โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านหาดแพงโครงการ                                        พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียน
แผนงาน                                         งานบริหารทั่วไป
ลักษณะงาน/โครงการ                  โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นายวสันต์   บุพศิริ , สมชัย   ส่องใส
ระยะเวลาที่ดำเนินการ                  พฤษภาคม  2558 เมษายน  2559
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                  กลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        มาตรฐานที่ 11

....................................................................................................

หลักการและเหตุผล

                         การพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงามจะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่น่าอยู่  น่าเรียนและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  ตลอดทั้งการพัฒนาโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมจะทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองที่ต้องดูแลรักษาโรงเรียน

วัตถุประสงค์
         1.  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
                    2.  เพื่อให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่นและสวยงาม
         3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีปลูกและรักษาไม้ดอกไม้ประดับ

 

เป้าหมาย

                เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนทาสีอาคารเรียน  อาคาร 1
2. โรงเรียนต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ได้แล้วเสร็จ
3. โรงเรียนจัดสวนย่อมได้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
               1.  ครูและนักเรียนรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน

               2.  ครูและนักเรียนมีความรักในโรงเรียนของตน

               3.  โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนครูและนักเรียน


การดำเนินงาน

   วัน/เดือน/ปี
ขั้นตอน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบร่วม
14 พ.ค.58
การวางแผน
(Planning)
1.นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบ

วสันต์
16พ.ค.58-31มี.ค.59
การดำเนินงาน
(Doing)
-  ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน
-  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโรงเรียน
-  จัดแต่งบริเวณหน้าโรงเรียนโดยประดับธงชาติ
-  จัดบริเวณสำหรับกำจัดขยะ
-  รักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
- ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
- สร้างเรือนน้ำดื่ม
วสันต์
ครูทุกคน
ทุกวันที่ 1

ตรวจสอบติดตาม
/ประเมินผล
(Check)
1.นำเสนอรายงานผลการพัฒนาภูมิทัศน์ต่อผู้บริหารภาคเรียนละ 1 ครั้ง

วสันต์
31มี.ค.59
ปรับปรุงพัฒนา
(Action)
ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
ครูทุกคน

 

งบประมาณ          43,550              บาท   และงบบริจาค    -     บาท


ระดับความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น  ครู-อาจารย์นักเรียนตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจในโรงเรียนของตนเอง

สังเกต
สำรวจ/สอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                    โรงเรียนบ้านหาดแพงมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงามเอื้อต่อกิจกรรมการเรียน
การสอน
                  

ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เสนอโครงการ


          (นายวสันต์   บุพศิริ )                                                     (นายสมชัย   ส่องใส )                                
      ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง                                                  ครูโรงเรียนบ้านหาดแพง
 
ผู้อนุมัติโครงการ


(นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: