โครงการ พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการ                                     พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แผนงาน                                      การบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางมลิวรรณ   สรรคชา
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
การสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         มาตรฐานที่ 12

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยให้ถือว่าการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  แล้วจัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดและต่อสาธารณชน
           การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันยึดถือและปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  และสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนของผู้เรียน  โดยการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียน

 วัตถุประสงค์

           เพื่อให้สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน 

 เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

           โรงเรียนบ้านหาดแพงดำเนินงานตามระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในทั้งระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน  ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้
             1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
             2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
             3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
             4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
             5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
             6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
             7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
             8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
มลิวรรณ
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ครูทุกคน

25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
มลิวรรณ

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

 งบประมาณ      10,000  บาท

 ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
โรงเรียนมีระบบการดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
สำรวจ/ตรวจสอบ /สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน
          

ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้อนุมัติโครงการ
      

      (นางมลิวรรณ   สรรคชา)                                            (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
      ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: