โครงการการบริหารงานทั่วไป

โครงการการบริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงาน  ประกอบด้วยภาระหน้าที่  21  ข้อ  คือ


1.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.  การดำเนินงานธุรการ

9.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
10.  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
11.  การรับนักเรียน
12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง  ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา
13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15.  การทัศนศึกษา
16.  งานกิจการนักเรียน
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
18.  การส่งเสริม  สนับสนุนและประเมินการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19.  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
20.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
21.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: