โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ                             การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
แผนงาน                             การบริหารงานบุคคล     
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางอมรรัตน์  เชิงหอม   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              1 เมษายน  2556 – 31 ตุลาคม  2556
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่   7,8

.......................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          การปฏิรูปการศึกษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย  ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่  ครูทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ดังนั้นครูจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นการเครื่องชี้วัดว่า ครูได้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่งของตนมากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ครูได้รับทราบขอบข่ายหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน
2.  เพื่อให้ครูได้รับทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
3.  เพื่อให้ครูได้แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ครูทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2. ครูมีคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 70


การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ครูปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงาน
3.ประเมินผลการปฏิบัติงาน  (กันยายน/มีนาคม)

ครูทุกคน

1/ทุกเดือน
1ต.ค.56
25มี.ค.57
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

1. นิเทศ กำกับ ติดตาม

อมรรัตน์


31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ      5,000  บาท

                  
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของครูที่รู้จักบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำรวจจำนวนครู
สังเกตการจัดการเรียนการสอน
แบบสำรวจรายการ
แบบสังเกต
2.  ร้อยละของครูที่มีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 70

สังเกตการปฏิบัติงาน
สอบถาม/สัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูโรงเรียนบ้านหาดแพงมีการพัฒนาตนเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

         
         


ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้อนุมัติโครงการ


    
      (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)                                            (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: