โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ                               พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน                                การบริหารงานวิชาการ
ลักษณะงาน/โครงการ         โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นายประสิทธิ   เวฬุวนารักษ์
                                                นายวันชัย   พาลีรักษ์
                                                นายอินทร์ปัน   ธงศรี
ระยะเวลาที่ดำเนินการ         พฤษภาคม 2556  -  มีนาคม  2557
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ที่ 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานที่ 13,15

.........................................................................................................

หลักการและเหตุผล

           การจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  นั้นมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การที่จะให้ผู้เรียนสามารถดังกล่าวนั้น โรงเรียนต้องจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ตลอดจนพัฒนา
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้ความรู้กับนักเรียน
           การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และนำความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้นี้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือ
ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในยุควิกฤตทางเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ
           1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
           2.  นักเรียนร้อยละ  60  ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
           3.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4  แหล่งเรียนรู้
           เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.    โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 

การดำเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.56
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ประสิทธิ์
ครูทุกคน

อมรรัตน์
16พ.ค.56-31มี.ค.57
การดำเนินงาน
(Doing)
1.จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประสิทธิ
1ต.ค.56
25มี.ค.57

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
รายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ประสิทธิ์
31มี.ค.57
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   15,000  บาท

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.  มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้

สำรวจแหล่งเรียนรู้

แบบสำรวจรายการ
2. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถาม
3. ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

สำรวจจำนวนนักเรียน
แบบสำรวจรายการ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

               นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ผู้เสนอโครงการ


(นายประสิทธิ์   เวฬุวนารักษ์)
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง(นายวันชัย   พาลีรักษ์)
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง(นายอินทร์ปัน   ธงศรี)
ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง

ผู้อนุมัติโครงการ


(นางอมรรัตน์   เชิงหอม)
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: