โครงการ การเงินและบัญชีโครงการ                                    การเงินและบัญชี
แผนงาน                                    งานบริหารงบประมาณ
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ               นางสาวจริยา   บรรลือเสียง
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 8

..................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          โรงเรียนบ้านหาดแพง ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  เพื่อเป็นการใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างถูกต้อง  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดทำระบบบัญชีการรับจ่ายเงิน
ของโรงเรียนให้ถูกต้อง
         
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย งบประมาณของโรงเรียนให้ถูกต้อง
2.  เพื่อจัดการระบบการเงินให้ถูกต้องตรวจสอบได้

เป้าหมาย

จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบประมาณของโรงเรียน

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
จริยา
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56
-31 มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. แจ้งยอดจัดสรรงบประมาณให้ครูทุกคนทราบ
2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
3. เสนอผู้บริหารตรวจสอบบัญชีทุกเดือน
4. จัดเก็บเอกสาร

จริยา

1/ทุกเดือน
หรือวันที่มีเงินหมุนเวียน
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผู้บริหารทุกครั้งที่มีเงินหมุนเวียน

จริยา

31 มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ    2,000  บาท

         
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย งบประมาณของโรงเรียนให้ถูกต้อง
ตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย
แบบตรวจสอบรายการ
2. จัดทำระบบการเงินถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้
ตรวจสอบระบบการเงิน
แบบตรวจสอบรายการ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          การจัดการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
สามารถตรวจสอบได้ผู้เสนอโครงการ                                    ผู้อนุมัติโครงการ
     

(นางสาวจริยา   บรรลือเสียง)                         (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
  ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: