โครงการลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                          ลูกเสือ – เนตรนารี            
แผนงาน                                          งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                   โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายวสันต์  บุพศิริ
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                  พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 2

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

              กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดการให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้คุณธรรมและนำประชาธิปไตย  ฝึกความอดทน ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่รอบข้าง  สุดท้ายต้องมีการเข้าค่ายพักแรมเพื่อรับการประเมินฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านหาดแพงทราบและตระหนักดีจึงได้จัดทำโครงการลูกเสือ-เนตรนารี นี้ขึ้นมา


วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.เพื่อทดสอบความรู้ด้านลูกเสือ-เนตรนารี
3.เพื่อฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อหมู่คณะ
เป้าหมาย

             เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกคน  ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  1   วัน
                เป้าหมายเชิงคุณภาพ
                นักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
วสันต์
ครูทุกคน

อมรรัตน์


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
16 พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1.จัดนักเรียนออกเป็นหมู่
2.จัดเรียนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีทุกสัปดาห์
3. สำรวจสถานที่และจัดทำฐานการเรียนรู้
4.ทำหนังสือขออนุญาตแจ้งผู้ปกครอง
5. สรุปจำนวนนักเรียนที่จะเข้าค่ายพักแรม
6. นำนักเรียนเข้าอยู่ค่ายพักแรม 1 คืน 2 วัน
ตามแผนที่วางไว้
7. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
วสันต์
ครูทุกคน

1ต.ค.58,
31มี.ค.59

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

วสันต์

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   งบจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000  บาท

                        
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    โรงเรียนบ้านหาดแพงได้สนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.    นักเรียนทุกคนได้รับการประเมินความรู้ด้านลูกเสือ-เนตรนารี
3.    นักเรียน ครูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อหมู่คณะ
                               


    ผู้เสนอโครงการ                                                             ผู้อนุมัติโครงการ

    
              (นายวสันต์   บุพศิริ)                                                      (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
          ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: