โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นโครงการ                               พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น              
แผนงาน                                การบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะงาน/โครงการ         โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายประสิทธิ์   เวฬุวนารักษ์
                                                นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ         พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่  10  

....................................................................................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  กำหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันใน   การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ  ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน  ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้  เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก      การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคมแห่งการเรียนรู้  และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
           หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กำหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรเป็นของตนเอง  คือ  หลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วย  การเรียนรู้ทั้งมวล  และประสบการณ์อื่น ๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน  โดยจัดทำสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน  และวิชาที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเป็นรายปีหรือรายภาค  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดแพง
2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหาดแพง

เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2. มีหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
2. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ประสิทธิ์,
สัญทิตย์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16 พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.ครูใช้หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น
2.ครูจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่
-แผนการสอน
-แบบ ปพ.1,ปพ.3,ปพ.5,ปพ.6 และ ปพ.8
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ทุกเดือน
1ต.ค.56
25มี.ค.57
ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอแผนการสอนต่อผู้บริหารเพื่อตรวจสอบ
2.นำเสนอ แบบ ปพ.5, ปพ.6,ปพ.8
3.นำเสนอแบบ ปพ.1,ปพ.3
ประสิทธิ์, สัญทิตย์
ครูทุกคน

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน
งบประมาณ    10,000   บาท   
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับชั้นที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา
สำรวจ/สอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจรายการ
แบบสอบถามความคิดเห็น
2. โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา
สำรวจ/สอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจรายการ
แบบสอบถามความคิดเห็น
3. ร้อยละครูผู้สอนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
สังเกตการจัดการเรียนรู้
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
สำรวจ/สอบถามความคิดเห็น
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม
ความคิดเห็น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรและใช้หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
2.    โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
3.    ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
          

      ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้เสนอโครงการ        


        (นายประสิทธิ์   เวฬุวนารักษ์)                                   (นางสาวสัญทิตย์   ชอนบุรี)
            ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                         ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง

ผู้อนุมัติโครงการ


(นางอมรรัตน์  เชิงหอม)
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: