โครงการสหกรณ์ในโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                         สหกรณ์ในโรงเรียน          
แผนงาน                                          งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                   โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                   พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                   กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 2

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

               การจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสนับสนุน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย  และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมฝึกให้เด็กรู้จักการออมทรัพย์และยังเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการซื้อและการขายตลอดทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนมีเอกสาร  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3.   นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและหารายได้ระหว่างเรียน

เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ

                   นักเรียนปฐมวัย  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  รวมกลุ่ม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80
                ด้านคุณภาพ
                    ครูและนักเรียนได้ใช้บริการสหกรณ์ในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วัชรีวรรณ
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1.รับสมัครสมาชิกใหม่
2.รับเพิ่มหุ้นสมาชิก
3.ดำเนินการขาย
4.บันทึกสรุปรายรับรายจ่ายทุกเดือน
วัชรีวรรณวัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
1ต.ค.58,
31มี.ค.59

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานสรุปรายรับรายจ่ายต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

วัชรีวรรณ

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ  10,000  บาท

                        
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมสหกรณ์และสามารถนำแนวคิด  หลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่น
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2.ร้อยละของนักเรียนที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ในโรงเรียน
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                  
1.  นักเรียนมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมสหกรณ์  และสามารถนำแนวคิด  หลักการและวิธีการสหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่น
2.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน


ผู้เสนอโครงการ                                                                         ผู้อนุมัติโครงการ
     


         (นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ)                                                          (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
        ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: