โครงการวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                               วันไหว้ครู
แผนงาน                                งานบริหารทั่วไป
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ                          นายอุดม   สิงห์งอย
                                                นายประสิทธิ์  เวฬุวนารักษ์
ระยะเวลาดำเนินการ            พฤษภาคม  2558 – มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 1,2  

………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
          ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น   หากครูจะมุ่งสอนในห้องเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอครูจำเป็น   ต้องให้โอกาสเด็กได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนควบคู่กันไปด้วย  
จึงจะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมวันสำคัญจึงเป็นกิจกรรมและมีคุณค่าที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญ และเอาใจใส่  เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้  เข้าใจ และเกิดความรู้สึกทราบซึ่งถึงคุณค่าในการอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
                   เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 

เป้าหมาย
                   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมในโรงเรียน ดังนี้ คือ (วันปฐมนิเทศ/วันไหว้ครู/วันภาษาไทย/วันสุนทรภู่/วันวิทยาศาสตร์/วันปัจฉิมนิเทศ)

การดำเนินงาน

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิ์
อุดม
ครูทุกคน
อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
วันไหว้ครู
ประสิทธิ์
อุดม


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
เมื่อเสร็จกิจกรรม

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

ประสิทธิ์
อุดม
อมรรัตน์
31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ      3,000   บาท

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวันสำคัญต่างๆ ของไทย
       ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เสนอโครงการ           
                        

(นายประสิทธิ์   เวฬุวนารักษ์)                                          (นายอุดม     สิงห์งอย)
  ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                             ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง              


ผู้อนุมัติโครงการ


(นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: