โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                         ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงาน                                          งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                   โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                    นายนรินทร์   ศรีสงคราม 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                   พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                   กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 9
....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม  การจัดการศึกษา  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านดอนติ้วจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
                  

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ

1.   มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษาละ   4 ครั้ง

2.  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามระเบียบการประชุมและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง

การดำเนินการ

                  
วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ

นรินทร์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.58
1 ส.ค. 58
1พ.ย.58
1มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1.จัดประชุมครั้งที่ 1
2.จัดประชุมครั้งที่ 2
3.จัดประชุมครั้งที่ 3
4.จัดประชุมครั้งที่ 4
นรินทร์


ทุกครั้งที่มีการประชุม

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลการประชุม

นรินทร์

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน
งบประมาณ         3,000  บาท

ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้
การสังเกตการเข้าร่วมการประชุม
ตรวจบันทึกการประชุม
แบบสำรวจรายการ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                          
                   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหาดแพงมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้อนุมัติโครงการ
    
  (นายนรินทร์   ศรีสงคราม)                                            (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
   ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: