โครงการวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                            วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น
                                            (วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/
                                             วันออกพรรษา/วันมาฆบูชา/บุญประเพณี
                                             ในท้องถิ่น)
แผนงาน                              งานบริหารทั่วไป
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ                        นายวสันต์   บุพศิริ 
                                              นายอุดม   สิงห์งอย
ระยะเวลาดำเนินการ          พฤษภาคม  2558 – มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 1,2  

………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล
          ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น   หากครูจะมุ่งสอนในห้องเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอครูจำเป็น   ต้องให้โอกาสเด็กได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนควบคู่กันไปด้วย  
จึงจะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมวันสำคัญจึงเป็นกิจกรรมและมีคุณค่าที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญ และเอาใจใส่  เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้  เข้าใจ และเกิดความรู้สึกทราบซึ่งถึงคุณค่าในการอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
                   เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่นให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 

เป้าหมาย
                   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ดังนี้ คือ วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/วันออกพรรษา/วันมาฆบูชา/บุญประเพณีในท้องถิ่น

การดำเนินงาน

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
นรินทร์
อุดม
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ได้แก่
วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/ วันมาฆบูชา/บุญประเพณีในท้องถิ่น

นรินทร์
อุดม


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
เมื่อเสร็จกิจกรรม

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

นรินทร์
อุดม

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ      4,500  บาท
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวันสำคัญต่างๆ ของไทย      ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เสนอโครงการ             
                                 

 (นายวสันต์   บพศิริ)                                               (นายอุดม   สิงห์งอย)
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                       ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง              

                                                                     ผู้อนุมัติโครงการ


(นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: