาน

ไม่มีความคิดเห็น: