โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ชื่อโครงการ                        ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์
แผนงาน/งาน                       งานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ                         นายอินทร์ปัน   ธงศรี
ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินงาน          พฤษภาคม   2556 - มีนาคม   2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 4

……………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล 
          จากการจัดการเรียนการสอนพบว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดยังเป็นปัญหาทั้งในด้านการจัดกาเรียนการสอนของครูและในด้านการรับรู้ของนักเรียน ทั้งนี้น่าจะมาจากโรงเรียนไม่มีสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด  ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยให้ครูได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ครูทุกคนได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
2.  เพื่อให้นักเรียนทุกชั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด
เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงปริมาณ
           1.  ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
           2.  นักเรียนทุกชั้นเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ทักษะกระบวนการคิด
           3. นักเรียนทุกชั้น ร้อยละ  60  มีทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดับดี
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ
           1.  ครูมีการจัดการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด 
           2.  นักเรียนพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการคิด
 

กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
                วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อินทร์ปัน
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. ครูประจำชั้นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะกระบวนการคิด
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในทุกระดับชั้น
ครูทุกคน

ครูทุกคน
1ต.ค.56
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.รายงานผลนวัตกรรมที่พัฒนาทักษะการคิดของแต่ละระดับชั้น

อินทร์ปัน

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

ทรัพยากรที่ต้องการ
งบประมาณ   3,500  บาท
            บุคลากรในโรงเรียน

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของครูที่มีสื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างน้อยเดือนละ  2  ชิ้น
สำรวจ/ตรวจสอบการจัดทำสื่อ

แบบสำรวจรายการ
2.  ร้อยละของนักเรียนที่เรียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะกระบวนการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการคิดอยู่ในระดับดี
สำรวจจำนวนนักเรียน

แบบสำรวจรายการ

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           ครูเห็นความสำคัญของการฝึกทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
      ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ
     

              (นายอินทร์ปัน   ธงศรี)                                         (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
           ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: