โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                        ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
แผนงาน                                         งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                  โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายอุดม   สิงห์งอย
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                  พฤษภาคม  2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 2
....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                   เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นด้านวัตถุมากกว่าจะเน้นพัฒนาด้านจิตใจของคน  จึงทำให้สังคมปัจจุบันกลายเป็นสังคมที่มีแต่การแก่งแย่งแข่งขัน  ทำให้คนในสังคมขาดคุณธรรม จริยธรรมสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความสงบสุข ทางโรงเรียนจึงต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา (Give&Take)
2. เพื่อจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
3. เพื่อจัดกิจกรรมค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง 
4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพงทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสา  ไม่น้อยกว่า 7  ครั้ง
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  2 โครงงานคือ โครงงานCSR และโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงาน
และจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
อุดม
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
จัดกิจกรรมจิตอาสา (Give&Take)
จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
จัดกิจกรรมค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง 
จัดกิจกรรมออมทรัพย์ประจำชั้นเรียน

อุดม
ครูทุกคน

วัน/เดิอน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
ทุกวันที่ 1

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)

รายงานผลผู้บริหารเพื่อทราบ

อุดม

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ     2,000  บาท

                        
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.โรงเรียนบ้านหาดแพงจัดกิจกรรมจิตอาสา (Give&Take)  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง 
สังเกต
สอบถาม
สำรวจจำนวนนักเรียน

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสำรวจรายการ
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีการออมทรัพย์
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพงเป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข 

                    


     ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้อนุมัติโครงการ

    
   (นายอุดม   สิงห์งอย)                                            (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: