โครงการ การบริหารงานวิชาการโครงการ
การบริหารงานวิชาการ

ขอบข่ายงาน ประกอบด้วยภาระหน้าที่ 17  ข้อ  คือ

1.       การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.       การวางแผนงานด้านวิชาการ
3.       การจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.       การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5.       การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้

6.       การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7.       การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8.       พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.       การนิเทศการศึกษา
10.   การแนะแนว
11.   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12.   การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางการศึกษา
13.   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

14.   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการ  และสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
15.   การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16.   การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17.   การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: