การเลือกซื้ออาหาร

     ในการประกอบอาหารแต่ละอย่างจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมวัตถุดิบ ได้แก่ ผัก เนื้อสัตว์ และเครื่องปรุงรสให้พร้อมสำหรับการประกอบอาหาร
      ดังนั้นวัตถุดิบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย  เพื่อให้ทุกคนได้กินอาหารที่สะอาด  ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ทางโภชนาการ  ผู้ซื้อวัตถุดิบจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ในการเลือวัตถุดิบนั้นที่จะนำมาประกอบอาหาร  โดยมีหลักในการเลือกซื้ออาหารมารับประทานในครอบครัว  ดังต่อไปนี้

       1.วางแผนการซื้อล่วงหน้า  โดยเขียนรายการที่ต้องการซื้อไว้ล่วงหน้า
       2.ซื้ออาหารที่สด ใหม่ และสะอาด ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
       3.คำนึงถึงความประหยัด  เช่น เลือกอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ราคาถูกโดยเลือกอาหารที่มีตามฤดูกาล
       4.ซื่ออาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว  ไม่ซื้อมากเกินความจำเป็น
       5. กำหนดงบประมาณในการซื้ออาหารในแต่และวัน
       6.สำรวจความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ว่าผู้ใดชอบอาหารประเภทใด ใครไม่ชอบอะไรที่มา : ขอขอบคุณ Hasaya Sittiroj เป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อวีดีโอนี้มาให้

ไม่มีความคิดเห็น: