โครงการ พัสดุโรงเรียนโครงการ                                       พัสดุ
แผนงาน                                       งานบริหารงบประมาณ
ลักษณะงาน/โครงการ                 โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นางสาวหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
                                                        นางทัศพร  ธงศรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 8

..................................................................................................

หลักการและเหตุผล

          ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  โรงเรียนจึงจัดซื้อจัดหาสื่อหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ในโรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการและระเบียบในงานพัสดุ โรงเรียนจะต้องดำเนินการตามระเบียบดังนี้  การจัดหา  การใช้  การซ่อมแซมบำรุงรักษา  การตรวจสอบและการจำหน่าย  การเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ความหมายและขอบข่าย
          หมายถึง  การจัดหา  การใช้  การซ่อมแซมบำรุงรักษา  การตรวจสอบและการจำหน่าย  การเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการไปตามระเบียบของทางราชการ

          2.  เพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับงานพัสดุถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
          3.  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทันตามกำหนด

 เป้าหมาย

          1.  การจัดซื้อจัดจ้าง  ถูกต้องรวดเร็ว เรียบร้อยทันตามกำหนดเวลา
          2.  ระบบงานพัสดุมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
นัฐกานต์
ครูทุกคน

อมรรัตน์


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
16พ.ค.56-
31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1. จัดเตรียมเอกสาร
2. สำรวจความต้องการพัสดุ
3. จัดซื้อ/จัดจ้าง
4. เก็บรักษา
5. จำหน่าย
นัฐกานต์
ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลผู้บริหารทราบทุกครั้งที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง

นัฐกานต์

31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ      2,000  บาท

         
ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  จัดหาวัสดุได้ตรงกับความต้องการของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สำรวจ/ตรวจสอบรายการวัสดุการศึกษา
สอบถามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แบบตรวจสอบรายการ
แบบสอบถามความคิดเห็น
2.  จัดทำเอกสาร  จัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องเรียบร้อยทันตามกำหนดเวลา
ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
แบบตรวจสอบรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โรงเรียนมีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ  
         
  ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เสนอโครงการ
     

    (นางสาวหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์)                                      (นางทัศพร  ธงศรี)
      ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                             ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง
                                             
                                                  ผู้อนุมัติโครงการ


                                            ( นางอมรรัตน์  เชิงหอม )
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา )

ไม่มีความคิดเห็น: