โครงการ ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโครงการ                                    ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
แผนงาน                                      การบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะงาน/โครงการ              โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นางสาวสัญทิตย์    ชอนบุรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ              พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน               กลยุทธ์ที่ 3
การสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         มาตรฐานที่ 7

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

            จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี  พ.ศ.  2542  ให้จัดการศึกษาโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการการทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร โรงเรียนบ้านหาดแพงจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

ความหมายและขอบข่าย
           เป็นการศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนของทุกรายวิชา  ในระดับชั้น ป.1-ม.3  โดยใช้นวัตกรรมและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำการวิจัยในชั้นเรียน
2.       เพื่อให้ครูสามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนได้

เป้าหมาย

           เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.      ครูทุกคนได้รับการอบรมในการทำวิจัยในชั้นเรียน
2.      ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง

  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.    ครูมีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน
 

การดำเนินการ

          
วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
สัญทิตย์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนในเนื้อหาที่มีปัญหาและเขียนรายงานการวิจัย


ครูทุกคน

1ต.ค.56/
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
-รายงานชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนเสนอผู้บริหารทราบ
สัญทิตย์

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   4,500  บาท

 ระดับความสำเร็จ


ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำการวิจัยในชั้นเรียน
สอบถามความคิดเห็นของครู

แบบสอบถาม
2.  ร้อยละของครูที่สามารถทำการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  เรื่อง
สำรวจจำนวนของครูที่ทำวิจัย

แบบสำรวจรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.       ครูมีพื้นฐานในการทำวิจัยในชั้นเรียนทุกคน
2.       ครูสามารถสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียนได้  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ
     

        (นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี )                                 (นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
           ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: