โครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                        โรงเรียนสีขาว     
แผนงาน                                         งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                  โครงการต่อเนื่อง               
ผู้รับผิดชอบโครงการ                  นายอุดม  สิงห์งอย
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                 พฤษภาคม 2558 -  มีนาคม  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  กลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มาตรฐานที่ 1

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

ในสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนเทคโนโลยีในการสื่อสาร
มีความก้าวหน้าไปไกลมากเผชิญกับปัญหาสารเสพติดระบาดไปทุกหนทุกแห่งทำให้พฤติกรรมของคนในสังคมกลับเลวลง โดยเฉพาะยาเสพติด สื่อลามกอนาจารและเกิดการทะเลาะวิวาท  เข้ามามีบทบาทในหมู่วัยรุ่น คือ นักเรียนและนักศึกษา
โรงเรียนจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา  และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อป้องกันสารเสพติด  ปลอดสื่อลามกอนาจาร  ปลอดการพนันและการทะเลาะวิวาท
2.   เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
3.   เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.   นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพงทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.   ชุมชนร่วมมือเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
2.   นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

การดำเนินการ


วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ

วสันต์
ครูทุกคน

อมรรัตน์

วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
16 พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
1. ให้ความรู้โทษของสารเสพติด
2.จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ
3. จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ
4.จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

วสันต์
ครูทุกคน

1ต.ค.58,
31มี.ค.59

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ

วสันต์

31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

งบประมาณ   4,000 บาท

                

ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1.ร้อยละของนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดสิ่งลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท

การสังเกต
การสัมภาษณ์
สอบถาม
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   สถานศึกษาปลอดจากอบายมุข
2.   นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3.   ปัญหาอาชญากรรมลดลงจากชุมชน
                               

ผู้เสนอโครงการ                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ
     

          (นายอุดม  สิงห์งอย)                                                            (นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
        ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: