โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการ                                    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
แผนงาน                                     การบริหารงานบุคคล     
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางอมรรัตน์  เชิงหอม   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556 – มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 7,8

..................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทย  ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่  ครูทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ดังนั้นจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ครูได้รับประสบการณ์ในการการจัดการเรียนการสอน
2.       เพื่อให้ครูสำนึกในการที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
3.       เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์เสมอ

เป้าหมาย

1.       ครูทุกคนได้รับการพัฒนาโดยการอบรม สัมมนา อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี

2.  ครูทุกคนได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.56 -31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ครูไปอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
2.ครูไปศึกษาดูงาน
3. การทดสอบความรู้
ครูทุกคน
ครูทุกคน
1ต.ค.56
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
อมรรัตน์

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ      10,000  บาท

                  
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมหรือศึกษาเอกสาร ตำรา แล้วนำมาพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยคนละ 20 ช.ม./ปี 
สำรวจจำนวนครู
สอบถามความคิดเห็นของครู
แบบสำรวจรายการ
แบบสอบถาม
2. ร้อยละของครูที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
สำรวจจำนวนครู
สอบถามความคิดเห็นของครู
แบบสำรวจรายการ
แบบสอบถาม

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ครูโรงเรียนบ้านหาดแพงมีการพัฒนาตนเพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

         


ผู้เสนอโครงการ                                             ผู้อนุมัติโครงการ
     


       (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)                                  (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: