ชื่อโครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านชื่อโครงการ                        ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
แผนงาน/งา                      งานบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ                        นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี
ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินงาน         พฤษภาคม   2556มีนาคม   2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน       กลยุทธ์ที่  1
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 3

........................................................................................................
หลักการและเหตุผล 
          การอ่านมีความสำคัญต่อการเรียนการสอน เพราะการอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ให้กับนักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การอ่านจึงมีความสำคัญและความจำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนตั้งแต่เยาว์วัย  ดังนั้นโรงเรียนบ้านหาดแพงจึงมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านโดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านหนังสือและมีการบันทึกการอ่านและมีการมอบรางวัลยอดนักอ่านจากนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นได้อ่านหนังสือและมีผลงานการอ่าน
2. เพื่อให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน
เป้าหมาย
           เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสมุดบันทึกการอ่าน
2. นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้บริการห้องสมุด
      โรงเรียนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการอ่านการเขียนได้อย่างดียิ่ง
2. นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้นและสามารถในไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงาน 
           1.  ประชุมข้าราชการครู
           2.  แต่งตั้งคณะทำงานและผู้รับผิดชอบ
           3.  ดำเนินงานตามโครงการ
              -  ครูประจำชั้นให้นักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดและบันทึกการอ่าน
               -  คัดเลือกยอดนักอ่านในแต่ละชั้นเรียนทุกเดือน
               -  มอบรางวัลยอดนักอ่านทุกเดือน
           4.  สรุป/รายงานผลโครงการ
           5.  ประเมินผลโครงการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
สัญทิตย์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ครูประจำชั้นให้นักเรียนอ่านหนังสือในห้องสมุดและบันทึกการอ่าน
2.คัดเลือกยอดนักอ่านในแต่ละชั้นเรียนทุกเดือน
3.มอบรางวัลยอดนักอ่านทุกเดือน
ครูทุกคน

ครูทุกคน
ครูทุกคน
ทุกวันที่ 1

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลยอดนักอ่านต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

สัญทิตย์

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

ทรัพยากรที่ต้องการ
               1.งบประมาณ   2,000  บาท
               2. บุคลากรในโรงเรียน
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของนักเรียนที่มีสมุดบันทึกการอ่าน
สำรวจจำนวนนักเรียน

แบบสำรวจรายการ
2.  ร้อยละของนักเรียนที่มีบันทึกการอ่านอย่างน้อย 10 ครั้ง/เดือน
สำรวจจำนวนนักเรียน

แบบสำรวจรายการ
3.  มีการคัดเลือกยอดนักอ่านทุกเดือน
สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

แบบสำรวจรายชื่อ

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ
              
              
          
ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้อนุมัติโครงการ
     

  (นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี )                                           (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
     ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: