โครงการวันสำคัญของชาติโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                      วันสำคัญของชาติ  (วันแม่/วันขึ้นปีใหม่/วันเด็ก)
แผนงาน                                       งานบริหารทั่วไป
ลักษณะโครงการ                        โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ                                 นางพนอรักษ์   จันทสิทธิ์
                                                       นายประสิทธิ์   เวฬุวนารักษ์
ระยะเวลาดำเนินการ                   พฤษภาคม  2558 – มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                กลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 1,2  

………………………………………………………………………
หลักการและเหตุผล
          ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น   หากครูจะมุ่งสอนในห้องเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอครูจำเป็น   ต้องให้โอกาสเด็กได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนควบคู่กันไปด้วย  
จึงจะช่วยเสริมให้การเรียนการสอนในหลักสูตรสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมวันสำคัญจึงเป็นกิจกรรมและมีคุณค่าที่โรงเรียนควรให้ความสำคัญ และเอาใจใส่  เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้  เข้าใจ และเกิดความรู้สึกทราบซึ่งถึงคุณค่าในการอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ   รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่โรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์
                   เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 

เป้าหมาย
                   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ดังนี้ คือ วันแม่แห่งชาติ, วันขึ้นปีใหม่, วันเด็กแห่งชาติ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
พนอรักษ์
วสันต์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
วันสำคัญของชาติ
วันแม่แห่งชาติ
วันขึ้นปีใหม่,วันเด็กแห่งชาติ
พนอรักษ์
วสันต์
เมื่อเสร็จกิจกรรม

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

พนอรักษ์
วสันต์
31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ     10,000  บาท
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียน
สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
สำรวจ/สอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในวันสำคัญต่างๆ ของไทย
          
  
  ผู้เสนอโครงการ                                                                                 ผู้เสนอโครงการ    


(นางพนอรักษ์   จันทสิทธิ์)                                                           (นายประสิทธิ์  เวฬุวนารักษ์)
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                                  ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง 
           
ผู้อนุมัติโครงการ


 (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: