โครงการ พัฒนาห้องสมุดโครงการ                                    พัฒนาห้องสมุด
แผนงาน                                     การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม  2556 -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 3,11

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

               เนื่องจากการจัดการศึกษาตามแนว พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนการสอนให้เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ดังนั้นการที่ให้เด็กได้ลงมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการยึดเด็กเป็นสำคัญ  โรงเรียนจำเป็นต้องพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เด็กได้เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้ภายในสถานศึกษา       
          

วัตถุประสงค์

           1.  เพื่อพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียน
           2.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.    นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
2.    นักเรียนทุกคนเข้าใช้บริการห้องสมุดไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.    จัดซื้อหนังสือประเภทต่าง ๆ  หนังสือส่งเสริมการอ่านเข้าห้องสมุดโรงเรียน
2.    ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสืบค้นในห้องสมุด
3.    จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตและน่าอยู่

การดำเนินการ

          
วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
สัญทิตย์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. จัดมุมและบรรยากาศห้องสมุด
2. เปิดให้บริการยืม – คืน
3. ลงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
4. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
สัญทิตย์
ครูทุกคน


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
1/ทุกเดือน

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลการเข้าใช้ห้องสมุดให้ผู้บริหารทราบ
สัญทิตย์
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

 

งบประมาณ        20,000  บาท

 ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  มีการจัดหาหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดโรงเรียน

สำรวจจำนวนหนังสือ

แบบสำรวจรายการ
2.  ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสืบค้น

สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจรายการ
3. ร้อยละของนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

สำรวจสถิติการใช้บริการห้องสมุด
แบบสำรวจรายการ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   ครูและนักเรียนใช้ห้องสมุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.   นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน


           ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้อนุมัติโครงการ
     

    (นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี)                                  (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
       ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: