ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้พนักงานเทศบาลตำบล

ตัวอย่างข้อสอบภาคความรู้เพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษทีไม่เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

1.สาเหตุสำคัญที่สุดของความวุ่นวายทางการเมืองในปัจจุบันคือข้อใด
ก.  ประชาชน  ข้าราชการ นักการเมืองส่วนหนึ่ง  ขาดระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม
ข.   การแย่งชิงอำนาจ  ผลประโยชน์ของบุคคล
ค.  สภาพการบังคับใช้กฎหมายและความไม่เป็นธรรม   
ง.   ถูกทุกข้อ2.การแก้ปัญหาและพัฒนาการเมือง  การปกครองในระยะยาว  ควรเน้นในเรื่องใดมากที่สุด   
ก.  ด้านเศรษฐกิจ
ข.  ด้านการศึกษา
ค.  ด้านระเบียบวินัย
ง.  ด้านความรักสามัคคี
3.ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งที่เขตอยู่กี่คน
ก.  3  คน
ข.  4  คน
ค.  5  คน
ง.  6  คน
4.สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.   3  ปี
ข.   4  ปี
ค.   5  ปี
ง.   6  ปี
5.คำในข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่  2  ทั้งหมด
ก.    ฉัน,ท่าน,เธอ
ข.    ท่าน,โยม,อาตมา
ค.    ท่าน,เธอ,โยม
ง.    ใต้เท้า,ข้าพเจ้า,ฝ่าพระบาท
6.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยควรเน้นในเรื่องใด
ก.  อ่านออก
ข.  เขียนหนังสือ
ค.  ความพร้อม
ง.  คิดเลขเร็วได้
7.องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นตามข้อใด
ก  สมาคม
ข.  มูลนิธิ
ค.  นิติบุคคล   
ง.  องค์การ
8.ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ก.  พัฒนาตำบลด้านเศรษฐกิจ
ข.  พัฒนาตำบลด้านการเมือง
ค   พัฒนาตำบลด้านสังคม
ง.  พัฒนาตำบลด้านวัฒนธรรม
9.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี   
ก.  4  ปีนับแต่วันเลือกตั้ง   
ข.  4  ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง
ค.  4  ปีนับแต่วันที่ครบวาระ
ง.  4  ปีนับแต่วันที่ตำแหน่งคราวละกี่ปี
10.ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก  อบต.  ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก.  25  ปี
ข.  30  ปี
ค.  35  ปี   
ง.  40  ปี
11.ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ก.  มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน
ข.  มาตรฐานด้านครู
ค.  มาตรฐานด้านผู้บริหาร
ง.  มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
12.มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่มาตรฐานและกี่ตัวบ่งชี้
ก.  18  มาตรฐาน  80  ตัวบ่งชี้
ข.  18  มาตรฐาน  82  ตัวบ่งชี้
ค.  19  มาตรฐาน  80  ตัวบ่งชี้
ง.  19  มาตรฐาน  82  ตัวบ่งชี้
18.พัฒนาการทางร่างกายของเด็ก  จะเคลื่อนไหวตามข้อใดก่อน
ก.  คลาน
ข.  ยืน
ค.  เดิน
ง.   วิ่ง
19.ฟันของเด็กทารก  จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุกี่เดือน
ก.  4  เดือน
ข.  5  เดือน
ค.  6  เดือน
ง.  7  เดือน
20.ข้อใดเป็นบทบาทของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ก.  จัดประสบการณ?การเรียนรู้สำหรับเด็ก
ข.  กระตุ้นให้เด็กร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา  ค้นคว้าคำตอบด้วยตัวเอง
ค.   จัดสภาพแวดล้อม  สร้างบรรยากาศการเรียนทีส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมได้เต็มตามศักยภาพ
ง.  ถูกทุกข้อ
21.กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเลียงเลียนแบบคำพูดของคนเสียงสัตว์ต่างๆ  เป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านใด
ก.  การส่งเสริมจิตนาการและคามคิดสร้างสรรค์
ข.  ทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใจ
ค  ทักษะทางสังคม   
ง.   ทักษะทางภาษา
22.นายก  อบต.  มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก.  4  ปี  วาระเดียว   
ข.  4  ปี
ค.  4  ปีแต่ไม่เกิน  2  วาระ   
ง.   4  ปีแต่ไม่เกิน  3  วาระ
23.คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น  มีกี่คน
ก.  34
ข.  35
ค.  36
ง.  37
24.ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  3  ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ข.  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  4  ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ค.  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  5  ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ง.  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง  6  ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ
25.มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมีกี่ด้าน
ก.  2  ด้าน
ข.  3  ด้าน
ค.  4  ด้าน
ง.  5  ด้าน

ไม่มีความคิดเห็น: