โครงการ โรงเรียนสุจริตโครงการ                              เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
                                                ”ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)
แผนงาน                               การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ        โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี
                                               นางมลิวรรณ   สรรคชา
ระยะเวลา                              พฤษภาคม  2556 – มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              มาตรฐานที่ 2

.........................................................................................................
หลักการและเหตุผล
           เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี  2012  อยู่อันดับที่  88  จาก  176  ประเทศทั่วโลก  จึงทำให้รัฐบาล  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ออกนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
“ข้อที่ 3 การป้องกันและการปราบปรามทุจริต” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต
2.    เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
3.    เพื่อพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการ

วัน / เดือน /ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค. 2556
การวางแผน
(Planning)
1. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงาน และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ
สัญทิตย์
ครูทุกคน


อมรรัตน์
16 พ.ค. 56 – 31 มี.ค. 57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. จัดกิจกรรมปลูกฝัง
   1.1 ค่ายคุณธรรม ปลูกฝังความสุจริต
   1.2 ชุมนุม “เด็กดีศรีหาดแพง”
   1.3 สร้างรายได้จากแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   1.4 กิจกรรมจิตอาสา
   1.5 กิจกรรมออมทรัพย์วันละนิดจิต
สัญทิตย์
มลิวรรณ
ครูทุกคน
วัน / เดือน /ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม


แจ่มใส
   1.6 กิจกรรมธนาคารความดี
2. จัดกิจกรรมป้องกัน
   2.1 ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ส่งเสริมความสุจริต
   2.2 ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความสุจริต
   2.3 สภานักเรียน
3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน
   3.1 เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริต
   3.2 เสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน
   3.3 เสียงสะท้อนความสุจริตจากลูกสู่พ่อ – แม่

20-30 ส.ค. 56
ตรวจสอบติดตาม/ประเมินผล(Check)
- รายงานผลผู้บริหารเพื่อทราบ
- นำเสนอผลงานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ. ชลบุรี
สัญทิตย์
มลิวรรณ
31 มี.ค. 57
ปรับปรุงพัฒนา
(ACtion)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ      10,000  บาท

ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. โรงเรียนบ้านหาดแพงจัดกิจกรรมปลูกฝัง กิจกรรมป้องกัน และกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน
สังเกต
สอบถาม
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
2. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
สังเกต
สอบถาม
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ 5 ประการตามที่ สพฐ. กำหนด
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) มีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามที่ สพฐ. กำหนด


          ผู้นำเสนอโครงการ                                                    ผู้นำเสนอโครงการ


    (นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี)                                      (นางมลิวรรณ   สรรคชา)
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)              ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)

ผู้อนุมัติโครงการ


(นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)

ไม่มีความคิดเห็น: